ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indelicacy

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indelicacy-, *indelicacy*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา indelicacy มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *indelicacy*)
English-Thai: Nontri Dictionary
indelicacy(n) ความกระด้าง,ความหยาบโลน,ความไม่เรียบร้อย,ความไม่ประณีต

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indelicacy    (n) ˈɪndˈɛlɪkəsiː (i1 n d e1 l i k @ s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unanständigkeit {f}indelicacy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indelicacy \In*del"i*ca*cy\, n.; pl. {Indelicacies}. [From
   {Indelicate}.]
   The quality of being indelicate; lack of delicacy, or of a
   nice sense of, or regard for, purity, propriety, or
   refinement in manners, language, etc.; rudeness; coarseness;
   also, that which is offensive to refined taste or purity of
   mind.
   [1913 Webster]
 
      The indelicacy of English comedy.    --Blair.
   [1913 Webster]
 
      Your papers would be chargeable with worse than
      indelicacy; they would be immoral.    --Addison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indelicacy
   n 1: the trait of being indelicate and offensive
   2: an impolite act or expression

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top