ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kidney stone

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kidney stone-, *kidney stone*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kidney stone[N] นิ่วในไต, See also: ก้อนนิ่วในไต

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kidney Stoneนิ่วในไต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I looked over your patient charts, and I noticed you have a shock wave lithotripsy scheduled for kidney stones this morning, and I was...และสังเกตเห็นว่า คุณมีตารางผ่าตัด นิ่วในไต โดยใช้ คลื่นเสียงความถี่สูง ตอนเช้านี้ และ ฉัน... I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
"Grandpa's kidney stones are acting up again."โรคนิ่วของคุณตากำเริบอีกแล้ว" Argentina (2012)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肾结石[shèn jié shí, ㄕㄣˋ ㄐㄧㄝˊ ㄕˊ, / ] kidney stone, #45,312 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
腎結石[じんけっせき, jinkesseki] (n) kidney stone; kidney stones; renal calculus [Add to Longdo]
腎石[じんせき, jinseki] (n) kidney stone; renal calculus [Add to Longdo]
腎臓結石[じんぞうけっせき, jinzoukesseki] (n) kidney stone; renal calculus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kidney \Kid"ney\ (k[i^]d"n[y^]), n.; pl. {Kidneys}
   (k[i^]d"n[i^]z). [OE. kidnei, kidnere, from Icel. koi[eth]r
   belly, womb (akin to Goth. gipus, AS. cwi[thorn] womb) + OE.
   nere kidney; akin to D. nier, G. niere, OHG. nioro, Icel.
   n[=y]ra, Dan. nyre, Sw. njure, and probably to Gr. nefro`s
   Cf. {Kite} belly.]
   [1913 Webster]
   1. (Anat.) A glandular organ which excretes urea and other
    waste products from the animal body; a urinary gland.
    [1913 Webster]
 
   Note: In man and in other mammals there are two kidneys, one
      on each side of vertebral column in the back part of
      the abdomen, each kidney being connected with the
      bladder by a long tube, the ureter, through which the
      urine is constantly excreted into the bladder to be
      periodically discharged.
      [1913 Webster]
 
   2. Habit; disposition; sort; kind; as, a man of a different
    kidney. --Shak.
    [1913 Webster +PJC]
 
       There are in later times other decrees, made by
       popes of another kidney.       --Barrow.
    [1913 Webster]
 
       Millions in the world of this man's kidney.
                          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
       Your poets, spendthrifts, and other fools of that
       kidney, pretend, forsooth, to crack their jokes on
       prudence.               --Burns.
    [1913 Webster]
 
   Note: This use of the word perhaps arose from the fact that
      the kidneys and the fat about them are an easy test of
      the condition of an animal as to fatness. "Think of
      that, -- a man of my kidney; -- . . . as subject to
      heat as butter." --Shak.
      [1913 Webster]
 
   3. A waiter. [Old Cant] --Tatler.
    [1913 Webster]
 
   {Floating kidney}. See {Wandering kidney}, under {Wandering}.
    
 
   {Kidney bean} (Bot.), a sort of bean; -- so named from its
    shape. It is of the genus {Phaseolus} ({Phaseolus
    vulgaris}). See under {Bean}.
 
   {Kidney ore} (Min.), a variety of hematite or iron
    sesquioxide, occurring in compact kidney-shaped masses.
 
   {Kidney stone}. (Min.) See {Nephrite}, and {Jade}.
 
   {Kidney vetch} (Bot.), a leguminous herb of Europe and Asia
    ({Anthyllis vulneraria}), with cloverlike heads of red or
    yellow flowers, once used as a remedy for renal disorders,
    and also to stop the flow of blood from wounds;
    lady's-fingers. Kidney-form

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Renal calculus \Renal calculus\ (Med.),
   an abnormal concretion formed in the excretory passages of
   the kidney, composed primarily of calcium oxalates and
   phosphates; -- also called {kidney stone}, {nephrolith}, and
   {nephritic calculus} (an obsolete term).
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kidney stone
   n 1: a calculus formed in the kidney [syn: {kidney stone},
      {urinary calculus}, {nephrolith}, {renal calculus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top