Search result for

influx

(27 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -influx-, *influx*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
influx[N] การไหลทะลักเข้ามา, See also: การไหลบ่ามา, Syn. inrush, incursion, entrance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
influx(อิน'ฟลัคซฺ) n. การไหลเข้า,การไหลบ่าเข้า,บริเวณปากแม่น้ำลำธาร

English-Thai: Nontri Dictionary
influx(n) การไหลบ่า,การทะลักเข้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
influxไหลพรวดเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Influxของไหลที่ทะลักเข้ามาในหลุมเจาะ, ของไหลที่ทะลักเข้ามาในหลุมเจาะ ซึ่งอาจเป็นทั้งน้ำ น้ำมัน และก๊าซ [ปิโตรเลี่ยม]
Influxการไหลเข้า, ทะลักเข้าไป, ไหลเข้าไปในเซลล์, การไหลเข้า, การส่งเข้า [การแพทย์]
Influx, Freeการซึมผ่านเข้า-ออกอย่างอิสระ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You can go as high as 50 million. But you said there was going to be an influx of capital.ฉันขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้ Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
We're going to have a significant influx of capital very soon, and we'll make up the merger deficit.เราจะมีเงินทุนจำนวนมากไหลเข้าเร็วๆ นี้ มันจะเติมส่วนที่ขาดดุลไปในการรวม New York Sucks (2009)
Apparently, they're expecting an influx of capital, and the word is it's gonna turn the stock around.ชัดเจนว่าพวกเขาคาดหวังกับเงินทุน ที่จะไหลเข้ามา และมันจะทำให้ราคาหุ้นกลับมา They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
Well, because whoever is behind these robberies seems to have advance knowledge of when each individual agency will be receiving a large influx of cash.ใครก็ตามที่อยู่เบื้องหลังการปล้นครั้งนี้ เหมือนจะรู้ล่วงหน้าว่าเอเจนท์ซี่ไหน จะมีเงินสดเข้ามา Double Blind (2009)
Is the massive influx into his bank account.จำนวนเงินมากมายมหาศาลในบัญชี Gone with the Will (2009)
The were both part of the influx of new wealth in the area.พวกเขาเป็นกลุ่มคนรวย ที่หลั่งไหลเข้าไปอยู่ในพื้นที่นั้น Hopeless (2009)
Change in climate, influx of predators, to mate.ขอโทษจริงๆ ฉันลืมไปเลย Instinct (2011)
Now, as key players, I need you up to speed on every aspect of the program, not just the sudden influx of happy, delicious stoners in your neighborhood.ในทุกๆแง่มุมของโปรแกรม ไม่ใช่แค่ตอนที่หลั่งสาร แห่งความสุข พวกขี้ยาที่เอร็ดอร่อย ในตัวเพื่อนบ้านของคุณ Survival of the Fittest (2012)
Bottom line, we need an influx of people, which means an influx of cash.สิ่งสำคัญสุด คือเราอยากให้คนย้ายเข้าเมือง นั่นหมายถึงการที่เงินไหลเข้ามา Green Arrow (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
influxThe determining factor in question is whether this social welfare plan can facilitate the influx of immigrants.
influxThe influx of foreign workers caused serious housing problem in this area.

CMU English Pronouncing Dictionary
INFLUX    IH1 N F L AH2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
influx    (n) (i1 n f l uh k s)
influxes    (n) (i1 n f l uh k s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
華流[ふぁーりゅう, fa-ryuu] (n) (See 韓流) influx of Chinese pop culture (into Japan) [Add to Longdo]
韓流[はんりゅう;かんりゅう, hanryuu ; kanryuu] (n) influx of South Korean pop culture (into Japan) [Add to Longdo]
台流[たいりゅう, tairyuu] (n) (See 韓流) influx of Taiwanese pop culture (into Japan) [Add to Longdo]
流入[りゅうにゅう, ryuunyuu] (n,vs) afflux; influx; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Influx \In"flux`\, n. [L. influxus, fr. influere, influxum, to
   flow in: cf. F. influx. See {Influent}.]
   1. The act of flowing in; as, an influx of light.
    [1913 Webster]
 
   2. A coming in; infusion; intromission; introduction;
    importation in abundance; also, that which flows or comes
    in; as, a great influx of goods into a country, or an
    influx of gold and silver.
    [1913 Webster]
 
       The influx of food into the Celtic region, however,
       was far from keeping pace with the influx of
       consumers.              --Macaulau.
    [1913 Webster]
 
       The general influx of Greek into modern languages.
                          --Earle.
    [1913 Webster]
 
   3. Influence; power. [Obs.] --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 influx
   n 1: the process of flowing in [syn: {inflow}, {influx}] [ant:
      {effluence}, {efflux}, {outflow}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top