Search result for

incompatibly

(83 entries)
(0.0627 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incompatibly-, *incompatibly*, incompatib
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา incompatibly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *incompatibly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incompatible[ADJ] ซึ่งไม่ลงรอยกัน, See also: ซึ่งเข้ากันไม่ได้, Syn. inconsonant, Ant. compatible, harmonious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incompatible(อินคัมแพท' ทะเบิล) adj. เข้ากันไม่ได้, ขัดแย้งกัน, ตรงกันข้าม, ต่อต้านกัน, ซึ่งไม่สามารถจะเป็นพร้อมกันได้, incompatibles บุคคลที่เข้ากันไม่ได้., See also: incompatibility, incompatibleness n. incompatibly adv. -S .unadapted, discrepant

English-Thai: Nontri Dictionary
incompatible(adj) ขัดแย้งกัน,ไม่ลงรอยกัน,เข้ากันไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
self-incompatible-ผสมตัวเองไม่ได้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
offices, incompatibleตำแหน่งที่มีลักษณะขัดกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
incompatibilityความเข้ากันไม่ได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incompatibility๑. ความมีลักษณะต้องห้าม (ตามกฎหมาย)๒. ความมีลักษณะขัดกัน, ความเข้ากันไม่ได้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
incompatibleเข้ากันไม่ได้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
incompatible officesตำแหน่งที่มีลักษณะขัดกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incompatible Waste ของเสียปนกันไม่ได้
ของเสียเสี่ยงอันตรายที่ไม่เหมาะสมกับการบรรจุ ในภาชนะบางชนิดเนื่องจากเกิดการกัดกร่อน และไม่อาจผสมกับของเสียบางชนิดภายใต้สภาวะไม่แน่นอน เนื่องจากอาจเกิดปฏิกิริยาเคมีรุนแรงได้ เช่น การระเบิด ไฟไหม้ เกิดฝุ่นพิษ แก๊สพิษ เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
ABO Incompatibilityหมู่เลือดเอบีโอไม่เข้ากัน, หมู่เลือดเอบีโอเข้ากันไม่ได้, เลือดแม่และเลือดลูกไม่เข้ากัน, การมีหมู่เลือดไม่เข้ากัน [การแพทย์]
ABO System Incompatibilityสามี-ภรรยาที่มีเลือดไม่เข้ากลุ่มกัน [การแพทย์]
Blood Group Incompatibilityหมู่เลือดต่างกัน [การแพทย์]
Blood Transfusion, Incompatibleการได้รับเลือดที่เข้ากันไม่ได้ [การแพทย์]
Blood, Incompatible ABการให้เลือดในผู้ป่วยที่หมู่เลือดเข้ากันไม่ได้ [การแพทย์]
Cytoplasmic Incompatibilityไซโตพลาสสมเข้ากันไม่ได้ [การแพทย์]
Immunological Incompatibilityภูมิต้านทานต่อตัวอสุจิสามีเกิดขึ้นในน้ำเหลืองขอ [การแพทย์]
Incompatibilityไม่เข้ากัน, เกิดปฏิกิริยาต่อกัน, ถ่ายทอดไม่ได้, ความไม่พึงผสม, ความเข้ากันไม่ได้, อสมรรถสัมพันธ์, ความไม่พึงผสมของตัวยา, ภาวะเข้ากันไม่ได้, ความไม่เข้ากัน, เข้ากันไม่ได้ [การแพทย์]
Incompatibility, Cellular and Proteinภาวะไม่เข้ากันของเซลล์และโปรตีน [การแพทย์]
Incompatibility, Chemicalความไม่พึงผสมของตัวยาในแง่เคมี [การแพทย์]
Incompatibility, Delayedความไม่เข้ากันแบบเกิดช้า [การแพทย์]
Incompatibility, Physicalความไม่พึงผสมของตัวยาในแง่กายภาพ [การแพทย์]
Incompatibility, Therapeuticความไม่พึงผสมของตัวยาในแง่ของการรักษาโรค [การแพทย์]
Incompatibleผสมเข้ากันไม่ได้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's simply incompatible.ซึ่งมันเข้ากันไม่ได้ Grey Matters (2009)
Incompatible charges by definition....ว่าฆาตกรรมกับการุณยฆาต เป็นข้อหาที่ต่างกันโดยนิยาม You Don't Know Jack (2010)
Why don't you just focus on what connected them, if they were so incompatible.- ทำไมคุณไม่ไปสนใจเรื่อง ที่เกี่ยวกับพวกเรา ถ้าพวกเขา ไม่ค่อยดูจะลงรอย ไปด้วยกันได้ The Couple in the Cave (2010)
But many people feel, and you yourself have said, Reverend Newlin, those two things are incompatible.แต่ที่หลายๆคนรู้สึก และคุณ คุณเป็นคนพูดเองนะคะ บาทหลวงนิวลีน ว่าสองสิ่งนี้มันไม่สอดคล้องกัน Authority Always Wins (2012)
The ships are incompatible and are not gonna fly without the nodes back.แต่ถ้าไม่มีแบตเราก็ไปไหนไม่ได้ Riddick (2013)
Recently, she's been experiencing emotions and feelings that are incompatible with flight.พักหลังนี้เธอมีอารมณ์และความรู้สึก ไปกันไม่ได้กับการหนีเลย The Best Offer (2013)
That would explain Dr. Brennan's incompatibility reaction.นั่นจะอธิบายถึงปฏิกิริยาที่ไม่เข้ากันของ ดร. เบรนแนนได้ The Shot in the Dark (2013)
It goes without saying that graft is incompatible with my programming.มันไปโดยไม่บอกว่ารับสินบน เข้ากันไม่ได้กับการเขียนโปรแกรมของฉัน Jupiter Ascending (2015)
I do not think it incompatible with the office of a clergyman.ผมไม่คิดว่ามันผิดกับ การเป็นบาทหลวงนะครับ Pride & Prejudice (2005)
Incompatible.เข้ากันไม่ได้ Fireproof (2008)
"the Incompatible Time Sharing System" which is an example of the playful spirit which defines a hacker."Das inkompatible Mehrbenutzersystem" (ITS, Incompatible Time-sharing System) welches ein Beispiel für die spielerische Seele ist, die einen Hacker definiert. Revolution OS (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
incompatibHis desires are incompatible with his income.
incompatibOur managing director is incompatible with the president.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกี่ยง[V] haggle, See also: be too mindful, dispute, counterpurpose, take advantage, be incompatible, Syn. เกี่ยงงอน, Example: พอให้ทำอะไรจะไม่ค่อยมีใครยอมทำเพราะมัวเกี่ยงกันและถึงแม้ทำด้วยกันก็มักจะมีปัญหา, Thai definition: อาการที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมทำเพราะกลัวจะเสียเปรียบกันเป็นต้น
แย้ง[V] contradict, See also: contrast, be incompatible, be contradictory, be contrary, Syn. ขัดกัน, ขัดแย้ง, Example: คำพูดของเขาแย้งกันอยู่ในตัว
ไม่ลงรอยกัน[V] disagree, See also: be inconsistent, be contrary, be incompatible, conflict, contrast, argue, Syn. ไม่ตรงกัน, ขัดแย้ง, Example: ที่ประชุมมีความเห็นไม่ลงรอยกัน
กำเกียง[V] be immiscible, See also: be inharmonious, be incompatible, Syn. กังเกียง, กางเกียง, Ant. ลงรอย, กลมกลืน, ปรองดอง, Example: หน้าหลังกำเกียงไม่เรียงรูป, Thai definition: ไม่ลงรูป,ไม่รวมกัน, ไม่ลงรอย, ไม่ลงที่
ขัด[V] act immorally, See also: contravene, be incompatible with, be immoral, Syn. ขัดแย้ง, แย้ง, Ant. ยอมตาม, ทำตาม, เห็นด้วย, Example: การกระทำของเธอขัดต่อศีลธรรมและประเพณีของเมืองนี้, Thai definition: ไม่ทำตามหรือฝ่าฝืนสิ่งที่กำหนดไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขมิ้นกับปูน[xp] (khamin kap pūn) EN: be incompatible as curcuma and lime ; be incompatible as water and fire   
เข้ากันไม่ได้[adj.] (khaokan mai dāi) EN: incompatible   FR: incompatible
ขัดกับ[adj.] (khat kap) EN: incompatible ; contrary to   
ความเข้ากันไม่ได้[n. exp.] (khwām khaokan mai dāi) EN: incompatibility   FR: incompatibilité [f]
ความมีลักษณะที่ขัดกัน[n. exp.] (khwām mī laksana thī khat kan) EN: incompatibility   
เกี่ยง[v.] (kīeng) EN: haggle ; contend ; dispute ; be too mindful ; dispute ; counterpurpose ; take advantage ; be incompatible   FR: chicaner ; marchander ; ergoter ; lésiner
ลักลั่น[adj.] (laklan) EN: unsystematic ; not in proper order ; inconsistent ; overlapping ; incorrect ; incompatible ; mismatched ; incongruous ; ill-fitting ; skewed   
ไม่สมฐานะ[v. exp.] (mai som thāna) EN: be out of keeping with one's status ; be incompatible with one's status ; be infra dig   
เทียบกันไม่ได้[adj.] (thīep kan mai dāi ) EN: incomparable ; incompatible   
แย้ง[v.] (yaēng) EN: protest ; take exception to ; object to ; dispute ; counter ; conflict ; contradict ; oppose ; dissent ; disagree ; reject ; contrast ; be incompatible ; be contradictory ; be contrary   FR: contredire ; réfuter

CMU English Pronouncing Dictionary
INCOMPATIBLE    IH2 N K AH0 M P AE1 T AH0 B AH0 L
INCOMPATIBILITY    IH2 N K AA2 M P AH0 T AH0 B IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incompatible    (j) (i2 n k @ m p a1 t @ b l)
incompatibility    (n) (i2 n k @ m p a2 t @ b i1 l i t ii)
incompatibilitie    (n) (i2 n k @ m p a2 t @ b i1 l i t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unverträglichkeit {f}incompatibility [Add to Longdo]
Unverträglichkeiten {pl}incompatibleness [Add to Longdo]
kompatibel; verträglich; vereinbar {adj} (mit) | nicht kompatibel; inkompatibelcompatible (with) | incompatible [Add to Longdo]
unvereinbar {adj}incompatible [Add to Longdo]
unvereinbar {adv}incompatibly [Add to Longdo]
unverträglichincompatible [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
水と油[みずとあぶら, mizutoabura] (exp) incompatible; (going together) like oil and water [Add to Longdo]
相対立する[あいたいりつする, aitairitsusuru] (vs-i) to be incompatible; to be contradictory [Add to Longdo]
相容れない;相入れない(iK)[あいいれない, aiirenai] (exp,adj-i) in conflict; incompatible; out of harmony; running counter; mutually exclusive; clashing with [Add to Longdo]
抵触(P);觝触;牴触[ていしょく, teishoku] (n,vs) (1) collision; conflict; (2) being contrary; being incompatible; being inconsistent; being contradictory; (3) being in violation (of the law, etc.); (P) [Add to Longdo]
配合禁忌[はいごうきんき, haigoukinki] (n,adj-no) incompatibility (of drugs) [Add to Longdo]
非対応[ひたいおう, hitaiou] (n) incompatible; unsupported [Add to Longdo]
不適合[ふてきごう, futekigou] (n,adj-na) non-conforming process; noncompliant; incompatible [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
格格不入[gé gé bù rù, ㄍㄜˊ ㄍㄜˊ ㄅㄨˋ ㄖㄨˋ, ] (成语 saw) inharmonious; incompatible, #26,514 [Add to Longdo]
不相容[bù xiāng róng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄖㄨㄥˊ, ] incompatible, #50,069 [Add to Longdo]
势不两立[shì bù liǎng lì, ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˇ ㄌㄧˋ, / ] the two cannot exist together (成语 saw); irreconcilable differences; incompatible standpoints, #52,062 [Add to Longdo]
水火不容[shuǐ huǒ bù róng, ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄖㄨㄥˊ, ] completely incompatible; lit. incompatible as fire and water, #62,471 [Add to Longdo]
歇后语[xiē hòu yǔ, ㄒㄧㄝ ㄏㄡˋ ㄩˇ, / ] stable figure of speech contrasting two incompatible parts, such as English "snowball's chances in hell" or Chinese 馬尾穿豆腐|马尾穿豆腐 stringing beancurd on horsetail, #66,786 [Add to Longdo]
合不来[hé bù lái, ㄏㄜˊ ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ, / ] unable to get along together; incompatible, #70,587 [Add to Longdo]
誓不两立[shì bù liǎng lì, ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˇ ㄌㄧˋ, / ] the two cannot exist together (成语 saw); irreconcilable differences; incompatible standpoints, #100,107 [Add to Longdo]
冰炭不相容[bīng tàn bù xiāng róng, ㄅㄧㄥ ㄊㄢˋ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄖㄨㄥˊ, ] as incompatible or irreconcilable as ice and hot coals, #719,776 [Add to Longdo]
性格不合[xìng gé bù hé, ㄒㄧㄥˋ ㄍㄜˊ ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ, ] incompatibility of temperament [Add to Longdo]
枘凿[ruì zuò, ㄖㄨㄟˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] incompatible [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
非対応[ひたいおう, hitaiou] unsupported, incompatible [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Incompatibly \In`com*pat"i*bly\, adv.
     In an incompatible manner; inconsistently; incongruously.
     Incompetence

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  incompatibly
      adv 1: without compatibility [ant: {compatibly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top