ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ingratiate

IH0 NG G R EY1 SH IY0 EY2 T   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ingratiate-, *ingratiate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ingratiate with[PHRV] ประจบประแจง, See also: ทำให้ตนเองเป็นที่ชื่นชอบของ, ทำให้โปรดปราน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ingratiate(อินเกร'ชิเอท) vt. ทำให้ (ตัวเอง) เป็นที่โปรดปราน,ทำให้ถูกใจ,เอาใจ,ประจบ., See also: ingratiation n., Syn. captivate

English-Thai: Nontri Dictionary
ingratiate(vt) ทำให้คนชอบ,ประจบสอพลอ,เอาใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, we must invade people's homes and ingratiate ourselves with them.ท่านพ่อ ผม ม ไม่ คิ คิดว่าผมจะ อ อะ อ่านมันได้ The King's Speech (2010)
My new roommate is bending over backwards to ingratiate himself to me.รูมเมทคนใหม่ของผม ทุ่มสุดตัวเพื่อประจบผม The Roommate Transmogrification (2011)
You tell 'em you're seeking asylum, you make friends, ingratiate yourself.บอกพวกมันไปว่า นายหาที่หลบภัย ทำตัวเป็นมิตร ประจบประแจงเข้าไว้ Proof (2011)
Did he ingratiate himself into Hobbs's life?เขาเอาตัวเองมาในชีวิตของฮอบส์หรือเปล่า? Potage (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประจบ[v.] (prajop) EN: curry favour with (s.o.) ; fawn on ; by sycophantic ; play the toady ; ingratiate oneself with ; make up to   FR: chercher à gagner les faveurs (de qqn.) ; faire la fête à qqn. ; flatter (servilement) ; lécher les bottes (fam.) ; être obséquieux ; flagorner (litt.) ; se faire bien voir de qqn. ; passer de la pommade à qqn. (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
INGRATIATE    IH0 NG G R EY1 SH IY0 EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ingratiate    (v) ˈɪngrˈɛɪʃɪɛɪt (i1 n g r ei1 sh i ei t)
ingratiated    (v) ˈɪngrˈɛɪʃɪɛɪtɪd (i1 n g r ei1 sh i ei t i d)
ingratiates    (v) ˈɪngrˈɛɪʃɪɛɪts (i1 n g r ei1 sh i ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
色目を使う;色目をつかう[いろめをつかう, iromewotsukau] (exp,v5u) (1) to make eyes at; to leer; to ogle; (2) to ingratiate oneself; to toady; to flatter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ingratiate \In*gra"ti*ate\, v. i.
   To gain favor. [R.] --Sir W. Temple.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ingratiate \In*gra"ti*ate\, v. t. [imp. & p. p. {Ingratiated};
   p. pr. & vb. n. {Ingratiating}.] [Pref. in- in + L. gratia.
   See {Grace}.]
   [1913 Webster]
   1. To introduce or commend to the favor of another; to bring
    into favor; to insinuate; -- used reflexively, and
    followed by with before the person whose favor is sought.
    [1913 Webster]
 
       Lysimachus . . . ingratiated himself both with
       Philip and his pupil.         --Budgell.
    [1913 Webster]
 
   2. To recommend; to render easy or agreeable; -- followed by
    to. [Obs.] --Dr. J. Scott.
    [1913 Webster]
 
       What difficulty would it [the love of Christ] not
       ingratiate to us?           --Hammond.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ingratiate
   v 1: gain favor with somebody by deliberate efforts

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top