ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kicked

K IH1 K T   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kicked-, *kicked*, kick, kicke
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look, this kid's been kicked around all of his life.ดูเด็กคนนี้ได้รับการเตะรอบทั้งหมดของชีวิตของเขา 12 Angry Men (1957)
I always got kicked out of school, beginning in kindergarten.ฉันเองโดนไล่เป็นประจำอยู่แล้ว, ตั้งแต่อยู่อนุบาล. Suspiria (1977)
I don't give a damn about getting kicked out.ฉันไม่สนเรื่องถูกไล่ออกหรอก Suspiria (1977)
She really felt terrible when they kicked her out, but she really deserved it.เธอคงรู้สึกแย่ที่โดนไล่ออก แต่เธอก็สมควรถูกไล่ออก. Suspiria (1977)
Do you know what it's like to fall in the mud and get kicked in the head by an iron boot?รู้มั้ยว่าการล้มลงในโคลน และโดนเตะที่หัว ด้วยรองเท้าเหล็กมันเป็นยังไง Airplane! (1980)
But I risk being kicked into the gutter by someone less holy than Mr. Baker.แต่เสี่ยงต่อการถูกเตะตกท่อ โดยพวกที่เคร่ง น้อยกว่าคุณเบเกอร์ Gandhi (1982)
Yeah? Well, my mother kicked me out when I was 16.แม่ไล่ฉันออกจากบ้านตั้งแต่ฉันอายุ 16 Dirty Dancing (1987)
Yep. He kicked the poor bastard right in the throat.อ้อ เขาเตะขวาไอ้ที่ไม่ดีในลำคอ Bloodsport (1988)
Where would you be if we kicked you out?จะไปอยู่ที่ไหน ถ้าเราไล่คุณออกไป? Night of the Living Dead (1990)
He kicked some money upstairs to Paulie, but that was it.เขาแบ่งบางส่วนไปให้พอลลี่ ก็แค่ระเบียบวินัย Goodfellas (1990)
He got a crooked back where a horse kicked him one day.เขาหลังค่อมเพราะเคยถูกม้าเตะ Of Mice and Men (1992)
He got kicked in the head by a horse when he was a kid.เขาถูกม้าเตะที่หัวตอนเด็ก Of Mice and Men (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kickedFred kicked a ball.
kickedHe finally kicked the bad habit.
kickedHe kicked in a lot money.
kickedHe kicked it.
kickedHe kicked John upstairs.
kickedHe kicked me in the side.
kickedHe kicked me on purpose.
kickedHe kicked my side.
kickedHe kicked the ball.
kickedHe kicked the ball into the goal.
kickedHe kicked the ball out of the ground.
kickedHe kicked the ball with his foot.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจอตีน[v. exp.] (joē tīn) EN: be kicked by   FR: recevoir un coup de pied

CMU English Pronouncing Dictionary
KICKED K IH1 K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kicked (v) kˈɪkt (k i1 k t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kick \Kick\ (k[i^]k), v. t. [imp. & p. p. {Kicked} (k[i^]kt); p.
   pr. & vb. n. {Kicking}.] [W. cicio, fr. cic foot.]
   1. To strike, thrust, or hit violently with the foot; as, a
    horse kicks a groom; a man kicks a dog.
    [1913 Webster]
 
       He [Frederick the Great] kicked the shins of his
       judges.                --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To evict or remove from a place or position, usually with
    out or off; as, they kicked him off the staff; he was
    kicked out of the restaurant; the landlord kicked them out
    of the apartment for making too much noise.
    [PJC]
 
   3. (Sport) To score (goals or points) by kicking; as, they
    kicked three field goals in the game.
    [PJC]
 
   4. To discontinue; -- usually used of habitual activities;
    as, to kick a habit; he kicked his drug habit.
    [PJC]
 
   {To kick the beam}, to fit up and strike the beam; -- said of
    the lighter arm of a loaded balance; hence, to be found
    wanting in weight. --Milton.
 
   {To kick the bucket}, to lose one's life; to die. [Colloq. &
    Low]
 
   {To kick oneself}, to experience strong regret; as, he kicked
    himself for not investing in the stock market in 1995.
    [1913 Webster +PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top