ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

insurer

IH2 N SH UH1 R ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insurer-, *insurer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insurer(n) ผู้รับประกัน, See also: บริษัทประกันภัย, คนขายประกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insurer(อินชัว'เรอะ) n. บริษัทประกัน, ผู้รับรอง, ผู้รับประกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
insurerผู้รับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
insurerผู้รับประกันภัย [ ดู assurer ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The insurer who denied the family's claim?บริษัท ประกันภัยที่ปฏิเสธข้อเรียกร้องของคนในครอบครัวได้หรือไม Now You See Me (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รับประกัน(n) insurer, Syn. ผู้รับประกันภัย, Example: บริษัทจะจ่ายเงินให้ผู้รับประกันตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา, Count Unit: คน, Thai Definition: คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือใช้เงินจํานวนหนึ่งให้ตามสัญญาประกันภัย
ผู้รับประกันภัย(n) insurer, Example: เธอเป็นผู้รับประกันภัยในสัญญาครั้งนี้, Thai Definition: คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือใช้เงินจํานวนหนึ่งให้ตามสัญญาประกันภัย, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้รับประกันภัย[phūrapprakanphai] (n, exp) EN: insurer  FR: assureur [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INSURER IH2 N SH UH1 R ER0
INSURERS IH2 N SH UH1 R ER0 Z
INSURER'S IH2 N SH UH1 R ER0 Z
INSURERS' IH2 N SH UH1 R ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insurer (n) ɪnʃˈuəʳrɜːʳ (i n sh u@1 r @@)
insurers (n) ɪnʃˈuəʳrɜːʳz (i n sh u@1 r @@ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
マルチライン保険会社[マルチラインほけんがいしゃ, maruchirain hokengaisha] (n) (See モノライン保険会社) multiline insurance company; multiline insurer [Add to Longdo]
モノライン保険会社[モノラインほけんがいしゃ, monorain hokengaisha] (n) (See マルチライン保険会社) monoline insurance company; monoline insurer [Add to Longdo]
保険者[ほけんしゃ, hokensha] (n) (See 被保険者) insurer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Insurer \In*sur"er\, n.
   One who, or that which, insures; the person or company that
   contracts to indemnify losses for a premium; an underwriter.
   Insurgence

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 insurer
   n 1: a financial institution that sells insurance [syn:
      {insurance company}, {insurance firm}, {insurer},
      {insurance underwriter}, {underwriter}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top