ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jackboot

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jackboot-, *jackboot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jackboot[N] การปกครองที่โหดเหี้ยมและไม่เป็นประชาธิปไตย
jackboot[N] รองเท้าบู๊ตมีความสูงถึงเข่า, Syn. leather boot

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jackbootn. รองเท้าบู๊ทขนาดใหญ่และสูงจนถึงเข่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who will stand between us, the jackboots and the proletarian abyss?วันใดที่พ่อตายไป เจ้านั่นคงทำตัวเอง ครอบครัว และประเทศนี้พินาศ ภายในปีหนึ่งเป็นแน่ แล้วใครจะมาช่วยเรา The King's Speech (2010)
It's Turncoat Jenny in the lead, with Jackboot Bob hot on the heels of Desktop Dan.เทิร์นโค๊ด เจนนิ่ง กำลังนำอยู่ครับ โดยมีแจ็คบูธ บ็อป ตามติด เดสท์ท็อป แดน ไม่ไกลนัก Dentist of Detroit (2011)
Well, that's just a five-gallon bucket of expired grade D meat slurry the poor kids at this school were forced to eat every taco Tuesday under the jackboot of that corrupt, decadent regime from which they were recently liberatedก็แค่ถังห้าแกลลอน ที่มี่เนื้อเกรดต่ำ ที่เน่าแล้ว นักเรียนที่น่าสงสารพวกนี้ถูกบังคับให้กิน Love, Love, Love (2013)
Under the tyrannical jackboot of Sylvester regime,เพราะเรื่องที่ซิลเวสเตอร์ เขี่ยฉันออกไปนั่นแหละ The Quarterback (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jackboot (n) ʤˈækbuːt (jh a1 k b uu t)
jackboots (n) ʤˈækbuːts (jh a1 k b uu t s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 jackboot \jackboot\ n.
   1. a man's high tasseled boot. [19th century]
 
   Syn: Hessian boot, hessian, Wellington, Wellington boot.
     [WordNet 1.5]
 
   2. A strong leather boot reaching up to or over the knee; it
    is worn mostly by soldiers.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jackboot
   n 1: (19th century) a man's high tasseled boot [syn: {Hessian
      boot}, {hessian}, {jackboot}, {Wellington}, {Wellington
      boot}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top