ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impendent

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impendent-, *impendent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impendent[ADJ] ใกล้เข้ามา, See also: ใกล้จะเกิดขึ้น, Syn. approaching, imminent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impendent(อิมเพน' เดินทฺ) adj. ใกล้เข้ามา, ใกล้ชิด, ใกล้จะบังเกิดขึ้น, ใกล้จะถึง, คุกคาม., See also: impendence, impendency n.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impendent \Im*pend"ent\, a. [L. impendens, p. pr. of
   impend[=e]re.]
   Impending; threatening.
   [1913 Webster]
 
      Impendent horrors, threatening hideous fall. --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impendent
   adj 1: close in time; about to occur; "retribution is at hand";
       "some people believe the day of judgment is close at
       hand"; "in imminent danger"; "his impending retirement"
       [syn: {at hand(p)}, {close at hand(p)}, {imminent},
       {impendent}, {impending}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top