ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

instructive

IH2 N S T R AH1 K T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -instructive-, *instructive*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
instructive(adj) ซึ่งเป็นการสั่งสอน, See also: ซึ่งให้ข่าวสาร, ซึ่งให้ความรู้, Syn. informative, educational, Ant. uneducational, uninstructive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
instructive(อินสทรัค'ทิฟว) adj. เป็นการสั่งสอน, เป็นการแจ้งข่าว, See also: instructiveness n., Syn. informative

English-Thai: Nontri Dictionary
instructive(adj) เป็นการสอน, ให้คำแนะนำ, ให้ความรู้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't know how instructive it's going to be.ฉันไม่แน่ใจว่า มันจะเป็นประโยชน์มากแค่ไหน Lost Son (2004)
"In the hope that she find it entertaining and instructive "..ด้วยหวังว่าเธอจะได้รับความสนุกสนานและความรู้จากมัน.. Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
instructiveA good biography is interesting and instructive.
instructiveAny book will do as long as it is instructive.
instructiveHis lecture was very instructive as usual.
instructiveNone of the books are instructive.
instructiveNot all of the books are instructive.
instructiveThe story is at once interesting and instructive.
instructiveThis book is at once interesting and instructive.
instructiveThis book is both interesting and instructive.
instructiveThis book is interesting, also instructive.
instructiveThis book is interesting and, what is more, very instructive.
instructiveThis book is not only interesting but also instructive.
instructiveThis book is not only more instructive but more interesting than that book.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาระประโยชน์(n) informativeness, See also: instructiveness, useful/helpful/beneficial information, Syn. สาระ, Example: งานแปลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อให้เกิดความรู้ ความบันเทิง และสาระประโยชน์นานัปการ, Thai Definition: ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INSTRUCTIVE IH2 N S T R AH1 K T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
instructive (j) ˈɪnstrˈʌktɪv (i1 n s t r uh1 k t i v)
instructively (a) ˈɪnstrˈʌktɪvliː (i1 n s t r uh1 k t i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教育性[jiào yù xìng, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄒㄧㄥˋ, ] instructive; educational, #71,378 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
花も実も有る;花も実もある[はなもみもある, hanamomimoaru] (exp, v5r-i) to have both the looks and the substance; to be a compassionate and just person; to be interesting and instructive [Add to Longdo]
教育的[きょういくてき, kyouikuteki] (adj-na) educational; instructive; (P) [Add to Longdo]
教訓的[きょうくんてき, kyoukunteki] (adj-na) instructive [Add to Longdo]
具格[ぐかく, gukaku] (n, adj-no) { ling } instructive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Instructive \In*struct"ive\, a. [Cf. F. instructif.]
   Conveying knowledge; serving to instruct or inform; as,
   experience furnishes very instructive lessons. --Addison.
   [1913 Webster]
 
      In various talk the instructive hours they past.
                          --Pope.
   -- {In*struct"ive*ly}, adv. -- {In*struct"ive*ness}, n.
   [1913 Webster]
 
      The pregnant instructiveness of the Scripture. --Boyle.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 instructive
   adj 1: serving to instruct or enlighten or inform [syn:
       {instructive}, {informative}] [ant: {uninstructive}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top