ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

janek

Y AE1 N EH0 K   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -janek-, *janek*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา janek มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *janek*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Janekowski.เจนโคสกี้. Devil (2010)
Tony Janekowski.โทนี่ เจนโคสกี้ Devil (2010)
Jane Kowski is Janekowski?เจน โควสกี้ คือ เจนโควสกี้ Devil (2010)
Ground crew this is Janek.ลูกเรือ นี่เจเน็คพูด Prometheus (2012)
It's okay. Janek?เจเน็ค Prometheus (2012)
Janek!เจเน็ค Prometheus (2012)
Prometheus, this is Janek. Make sure that back door is open.โพรมีธีอุสนี่จาเน็คพูด เปิดประตูหลังไว้ให้พวกเราด้วย Prometheus (2012)
Airlock crew, if you can hear me, it's Janek.ข้างใน ถ้าได้ยินผมนี่จาเน็คพูด Prometheus (2012)
Janek? Are you seeing this?เจเน็ค คุณดูอยู่รึเปล่า Prometheus (2012)
Janek listen to me.คุณฟังฉันะ Prometheus (2012)
Janek, if you don't stop it there won't be any home to go back to.เจเน็คหากคุณไม่หยุดมัน พวกเราจะไม่เหลือบ้านให้กลับไป Prometheus (2012)
Janek, please believe me! Please!เจเน็คได้โปรดเชื่อฉันเถอะ Prometheus (2012)
- Janek!- JanekThe Damned (1969)
- Happy birthday, sir.Herzlichen Glückwunsch, Herr Baron. JanekThe Damned (1969)
REPORT: PROFESSOR JANEKBERICHT PROFESSOR JANEK Footprints on the Moon (1975)
I brought Professor Janeck's Report.Ich habe die Übersetzung des Janek-Berichts mitgebracht. Footprints on the Moon (1975)
Professor Janeck spoke the day before.Professor Janek war am Tag zuvor der Redner. Footprints on the Moon (1975)
We stood so bravely, aiming gamely. Janek Wisniewski fell.Wir standen brav da, warfen gut, Janek Wisniewski fiel. Man of Iron (1981)
Janek Wisniewski fell.Janek Wisniewski fiel. Man of Iron (1981)
Children and women are falling too. Janek Wisniewski fell.Kinder, Greise und Frauen stürzen, Janek Wisniewski fiel. Man of Iron (1981)
The state is shooting at workers. Janek Wisniewski fell.Die Macht schießt an die Arbeiter, Janek Wisniewski fiel. Man of Iron (1981)
The world learned but is silent. Jacek Wisniewski fell.Die Welt wusste, sagte aber nichts, Janek Wisniewski fiel. Man of Iron (1981)
For bread, freedom and Poland. Janek Wisniewski fell.Für Brot und Freiheit, und neues Polen Janek Wisniewski fiel. Man of Iron (1981)
Janek will be abroad, with an income of at least 100,000 dollarsKarol: Chefredakteur. Janek im Ausland, mit einem Einkommen von mindestens 100.000 Dollar. Blind Chance (1987)
Yanek Tiles from Keshnov, Poland... is searching for his cousin, Ben-Eliezer, whose date of arrival in Israel is unknown.Janek Tiles aus Keschnov in Polen sucht seinen Vetter, Menachem Ben Elieser, dessen Einwanderungsdatum nach Israel unbekannt ist. The Summer of Aviya (1988)
This is Janek Wierzbicki... I must talk to youDies ist Janek Wierzbicki Dekalog, dwa (1989)
Janek!JanekDekalog, dwa (1989)
Got a call from a guy that works up at the mill, Janek Pulaski.Ein Mann vom Sägewerk hat sich bei uns gemeldet, Janek Pulaski. Episode #1.1 (1989)
Just now your coworker and a friend, Mr. Janek Pulaski, has learned that his daughter, one of Laura's schoolmates, is missing since last night.Vor ein paar Minuten hat ihr Kollege und Freund Mr. Janek Pulaski erfahren, dass seine Tochter, eine Schulkameradin von Laura, seit gestern Abend vermisst wird. Episode #1.1 (1989)
Buddy, is that Janek's file?- Buddy, ist das Janeks Akte? Sneakers (1992)
This is a mathematician named Dr. Gunter Janek.Das ist ein Mathematiker namens Dr. Gunter JanekSneakers (1992)
Excuse me. There's a mathematician named Gunter Janek.Da ist ein Mathematiker namens Gunter JanekSneakers (1992)
Janek just got in the elevator.Janek ist gerade im Fahrstuhl. Sneakers (1992)
Fellows, Janek's little black box is on his desk between the pencil jar and the lamp.Jungs, Janeks kleine schwarze Box steht auf seinem Schreibtisch... zwischen Bleistifthalter und Lampe. Sneakers (1992)
Mrs. Janek.- Frau JanekSneakers (1992)
There is not Mrs. Janek.Es gibt nicht Frau JanekSneakers (1992)
Velma, Velma Janek.Velma JanekSneakers (1992)
Janek figured out a way to solve those problems without the key, and he hard-wired it into that chip.Janek hat einen Weg gefunden, die Probleme ohne Schlüssel zu lösen, - und ihn in diesen Chip verwandelt. - Schalte es aus. Sneakers (1992)
Janek's dead.Janek ist tot. Sneakers (1992)
Janek's grant is from the NSA.Janek hatte das Geld von der NSA. Sneakers (1992)
Give me back Janek's box, Greg.- Gib mir Janeks Box zurück. Sneakers (1992)
We had nothing to do with this Janek business.Wir hatten mit der Janek-Geschichte nichts zu tun. Sneakers (1992)
But if the feds get Janek's box...Kriegt die Regierung jedoch Janeks Box... Sneakers (1992)
This is the same answering machine Janek used for the shell of his box.Das ist ein Anrufbeantworter, wie ihn Janek in seinem Büro hatte. Sneakers (1992)
Unless the NSA didn't want anybody to know about Janek's little black box.Außer, die NSA will, dass niemand von Janeks kleiner Box erfährt. Sneakers (1992)
Don't go anywhere.Janek, bitte, geh nicht weg! An Ambiguous Report About the End of the World (1997)
Janek, take my hand!Fass dich, JanekAn Ambiguous Report About the End of the World (1997)
Janek.JanekA Soundless Echo (2011)
Stan, it's Janek.Stan, Janek hier. Beau Soleil (2011)
Why did Stan go see Janek?Warum hat Stan Janek getroffen? Beau Soleil (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
JANEK    Y AE1 N EH0 K

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top