ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

keck

K EH1 K   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -keck-, *keck*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kecks[SL] กางเกงขายาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
keck(เคค) vi. คลื่นเหียน,แสดงความรังเกียจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Patty Keck?แพตตี้ แคค? I Love You, Beth Cooper (2009)
My colleague, Keckwick, is waiting outside with your luggage.เพื่อนผม เคควิก รออยู่ข้างนอก กับกระเป๋าของคุณ The Woman in Black (2012)
Mr. Keckwick, a change of plans.คุณเคควิก เปลี่ยนแผนนะครับ The Woman in Black (2012)
Keckwick!เคควิก! The Woman in Black (2012)
Keckwick's son, my Nicholas.ลูชายเคควิก ลูกชายฉัน The Woman in Black (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมากฮอส[X] (mākhøt) EN: ckeckers ; draught   FR: jeu de dames [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
KECK    K EH1 K
KECKLER    K EH1 K L ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Keckheit {f}; Dreistigkeit {f}; Übermut {m}cockiness [Add to Longdo]
Keckheit {f}pertness [Add to Longdo]
keck; kess {adj} | kecker; kesser | am kecksten; am kessestenpert | more pert | most pert [Add to Longdo]
keck {adv}pertly [Add to Longdo]
keck; dreist; frech; unverschämt {adj} | kecker; kühner | am kecksten; am kühnstenbold | bolder | boldest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しゃく;シャク, shaku ; shaku] (n) (1) (しゃく only) ladle; dipper; (2) (uk) wild chervil (Anthriscus sylvestris); cow parsley; keck; Queen Anne's lace [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Keck \Keck\ (k[e^]k), v. i. [imp. & p. p. {Kecked}; p. pr. & vb.
   n. {Kecking}.] [Cf. dial. G. k["o]cken, k["o]ken.]
   To heave or to retch, as in an effort to vomit. [R.] --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Keck \Keck\, n.
   An effort to vomit; queasiness. [R.]
   [1913 Webster]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 keck /kɛk/
  bold; pert; pertly; saucy

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top