ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jackanapes

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jackanapes-, *jackanapes*, jackanape
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jackanapesn. ชายหนุ่มที่ชอบเลือกหรือทะลึ่ง,เด็กซน,สมุนรับใช้,ลิ่วล้อ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jackanapes (n) ʤˈækənɛɪps (jh a1 k @ n ei p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
小職;小童[こじょく, kojoku] (n) (1) (arch) girl-in-training (e.g. a geisha-in-training or a girl who performs miscellaneous tasks in a brothel); (2) (arch) (derog) (See 小童・こわっぱ) brat; scamp; rascal; jackanapes; (3) (arch) (original meaning) disciple; apprentice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jackanapes \Jack"a*napes\, n. [For Jack o' (= of) apes; prop., a
   man who exhibits apes.] [Written also {jackanape}.]
   [1913 Webster]
   1. A monkey; an ape. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A coxcomb; an impertinent or conceited fellow.
    [1913 Webster]
 
       A young upstart jackanapes.      --Arbuthnot.
    [1913 Webster] Jackaroo

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jackanapes
   n 1: someone who is unimportant but cheeky and presumptuous
      [syn: {whippersnapper}, {jackanapes}, {lightweight}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top