ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

laureate

L AO1 R IY0 AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -laureate-, *laureate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
laureate(n) ผู้สมควรได้รับเกียรติยศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laureate(ลอ'รีอิท) n.,adj. (ซึ่งเป็นผู้) ผู้ได้รับเกียรติยศ,ผู้ได้รับรางวัลเป็นเกียรติยศ, See also: laureateship n. ดูlaureate laureation n. ดูlaureate, Syn. eminent
baccalaureate(แบคคะลอ'รีเอท) n. บัณฑิตปริญญาตรี,พิธีศาสนาสำหรับบัณฑิตจบใหม่,คำสวดมนต์ในพิธีดังกล่าว
poet laureate(-ลอ'รีเอท) n. นักกวีราชสำนัก,นักกวีที่มีชื่อเสียงที่สุด pl. poets laureate

English-Thai: Nontri Dictionary
laureate(adj) มีเกียรติ,มีชื่อเสียง,เป็นเกียรติ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Was he a Nobel laureate perchance?"ไม่ใช่ เขาอยากจะมีไส้กรอกใหญ่ ABQ (2009)
I just got a call from a Nobel Laureate who claims you dragged him out of bed to ask if he's missing a mummy.ผมเพิ่งได้รับโทรศัพท์จาก ผู้ได้รับเกียรติเสนอชื่อ ให้รับรางวัลโนเบล คนที่อ้างว่าเขาโดนปลุกให้ตื่น เพื่อสอบถามว่าเขาำทำร่างมัมมี่ หายไปหรือเปล่า A Night at the Bones Museum (2009)
Less than 24 hours after the failed assassination attempt on the Saudi prince Nobel laureate Professor Leo Bressler announced the development of a new strain of corn fast-growing, self-propagating, drought-tolerant, and pest-resistant to be made available worldwide without patent or copyright costs.เป็นเวลา 24 ชม.หลังจากที่ความพยามลอบสังหารเจ้าชายซาอุดิอารเบียล้มเหลว เบรสต์เลอประกาศพัฒนาข้าวโพดใหม่ เติบโตอย่างรวดเร็ว Unknown (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าของ[jaokhøng] (n) EN: author ; laureate  FR: lauréat [m]
เจ้าของรางวัลโนเบล[jaokhøng rāngwan Nōbēn] (n, exp) EN: Nobel laureate  FR: lauréat du prix Nobel [m]
ผู้ชนะ[phūchana] (n) EN: winner ; victor  FR: vainqueur [f] ; gagnant [m] ; gagnante [f] ; lauréat [m] ; lauréate [f]
ผู้ได้รับรางวัลโนเบล[phū dāirap Rāngwan Nōbēn] (n, exp) EN: Nobel laureate  FR: lauréat du prix Nobel [m]
รัตนกวี[rattanakawi] (n, exp) EN: poet laureate

CMU English Pronouncing Dictionary
LAUREATE L AO1 R IY0 AH0 T
LAUREATES L AO1 R IY0 AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
laureate (n) lˈɒrɪəʳt (l o1 r i@ t)
laureates (n) lˈɒrɪəʳts (l o1 r i@ t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノーベル賞受賞者[ノーベルしょうじゅしょうしゃ, no-beru shoujushousha] (n) Nobel laureate; Nobel-Prize winner [Add to Longdo]
学士号[がくしごう, gakushigou] (n) baccalaureate; bachelor's degree [Add to Longdo]
桂冠詩人[けいかんしじん, keikanshijin] (n) poet laureate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Laureate \Lau"re*ate\, n.
   1. One crowned with laurel; a poet laureate. "A learned
    laureate." --Cleveland.
    [1913 Webster]
 
   2. A person who has been presented with an award for some
    distinguished achievement; as, a Nobel laureate; the Pris
    de Rome laureate; the Music Director Laureate; the
    conductor laureate.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Laureate \Lau"re*ate\, v. i. [imp. & p. p. {Laureated}; p. pr. &
   vb. n. {Laureating}.]
   To honor with a wreath of laurel, as formerly was done in
   bestowing a degree at the English universities.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Laureate \Lau"re*ate\, a. [L. laureatus, fr. laurea laurel tree,
   fr. laureus of laurel, fr. laurus laurel: cf. F. laur['e]at.
   Cf. {Laurel}.]
   Crowned, or decked, with laurel. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      To strew the laureate hearse where Lycid lies.
                          --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Soft on her lap her laureate son reclines. --Pope.
   [1913 Webster]
 
   {Poet laureate}.
   (b) One who received an honorable degree in grammar,
     including poetry and rhetoric, at the English
     universities; -- so called as being presented with a
     wreath of laurel. [Obs.]
   (b) Formerly, an officer of the king's household, whose
     business was to compose an ode annually for the king's
     birthday, and other suitable occasions; now, a poet
     officially distinguished by such honorary title, the
     office being a sinecure. It is said this title was first
     given in the time of Edward IV. [Eng.]
   (c) A poet who has been publicly recognized as the most
     pre-eminent poet of a country or region; as, the poet
     laureate of the United States.
     [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 laureate
   adj 1: worthy of the greatest honor or distinction; "The
       nation's pediatrician laureate is preparing to lay down
       his black bag"- James Traub
   n 1: someone honored for great achievements; figuratively
      someone crowned with a laurel wreath

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top