ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

in kraft treten

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in kraft treten-, *in kraft treten*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา in kraft treten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *in kraft treten*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
will take effect on me.wird sehr bald in Kraft tretenFrankenstein's Bloody Terror (1968)
That they basically welcome the anti-Semitic laws. They're eager to see them passed.- Sie sind froh über die Rassengesetze und hoffen, dass sie schnell in Kraft tretenThe Garden of the Finzi-Continis (1970)
The law is due to take effect from April 6.Das Gesetz soll schon am 6. April in Kraft tretenGandhi (1982)
It's almost time for Kappler's unholy curfew. Jack will fill you in later.Heute Abend wird die von Kappler verhängte Ausgangssperre in Kraft tretenThe Scarlet and the Black (1983)
Unfortunately, the covenant cannot be activated without Noel's signature.Leider kann der Vertrag erst in Kraft treten, wenn Noel ihn unterschrieben hat. The Holcroft Covenant (1985)
Since the binder takes effect at midnight tonight, I really had no choice, see. Just couldn't wait until tomorrow.Da sie heute um Mitternacht in Kraft treten soll, verstehen Sie sicher, dass ich nicht bis morgen warten konnte. Episode #1.7 (1990)
"As planned, the emergency population control bill..." "will take affect at midnight, on the first of the year."Wie geplant wird das Notprogramm für die Bevölkerungskontrolle um Mitternacht des 1. Januar in Kraft tretenHardware (1990)
The school year begins in one week and all schools will implement the new integration law.In einer Woche beginnt das neue Schuljahr... und an allen Schulen wird das neue Integrationsgesetz in Kraft tretenLiberty Heights (1999)
In accordance with this afternoon's vote at the Organization of American States the quarantine will hereby be effective as of ten o'clock tomorrow morningIn Übereinstimmung mit dem heutigen Votum der OAS wird die Quarantäne morgen früh um 10 Uhr in Kraft tretenThirteen Days (2000)
On the outside, Miranda's maternal gene might never kick in.Nach außen hin würde Mirandas Mutter-Gen vielleicht nie in Kraft tretenChange of a Dress (2002)
The Gelth will come through in force.Die Gelth wird in Kraft treten, durch. The Unquiet Dead (2005)
all it said was he wanted their arrangement to start immediatelyDa steht nur drin, dass er will, dass ihre Vereinbarung sofort in Kraft treten soll! Sally Lockhart Mysteries: The Ruby in the Smoke (2006)
Uh, sir, hopefully, if Jeff follows rule number one-- which I'm sure he might do-- uh, then rule number two won't apply.Äh, sir, wenn Jeff hoffentlich Regeln #1 folgt, -- was er sicherlich vielleicht tun wird-- äh, dann wird Regeln #2 nicht in Kraft tretenChuck Versus the Crown Vic (2007)
The following laws will go into effect immediately.Die folgenden Gesetze werden sofort in Kraft tretenLois Kills Stewie (2007)
Now,to review,the following provisions are hereby activated:Zur Wiederholung sei gesagt, dass hiermit folgende Bestimmungen in Kraft tretenThe Vartabedian Conundrum (2008)
It's now clear that the Vampire Rights Amendment will not achieve the majority needed to become law.Es ist nun klar, dass die Vampir Gesetzesänderung nicht in Kraft treten wird, da sie nicht die ausreichende Mehrheit bekommen hat. Evil Is Going On (2010)
A government bill that cracked down on laboratory experiments on animals is expected to become law today.Ein Gesetz der Regierung, mit der Laborexperimente an Tieren stärker reguliert werden soll, soll heute in Kraft tretenChained (2012)
Cabinet is assembling with the vice president to invoke the 25th.Das Kabinett will den 25. Artikel in Kraft treten lassen. White House Down (2013)
Wanheda, blockade goes into effect at dawn.Wanheda, die Sperre wird bei Dämmerung in Kraft tretenThirteen (2016)
And a curfew will be enforced at sunset.Und bei Sonnenuntergang wird eine Ausgangssperre in Kraft tretenRevival (2017)

German-Thai: Longdo Dictionary
in Kraft tretenเริ่มเป็นผล, เริ่มใช้ได้ เช่น Das neue Gesetz tritt übernächtes Jahr in Kraft.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kraft {f}; Einfluss {m}; Wirkung {f}; Zwang {m} | Kräfte {pl} | in Kraft sein | in Kraft setzen | in Kraft treten | in Kraft treten | äußere Kraft {f} | eingeprägte Kraft {f} | generalisierte Kraft {f}; verallgemeinerte Kraft {f} | konservative Kraft {f}force | forces | to be in force | to implement | to come into force | to go into effect | external force | active force | generalized force | conservative force [Add to Longdo]
in Kraft tretento inure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  in Kraft treten /inkraftreːtən/
   to come into force; to go into effect

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top