ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jeden augenblick

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jeden augenblick-, *jeden augenblick*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
jeden Augenblickat a moment's notice [Add to Longdo]
Er wird jeden Augenblick hier sein.He'll be here at any moment. [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I remember every single moment.- Ich erinnere mich an jeden Augenblick. Bell Book and Candle (1958)
-Get going.Jetzt geht, er kommt jeden Augenblick! Indiscreet (1958)
In just a moment, Lou bookman Will have to concern Himself with survival.Jeden Augenblick wird sich Lou Bookman mit Überleben befassen. One for the Angels (1959)
But, but I could die at any moment .Ich könnte jeden Augenblick sterben. The Millionairess (1960)
Jack will be home soon.Jack muss jeden Augenblick kommen. Saturday Night and Sunday Morning (1960)
- He should be here any minute.- Er sollte jeden Augenblick hier sein. Seven Thieves (1960)
Bartlett finchley is a malcontent, born either too late or too early in the century, and who, in just a moment, will enter a realm where muscles and the will to fight back are not limited to human beings.In diesem Jahrhundert entweder zu spät oder zu früh geboren und jeden Augenblick wird er ein Reich betreten, in dem Stärke und Kampfeswille nicht nur auf Menschen reduziert ist. A Thing About Machines (1960)
NEITHER EXPECTED NOR BARGAINED FOR. IN JUST A MOMENT, ONE OF THEM WILL SUCCUMB TO AN ILLNESS WORSE THAN ANY VIRUS CAN PRODUCE.Jeden Augenblick wird einer von ihnen einer Krankheit erliegen, die schlimmer als jeder Virus ist. The Fever (1960)
He'll be here at any moment! Smilzo is looking for him!Er ist jeden Augenblick hier, Smilzo sucht ihn. Don Camillo monsignore... ma non troppo (1961)
Chris horn, who is going over the top of a rim to look for water and sustenance and in a moment will move into the twilight zone.Mr. Chris Horn läuft über eine Dühne, um Wasser und Nahrung zu suchen, doch jeden Augenblick setzt er seinen Fuß in die Twilight Zone. A Hundred Yards Over the Rim (1961)
For in a moment, a child will try to cross that bridge which separates light and shadow.Jeden Augenblick wird ein Junge versuchen, die Brücke zu überqueren, die Licht und Schatten trennt. Long Distance Call (1961)
However, knowing that you're going to be blown to smithereens in a few moments isn't the happiest thought in the world, is it? Is it?Allerdings zu wissen, dass man jeden Augenblick in kleine Stücke zerfetzt wird, ist nicht gerade der schönste Gedanke der Welt, nicht wahr? The Obsolete Man (1961)
It's no use, frank.- Es kann jeden Augenblick passieren. The Shelter (1961)
- They'll be here in a minute.- Sie sind jeden Augenblick hier. Five Weeks in a Balloon (1962)
- There's one born every minute.- Die kommt und geht jeden Augenblick. Lawrence of Arabia (1962)
An attack by enemy forces is expected at any moment.Jeden Augenblick ist ein Angriff feindlicher Kräfte zu erwarten. One More Pallbearer (1962)
Which gives you a clue as to the proceedings that will begin in just a moment when one mr. Rance mcgrew, a 3, 000-buck-a-week phony baloney, discovers that this week's current edition of make-believe is being shot on location and that location is the twilight zone.Das gibt Ihnen einen Hinweis auf die Vorgänge, die jeden Augenblick beginnen werden, wenn ein gewisser Rance McGrew, ein 3000-Dollar-pro-Woche-Gockel, entdeckt, dass die aktuelle Ausgabe der wöchentlichen Illusion an Originalschauplätzen gedreht wird. Showdown with Rance McGrew (1962)
Therein hangs the tale, for in just a moment we're going to ask you to shake hands, figuratively, with a christopher columbus from another galaxy and another time.Da beginnt die Geschichte. Jeden Augenblick werden wir Sie um einen bildlichen Handschlag bitten, mit einem Christopher Columbus aus einer anderen Galaxie und einer anderen Zeit. To Serve Man (1962)
Don't you realise that at any moment, the whole project can blow up?Hier kann es jeden Augenblick zur Katastrophe kommen! Winnetou (1963)
Even now, they could be making all those men out there turn their guns on one another!Sie könnten jeden Augenblick all die Männer dazu bringen, - ihre Waffen aufeinander zu richten! Children of the Damned (1964)
Mr. President, I think they're getting him on the line.Mr. President, das Gespräch kann jeden Augenblick da sein. Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)
'He speaks English and has been told to wear civilian clothes.' Walter can you do it?Er muss jeden Augenblick zu sich kommen. 36 Hours (1964)
He could be back any minute.Er kann jeden Augenblick zurückkommen. Joy House (1964)
Let's get ready. He'll be out in a minute.Pass auf, er muss jeden Augenblick kommen. Kiss Me, Stupid (1964)
We're almost there.Oh, wir müssen jeden Augenblick da sein. The Gravediggers (1965)
We're approaching Heddleway Tunnel.Nach meiner Berechnung müßten wir jeden Augenblick den Heddleway Tunnel durchfahren. The Gravediggers (1965)
They're coming for us now.Wir werden jeden Augenblick abgeholt. Doctor Zhivago (1965)
He must be here any moment.Er muss jeden Augenblick hier sein. Again the Ringer (1965)
The unit should be here any minute now.Die Einheit dürfte jeden Augenblick hier sein. Wall of Flames: Part 1 (1966)
I'd like to have as many hands as there are leaves, as many lips as there are flowers, to be able to caress at the same time your eyes, Ich möchte so viele Hände haben, wie es Zweige gibt an einem Baum. Um dich ganz und gar zu fassen. So viele Lippen wie es Blumen gibt, um jeden Augenblick zu küssen. Pharaoh (1966)
You must bear in mind at all times this image of his wife is Shahbandar's lifelong obsession.Halt dir jeden Augenblick vor Augen. Shahbandars Leben wird beherrscht vom Bild seiner verstorbenen Frau. Gambit (1966)
They're gonna be here any minute.Die werden jeden Augenblick hier sein. Never Try to Outsmart a Jeannie (1966)
The tourist are coming back any minute.Die Touristen müssten jeden Augenblick kommen. The Trygon Factor (1966)
They'll be here in a few minutes.Sie werden jeden Augenblick hier sein. The Restaurant (1966)
And Crystal, I want everyone, and I mean everyone, looking at you every second of the time from your third music cue till 7:15.Und Crystal, ich möchte, dass jeder dich beobachtet, und zwar jeden Augenblick, von der dritten Note bis um 7:15 Uhr. Old Man Out: Part 2 (1966)
Now, look, Crittendon, it's almost rendezvous time.Hören Sie, Crittendon. Unsere Leute hier werden jeden Augenblick kommen. The Crittendon Plan (1967)
- I said every moment of it.- Ich sagte, jeden Augenblick. A Countess from Hong Kong (1967)
We are expecting some at any moment.Wir erwarten sie jeden Augenblick. The Night of the Generals (1967)
Wes is due back anytime. You'd best wait in the house.Wes kann jeden Augenblick zurückkommen. The War Wagon (1967)
- Any moment now, Your Excellency.- Jeden Augenblick, Euer Exzellenz. The Astrologer (1967)
Judy knew that leopard would put in another appearance, so she tried to keep all her friends together.Jeden Augenblick konnte ein Leopard auftauchen. Judy Comes Home (1969)
They can be here any moment.Sie könnten jeden Augenblick kommen. The Swimming Pool (1969)
I, full of hatred am savouring what awaits me.Ich bin so voller Hass, dass ich jeden Augenblick genieße. Seine Hinrichtung wird nur die Geste eines Mannes sein, der die überflüssige Schale einer Frucht wegwirft. This Man Must Die (1969)
Galvin's gonna be here any minute.Galvin wird jeden Augenblick hier sein. The Double Circle (1969)
Anyway, we shall know any minute now.Aber wir werden es jeden Augenblick wissen. Man's Crisis of Identity in the Latter Half of the 20th Century (1969)
Any moment now, he's going to come climbing up through that tunnel as nice as you please.Jeden Augenblick wird er völlig unversehrt durch diesen Tunnel klettern. One Army at a Time (1970)
Harry will be back any second.Harry wird jeden Augenblick zurück sein. The Brutes (1970)
And I was about to deliver.Und ich sollte jeden Augenblick niederkommen. The Breach (1970)
With the light suit, the mustache, and the expression on his face that seems to say:Der in Grau mit dem Schnauzer. Der jeden Augenblick sagen könnte: Confessions of a Police Captain (1971)
We may expect the cars through the chicane any moment now.Die Autos müssten jeden Augenblick aus der Schikane kommen. Le Mans (1971)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  jeden Augenblick /jeːdənaugənblik/
   at a moment's notice

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top