ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jingoist

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jingoist-, *jingoist*
CMU English Pronouncing Dictionary
JINGOISTIC JH IH0 NG G OW0 IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jingoist (n) ʤˈɪŋgouɪst (jh i1 ng g ou i s t)
jingoists (n) ʤˈɪŋgouɪsts (jh i1 ng g ou i s t s)
jingoistic (j) ʤˌɪŋgouˈɪstɪk (jh i2 ng g ou i1 s t i k)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 jingoist \jin"go*ist\, n.
   One who is jingoistic; a bellicose patriot; an extreme
   bellicose nationalist; an aggressive chauvinist.
 
   Syn: chauvinist, jingo, flag-waver, hundred-percenter.
     [WordNet 1.5 + PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jingoist
   n 1: an extreme bellicose nationalist [syn: {chauvinist},
      {jingoist}, {jingo}, {flag-waver}, {hundred-percenter},
      {patrioteer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top