ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

knurl

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -knurl-, *knurl*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
knurl(เนิร์ล) n. ลูกบิดลูกกลิ้งของพิมพ์ดีด,ปุ่ม,ปุ่มบนต้นไม้,ตุ่มไม้,สัน vt. ทำ,เป็นปุ่ม,ทำเป็นปม,ทำเป็นสัน., Syn. nurl, Syn. gnarl

English-Thai: Nontri Dictionary
knurl(n) ปม,ปุ่ม,สัน,ตุ่มไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
knurl๑. พิมพ์ลาย๒. ลายพิมพ์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัก[v.] (jak) EN: pare ; split ; split lengthwise ; slice ; splinter ; sliver ; mill ; knurl ; cleave ; chop ; pink   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Knoten {m} | Knoten {pl}knurl | knurls [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナーリング[, na-ringu] (n) knurling; ridged pattern usu. on circular or cylindrical objects [Add to Longdo]
ナール[, na-ru] (n) knurl [Add to Longdo]
ローレット[, ro-retto] (n) (See ナーリング) knurling (fre [Add to Longdo]
ローレットねじ[, ro-retto neji] (n) knurled screw [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Knurl \Knurl\ (n[^u]rl), n. [See {Knar}, {Gnar}.]
   A contorted knot in wood; a crossgrained protuberance; a
   nodule; a boss or projection.
   [1913 Webster]
 
   2. One who, or that which, is crossgrained.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Knurl \Knurl\ (n[^u]rl), v. t.
   To provide with ridges, to assist the grasp, as in the edge
   of a flat knob, or coin; to mill.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top