Search result for

laureate

(31 entries)
(0.0342 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -laureate-, *laureate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
laureate[N] ผู้สมควรได้รับเกียรติยศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laureate(ลอ'รีอิท) n.,adj. (ซึ่งเป็นผู้) ผู้ได้รับเกียรติยศ,ผู้ได้รับรางวัลเป็นเกียรติยศ, See also: laureateship n. ดูlaureate laureation n. ดูlaureate, Syn. eminent
baccalaureate(แบคคะลอ'รีเอท) n. บัณฑิตปริญญาตรี,พิธีศาสนาสำหรับบัณฑิตจบใหม่,คำสวดมนต์ในพิธีดังกล่าว
poet laureate(-ลอ'รีเอท) n. นักกวีราชสำนัก,นักกวีที่มีชื่อเสียงที่สุด pl. poets laureate

English-Thai: Nontri Dictionary
laureate(adj) มีเกียรติ,มีชื่อเสียง,เป็นเกียรติ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think he is just a poet laureate.ข้าคิดว่าเขาเป็นเพียงแค่กวีคนหนึ่ง Iljimae (2008)
Was he a Nobel laureate perchance?"ไม่ใช่ เขาอยากจะมีไส้กรอกใหญ่ ABQ (2009)
I just got a call from a Nobel Laureate who claims you dragged him out of bed to ask if he's missing a mummy.ผมเพิ่งได้รับโทรศัพท์จาก ผู้ได้รับเกียรติเสนอชื่อ ให้รับรางวัลโนเบล คนที่อ้างว่าเขาโดนปลุกให้ตื่น เพื่อสอบถามว่าเขาำทำร่างมัมมี่ หายไปหรือเปล่า A Night at the Bones Museum (2009)
All right, then. I'll let you get back to pissing off Nobel Laureates.เอาล่ะ ถ้างั้นผมจะบอกคุณ ให้หลีกห่างจากคนที่ถูก เสนอชื่อโนเบลนั่น A Night at the Bones Museum (2009)
And Mark was the biggest thing on a campus that included 19 Nobel laureates, 15 Pulitzer Prize winners, two future Olympians, and a movie star.มาร์คกลายเป็นบุคคลสำคัญของมหาลัย ไม่แพ้เจ้าของรางวัลโนเบล19คน เจ้าของรางวัลพูลิทเซอร์15คน นักกีฬาโอลิมปิกอีกสองคนแล้วก็ดาราด้วย The Social Network (2010)
Less than 24 hours after the failed assassination attempt on the Saudi prince Nobel laureate Professor Leo Bressler announced the development of a new strain of corn fast-growing, self-propagating, drought-tolerant, and pest-resistant to be made available worldwide without patent or copyright costs.เป็นเวลา 24 ชม.หลังจากที่ความพยามลอบสังหารเจ้าชายซาอุดิอารเบียล้มเหลว เบรสต์เลอประกาศพัฒนาข้าวโพดใหม่ เติบโตอย่างรวดเร็ว Unknown (2011)
What sight is better than your little boy embarrassing a Nobel laureate?คนคัดค้านโต้แย้งกันนะ นายจะว่าไง? The Rhinitis Revelation (2011)
Supreme Court justices, and even the poet laureate.คณะกรรมการศาลฎีกา และแม้กระทั่งนักแต่งกวี The Replacements (2013)
Former winners include Nobel laureates, Field's medal winners... renowned astrophysicists and lowly M.I.T. professors.คนก่อนที่ทำได้ ยังได้รางวัลโนเบิล แชมป์คณิตศาสตร์โลก กลายเป็นนักดาราศาสตร์ชื่อดัง เป็นศาสตราจารย์กระจอกที่ M.I.T. Good Will Hunting (1997)
A nobel prize laureate.ผู้สมควรได้รับรางวัลโนเบล Finding Freebo (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าของ[n.] (jaokhøng) EN: author ; laureate   FR: lauréat [m]
เจ้าของรางวัลโนเบล[n. exp.] (jaokhøng rāngwan Nōbēn) EN: Nobel laureate   FR: lauréat du prix Nobel [m]
ผู้ชนะ[n.] (phūchana) EN: winner ; victor   FR: vainqueur [f] ; gagnant [m] ; gagnante [f] ; lauréat [m] ; lauréate [f]
ผู้ได้รับรางวัลโนเบล[n. exp.] (phū dāirap Rāngwan Nōbēn) EN: Nobel laureate   FR: lauréat du prix Nobel [m]
รัตนกวี[n. exp.] (rattanakawi) EN: poet laureate   

CMU English Pronouncing Dictionary
LAUREATE    L AO1 R IY0 AH0 T
LAUREATES    L AO1 R IY0 AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
laureate    (n) (l o1 r i@ t)
laureates    (n) (l o1 r i@ t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノーベル賞受賞者[ノーベルしょうじゅしょうしゃ, no-beru shoujushousha] (n) Nobel laureate; Nobel-Prize winner [Add to Longdo]
学士号[がくしごう, gakushigou] (n) baccalaureate; bachelor's degree [Add to Longdo]
桂冠詩人[けいかんしじん, keikanshijin] (n) poet laureate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Laureate \Lau"re*ate\, n.
   1. One crowned with laurel; a poet laureate. "A learned
    laureate." --Cleveland.
    [1913 Webster]
 
   2. A person who has been presented with an award for some
    distinguished achievement; as, a Nobel laureate; the Pris
    de Rome laureate; the Music Director Laureate; the
    conductor laureate.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Laureate \Lau"re*ate\, v. i. [imp. & p. p. {Laureated}; p. pr. &
   vb. n. {Laureating}.]
   To honor with a wreath of laurel, as formerly was done in
   bestowing a degree at the English universities.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Laureate \Lau"re*ate\, a. [L. laureatus, fr. laurea laurel tree,
   fr. laureus of laurel, fr. laurus laurel: cf. F. laur['e]at.
   Cf. {Laurel}.]
   Crowned, or decked, with laurel. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      To strew the laureate hearse where Lycid lies.
                          --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Soft on her lap her laureate son reclines. --Pope.
   [1913 Webster]
 
   {Poet laureate}.
   (b) One who received an honorable degree in grammar,
     including poetry and rhetoric, at the English
     universities; -- so called as being presented with a
     wreath of laurel. [Obs.]
   (b) Formerly, an officer of the king's household, whose
     business was to compose an ode annually for the king's
     birthday, and other suitable occasions; now, a poet
     officially distinguished by such honorary title, the
     office being a sinecure. It is said this title was first
     given in the time of Edward IV. [Eng.]
   (c) A poet who has been publicly recognized as the most
     pre-eminent poet of a country or region; as, the poet
     laureate of the United States.
     [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 laureate
   adj 1: worthy of the greatest honor or distinction; "The
       nation's pediatrician laureate is preparing to lay down
       his black bag"- James Traub
   n 1: someone honored for great achievements; figuratively
      someone crowned with a laurel wreath

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top