ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

insulates

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insulates-, *insulates*, insulate
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It insulates the sensor from fluctuations in temperature.มันเป็นฉนวนทำให้ตัวจับอุณหภูมิ ทำงานแปรปรวน The Three Bears (2012)
[ Chuckling ] 6, 000 kilograms of electrified fences, ceramic insulators, three cubic meters of air space per prisoner.รั้วคู่ใช้ลวดหนาม 1200 กิโลกรัม กับสายไฟฟ้าอีก 600 กิโล แล้วก็พื้นที่สำหรับคนงาน Schindler's List (1993)
Insulating.ทำฉนวนเก็บความร้อน The Day After Tomorrow (2004)
The insulation on the leg wire will inform us of who the manufacturer of the blasting cap is.Ed EIkins. I'm in charge. -Oh, good, good, good. Deja Vu (2006)
What I imagine eating insulation would taste like.เป็นแบบที่ผมคิดไว้เลยว่าฉนวนจะรสชาตเป็นยังไง Music and Lyrics (2007)
The way Self played this, no, no, no, he kept himself too insulated.วิธีที่เซลฟ์ทำนี ไม่รู้ซิ เขาป้องกันตัวเองอย่างรัดกุมมาก Deal or No Deal (2008)
You see, our chief engineer, who's based out of Ankara he's raised some issues about the insulation.หัวหน้าวิศวกรเราที่กรุงอังการ่า เขาติดใจเรื่องวัสดุที่ใช้น่ะ Body of Lies (2008)
We tried insulated gloves, but she shattered right through them.เราลองใส่ถุงมือฉนวนแล้ว แต่เธอก็ทำมันแตกหมด Chapter Three 'Building 26' (2009)
I was trying to insulate you.โดยจะพยายามไม่ใ้ห้ท่านมาเกี่ยวข้อง Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
From day one, you've been insulated.ป้องกันคุณไม่ให้เกิดความเสียหายตั้งแต่วันแรก I Agree, It Wasn't Funny (2009)
She was at the last robbery, and she lives in a house insulated with cash.เธออยู่ในบ้านที่เต็มไปด้วยเงิน Double Blind (2009)
It's primarily used in the production of heat insulating materials.ซึ่งโดยทั่วไปมันจะใช้ในการทำฉนวนกันความร้อน Episode #1.7 (2009)
It's possible that the building the hostage is in used to be a factory that made insulation.อาคารที่ตัวประกันถูกขังอยู่ อาจจะเป็นโรงงานที่ผลิตฉนวนกันความร้อน Episode #1.7 (2009)
I've made a list of buildings near power plants or stations that used to be insulation factories.เราได้ลิสต์ชื่อโรงงานผลิตฉนวนกันความร้อน ที่อยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้าออกมาแล้ว Episode #1.7 (2009)
Chad survived because he was wearing insulated socks.แชดรอดชีวิต เพราะเขาใส่ถุงเท้าอยู่ Bolt Action (2009)
Dr. Hodgins says it's most likely polystyrene ceiling insulation that melted in the fire and coated the body.ดร.ฮอดจิ้นส์บอกว่า มันเหมือนกับ มีฉนวนกันไฟโพลีเอสเตอรีน ที่หลอมละลายระหว่างไฟไหม้ และเข้าไปห่้อหุ้มร่างศพเอาไว้ The Witch in the Wardrobe (2010)
Insulation.ฉนวน Signals Crossed (2010)
Fitted with 18-inch-thick steel reinforced walls..... ....with a insulated copper core to protect against thermal lance.ในผนังอัดโครงเหล็กกล้าหนา 18 นิ้ว พร้อมแกนระบายความร้อนทองแดง เพื่อกันระเบิด Fast Five (2011)
Show of hands, who here is familiar with the concept of topological insulators?ใครคุ้นเคยกับเรื่องนี้แล้วบ้างยกมือขึ้น เรื่องแนวคิดเกี่ยวกับเรขาคณิตแผ่นยาง? The Thespian Catalyst (2011)
Could I offer you some insulation from the cold?ฉันขอเสนอสิ่งที่ใช้ปกป้อง ความหนาวเย็น Legacy (2012)
It insulates the sensor from fluctuations in temperature.มันเป็นฉนวนทำให้ตัวจับอุณหภูมิ ทำงานแปรปรวน The Three Bears (2012)
We only survived because H.G. Wells insulated us from the blast, and she was killed.แต่พวกเรายังไม่ตายเพราะเฮเลน่าได้สร้างเกราะช่วยเราไว้ จากแรงระเบิดแต่เธอไม่รอด A New Hope (2012)
I put in insulation.ผมติดฉนวนเข้าไปน่ะ Patriot Games (2013)
But I must stand on these insulating glass legs to prevent the electricity from going away into the floor.แต่ผมต้องยืนอยู่ บนฉนวนเหล่านี้ขาแก้ว เพื่อป้องกันไม่ให้กระแส ไฟฟ้าจากไปทิ้งลงไปในพื้น The Electric Boy (2014)
That sub is heavily insulatedเรือดำน้ำหุ้มฉนวนหนา The Fate of the Furious (2017)
Pay 90.000 £ to the order of SOCIETE D' INSULATION ETOILEZahlen Sie £90.000 AN DIE ORDER VON SOCIÉTÉ D'INSULATION ÉTOILE Hot Millions (1968)
My attention has been drawn to the fact that we've been doing a steadily increasing amount of business with the...Danke. Man hat mich darauf hingewiesen, dass wir immer mehr Geschäfte mit der Société d'Insulation Étoile in Paris machen. Hot Millions (1968)
SOCIÉTÉ D' INSULATION ÉTOILESOCIÉTÉ D'INSULATION ÉTOILE, PARIS, FRANKREICH Hot Millions (1968)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insulates (v) ˈɪnsjulɛɪts (i1 n s y u l ei t s)
insulate (v) ˈɪnsjulɛɪt (i1 n s y u l ei t)
insulated (v) ˈɪnsjulɛɪtɪd (i1 n s y u l ei t i d)
insulator (n) ˈɪnsjulɛɪtər (i1 n s y u l ei t @ r)
insulating (v) ˈɪnsjulɛɪtɪŋ (i1 n s y u l ei t i ng)
insulation (n) ˌɪnsjulˈɛɪʃən (i2 n s y u l ei1 sh @ n)
insulators (n) ˈɪnsjulɛɪtəz (i1 n s y u l ei t @ z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insulate(vt) ห่อหุ้มด้วยฉนวน (ป้องกันความร้อน, กระแสไฟ, รังสีฯลฯ)
insulator(n) ฉนวน, See also: สิ่งที่เป็นฉนวน, Syn. nonconductor
insulation(n) ฉนวน, See also: การใช้ฉนวนป้องกัน, การทำฉนวน, Syn. nonconductor, protector
insulate from(phrv) ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insulate(อิน'ซะเลท) vt. ปกคลุมด้วยฉนวน, ป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้ารั่ว, แยกตัวโดดเดี่ยว
insulation(อินซะเล'เชิน) n. วัตถุที่ใช้ทำเป็นฉนวน, การปกคลุมด้วยฉนวน, การแยกออกต่างหาก, Syn. isolation
insulator(อิน'ซะเลเทอะ) n. ฉนวน, ผู้อยู่โดดเดี่ยว

English-Thai: Nontri Dictionary
insulate(vt) แยกต่างหาก, กันไฟฟ้าหรือความร้อน, ป้องกัน
insulator(n) ฉนวน, เครื่องกันไฟฟ้าหรือความร้อน, ผ้ายาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rock wool insulationการฉนวนด้วยใยหิน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
sound insulationฉนวนกันเสียง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
fill insulationฉนวนใช้กรุ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
insulated-return system; two-wire systemระบบไฟสองสาย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
insulation๑. ฉนวน๒. การฉนวน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
vacuum-insulated heat pipeท่อความร้อนแบบฉนวนสุญญากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
tube insulationฉนวนรูปท่อ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
thermal insulationฉนวนความร้อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
two-wire system; insulated-return systemระบบไฟสองสาย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electric insulators and insulationฉนวนไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Insulation (Heat)การหุ้มฉนวนความร้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Insulating materials industryอุตสาหกรรมวัสดุฉนวนไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Insulation (Heat)ฉนวนความร้อน [TU Subject Heading]
insulatorฉนวน, สารที่เป็นตัวนำกระแสไฟฟ้า  หรือเป็นตัวนำความร้อนที่ไม่ดี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Insulationฉนวน [การแพทย์]
Insulatorsฉนวน, ระบบฉนวน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Insulated Rail Joint(jargon) รอยต่อรางชนิดเหล็กประกับรางแบบมีฉนวน
Insulator assembly(jargon) ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
insulatAn insulated soft-wood room and a good heater are the absolute necessities for a sauna.
insulatHirofumi installed fibreglass insulation in the ceiling.
insulatIf it's badly insulated, it won't warm up regardless of how much heating you use.
insulatThe disadvantage of excellent insulation is that it quickly leads to overheating.
insulatThe noise was deadened by the insulation.
insulatThe village is insulated from the world.
insulatThis packaging material provides heat insulation.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉนวน[chanūan] (n) EN: electric insulator  FR: isolant (électrique) [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INSULATE IH1 N S AH0 L EY2 T
INSULATED IH1 N S AH0 L EY2 T AH0 D
INSULATED IH1 N S AH0 L EY2 T IH0 D
INSULATOR IH1 N S AH0 L EY2 T ER0
INSULATING IH1 N S AH0 L EY2 T IH0 NG
INSULATION IH2 N S AH0 L EY1 SH AH0 N
INSULATORS IH1 N S AH0 L EY2 T ER0 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绝缘[jué yuán, ㄐㄩㄝˊ ㄩㄢˊ, / ] to isolate; to prevent contact; to deny access; electric insulation, #23,131 [Add to Longdo]
隔热[gé rè, ㄍㄜˊ ㄖㄜˋ, / ] to insulate, #23,837 [Add to Longdo]
绝缘体[jué yuán tǐ, ㄐㄩㄝˊ ㄩㄢˊ ㄊㄧˇ, / ] electrical insulation; heat insulation, #77,748 [Add to Longdo]
热补[rè bǔ, ㄖㄜˋ ㄅㄨˇ, / ] hot patching (of insulating material in a furnace); hot patching (runtime correction in computing), #160,096 [Add to Longdo]
隔热材料[gé rè cái liào, ㄍㄜˊ ㄖㄜˋ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ, / ] insulation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abisoliergerät { n }insulation stripper [Add to Longdo]
Abspannisolator { m }shackle insulator [Add to Longdo]
Aderisolierung { f } [ electr. ]wire insulation; core insulation [Add to Longdo]
Dämmeinlage { f }insulation insert [Add to Longdo]
Dachdämmung { f }; Dachisolierung { f }roof insulation [Add to Longdo]
Dämmblock { m }slab insulation [Add to Longdo]
Dichtungsband { n }sealing strip; insulating tape [Add to Longdo]
Draht { m }; Kabel { n }; Leitung { f }; Drahtschlinge { f } | Drähte { pl }; Kabel { pl }; Leitungen { pl } | abgeschirmter Draht | stromführender Draht | mit zwei Drähten | Abmanteln des Kabels | Drähte abisolieren | abisolierter Draht; abislolierte Leitung | dünne Leitungenwire | wires | shielded wire | live wire | two-wire | stripping of cable | to strip wires | stripped wire | wires with small insulation diameter [Add to Longdo]
Durchdringverbindung { f }insulation piercing [Add to Longdo]
Innenverkleidung { f } | Isolation der Innenverkleidunginner lining | insulation of the inner lining [Add to Longdo]
Isolationshalterung { f }; Isolierungsschelle { f }insulation grip [Add to Longdo]
Isolationsklasse { f }insulation class [Add to Longdo]
Isolationskoordination { f }insulation co-ordination [Add to Longdo]
Isolationswiderstand { m }insulation resistance [Add to Longdo]
Isolator { m }; Nichtleiter { m }insulator [Add to Longdo]
Isolier...insulating [Add to Longdo]
Isolierband { n }insulating tape [Add to Longdo]
Isolierfolie { f }insulating foil [Add to Longdo]
Isolierglas { n }insulating glass [Add to Longdo]
Isolierhülle { f }insulating cover [Add to Longdo]
Isolierhülse { f }insulating socket [Add to Longdo]
Isolierklasse { f }insulation class [Add to Longdo]
Isolierkörper { m }; Formstoffkörper { m } | einteiliger Isolierkörper | elastischer Isolierkörperinsulator | one-piece insulator | resilient insulator [Add to Longdo]
Isoliermaterial { n }; Isolierstoff { m }insulating material; insulation material; insulant [Add to Longdo]
Isoliermatte { f }insulating jacket [Add to Longdo]
Isolierschicht { f }insulating layer; damp course [Add to Longdo]
Isolierstein { m }; Schaumstein { m }high temperature insulating brick (HTI brick) [Add to Longdo]
Isolierstück { n }insulation section [Add to Longdo]
Isolierung { f }; Dämmung { f }insulation [Add to Longdo]
Isolierungscrimp { m } [ techn. ]insulation crimp [Add to Longdo]
Isolierungshalterung { f }insulation support [Add to Longdo]
Isolierungshülse { f }insulation barrel [Add to Longdo]
Isolierwerkstoff { m }insulation material [Add to Longdo]
Isolation { f } (Elektrizität; Wärme; Schall ...)insulation [Add to Longdo]
Kabel { n } | Kabel { pl } | abgeschirmtes Kabel; geschirmtes Kabel | bewegliches Kabel | dreipoliges Kabel | festverlegtes Kabel | kautschuk-isoliertes Kabel | PVC-isoliertes Kabel | vieladrig ummanteltes Kabelcable | cables | shielded cable; screened cable | mobile cable | three-pole cable | fixed installed cable | rubber insulated cable | PVC insulated cable | multicore jacketed cables [Add to Longdo]
Kontaktträger { m } [ electr. ] | Kontaktträger Buchsenseite | Kontaktträger Stiftseite | zweiteiliger Kontaktträgerinsulator | insulator socket | insulator pin | two-piece insulator [Add to Longdo]
Kriechstreckenverlängerung { f }insulation barrier [Add to Longdo]
Lüsterklemme { f }insulating screw joint [Add to Longdo]
Schalldämmung { f }sound insulation; acoustic insulation [Add to Longdo]
Schallschutz { m }soundproofing; noise insulation; noise protection [Add to Longdo]
Schutzisolierung { f }protective insulation [Add to Longdo]
Spritzdämmung { f }; Sprühisolierung { f }sprayed insulation [Add to Longdo]
Tropenisolation { f }tropical insulation [Add to Longdo]
Verbindung { f } [ electr. ] | lötfreie Verbindung | nachträglich isolierte Verbindungconnections | solderless connection | post-insulated connection [Add to Longdo]
Wärmedämmung { f }heat insulation [Add to Longdo]
Wärmeisolierung { f }; Wärmeschutz { m }heat insulation [Add to Longdo]
Wärmeschutzwagen { m }insulated box car [Add to Longdo]
isolieren | isolierend | isoliertto insulate | insulating | insulated [Add to Longdo]
isolierend; nichtleitendinsulating [Add to Longdo]
isoliert { adj } | nicht isoliertinsulated | uninsulated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インシュレーション[inshure-shon] (n) insulation [Add to Longdo]
インシュレーションボード[inshure-shonbo-do] (n) insulation board [Add to Longdo]
インシュレータ[inshure-ta] (n) insulator [Add to Longdo]
ゴムテープ[gomute-pu] (n) elastic; elastic band; insulating tape; rubberized tape; rubberised tape [Add to Longdo]
碍子[がいし, gaishi] (n) insulator [Add to Longdo]
梱包材;こん包材[こんぽうざい, konpouzai] (n) (See 梱包) packing material (boxes, insulation, shock resistance, etc.) [Add to Longdo]
傘形碍子[かさがたがいし, kasagatagaishi] (n) umbrella insulator [Add to Longdo]
遮音[しゃおん, shaon] (n, adj-no, vs) soundproofing; sound insulation [Add to Longdo]
絶縁[ぜつえん, zetsuen] (n, vs) (1) breaking off relations; disconnection; (2) insulation (esp. electrical); isolation; (P) [Add to Longdo]
絶縁線[ぜつえんせん, zetsuensen] (adj-na) insulated wire [Add to Longdo]
絶縁体[ぜつえんたい, zetsuentai] (n) insulator [Add to Longdo]
絶縁抵抗[ぜつえんていこう, zetsuenteikou] (n) insulation resistance [Add to Longdo]
絶縁抵抗計[ぜつえんていこうけい, zetsuenteikoukei] (n) insulation resistance tester [Add to Longdo]
断熱[だんねつ, dannetsu] (n, vs, adj-no) insulation; (P) [Add to Longdo]
断熱材[だんねつざい, dannetsuzai] (n) heat insulating material [Add to Longdo]
不良導体[ふりょうどうたい, furyoudoutai] (n) insulator; nonconductor; poor conductor [Add to Longdo]
複層ガラス[ふくそうガラス, fukusou garasu] (n) multi-layered glass (e.g. double or triple glazing); insulated glazing [Add to Longdo]
保温[ほおん, hoon] (n, vs) retaining warmth; keeping heat in; heat insulation; (P) [Add to Longdo]
保温材[ほおんざい, hoonzai] (n) heat insulating material; lagging material [Add to Longdo]
裸線[はだかせん, hadakasen] (n, adj-no) uninsulated electrical wire; open-wire line [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
被覆[ひふく, hifuku] insulation [Add to Longdo]
絶縁体[ぜつえんたい, zetsuentai] insulator [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top