ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

imitieren

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imitieren-, *imitieren*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา imitieren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *imitieren*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- When you're not imitating Clément.- Wenn Sie nicht Clément imitierenLet's Make Love (1960)
You should end up like Nero, you and these bastards!(imitieren Martinshorn) Accattone (1961)
Figured once she could imitate French, she'd have no trouble imitating English.Dachten uns, kann sie französisch imitieren, kann sie auch englisch imitierenBreakfast at Tiffany's (1961)
Answer them. You can imitate so well.Antworte ihm, du kannst doch so gut imitierenOld Shatterhand (1964)
Your voice can be imitated by the enemy, sir.Der Feind könnte Ihre Stimme imitierenFail-Safe (1964)
I wanna imitate all the animals he got, get the sounds on my tape recorder.Ich will alle Tiere, die er hat, imitieren und die Stimmen aufzeichnen. The Chimp Who Cried Wolf (1966)
You should be. Imitating that nut in Berlin. It's not all that funny.Diesen Mann da zu imitieren, find ich nicht komisch. Will the Real Adolf Please Stand Up? (1966)
Well, I guess I started imitating Hitler and I lost my head.Als ich anfing, ihn zu imitieren, hab ich den Kopf verloren. Will the Real Adolf Please Stand Up? (1966)
Give me your Sampson imitation.Imitieren Sie mal Sampson. Harper (1966)
Rollin, can you impersonate Dominguez?Rollin, kannst du Dominguez imitierenPilot (1966)
Eliminate girls, you're going to cut down the field quite a bit, sir.Ohne Mädchen limitieren Sie die Auswahl ziemlich. Nights in Shining Armor (1967)
Now, for my next imitation...Ich kann alles und jeden imitierenMan's Best Friend Is Not His Dog (1968)
This should allow us to stay one step ahead of any drug counterfeiters who might attempt to duplicate the tablet.So sind wir Arzneimittelfälschern einen Schritt voraus, wenn sie die Tablette imitieren wollen. The Counterfeiter (1968)
Horizon reports indicate the lotians are extremely intelligent and somewhat imitative.Laut Horizon-Berichten sind die Iotianer sehr intelligent und imitieren gern. A Piece of the Action (1968)
You said they were imitative and the book...- Sie sagten, sie imitieren andere. A Piece of the Action (1968)
Well, he's the easiest to do, because he has to be played as a very sick man.- Die ist leicht zu imitieren. Er muss nur als ein sehr kranker Mann dargestellt werden. Robot (1969)
I'd now like to do a few impersonations of some of my favourite Englishmen.Ich möchte für Sie meine Lieblingsengländer imitierenUntitled (1969)
We have Strauss' phone covered and a pretty good imitation of Mueller's voice.Wir haben Strauss' Telefon angezapft und jemanden, der Muellers Stimme imitieren kann. The Gestapo Takeover (1970)
"The lone saboteur must first assimilate himself into the urban community, "assuming a lifestyle indistinguishable from the bourgeois members around him.""Ein Saboteur muss sich erst in die urbane Gemeinschaft integrieren und den Lebensstil der Bourgeoisie um ihn herum perfekt imitieren." Hi, Mom! (1970)
No... no. Esposito is timing it to coincide with the American Fourth of July, so as to imitate his hero George Washington.Esposito hat es so geplant, damit sie auf den 4. Juli der Amerikaner fällt um ihren Helden George Washington zu imitierenBananas (1971)
I do a couple of impressions that you might like.Ich kann Leute imitieren, das könnte Euch gefallen. Everything You Always Wanted to Know About Sex * But Were Afraid to Ask (1972)
I'm one of the few guys that can do the King of France.Ich kann sogar den König von Frankreich imitierenEverything You Always Wanted to Know About Sex * But Were Afraid to Ask (1972)
And they'll imitate you like apesUnd sie imitieren dich wie Affen The Men Who Made the Movies: Vincente Minnelli (1973)
- Don't you know it's against the law impersonating a managing editor?- Wissen Sie nicht, dass es gegen das Gesetz ist, einen Chefredakteur zu imitierenThe Front Page (1974)
- I can't do Jimmy Cagney.Ich kann Jimmy Cagney nicht imitierenThe Germans (1975)
And impersonate Clark Gable It's a busy life in Camelot~ Und Clark Gable zu imitieren Macht das Leben bunt in Camelot ~ Monty Python and the Holy Grail (1975)
They imitate things, the television, our voices.Die Vögel leisten mir Gesellschaft. Sie singen und imitieren alles was sie hören, das Radio, unsere Stimmen... Deep Red (1975)
Kuramochi... these kind of crimes tempt others to imitate them.Kuramochi ... diese Art von Verbrechen verleitet andere dazu, sie zu imitierenShinkansen daibakuha (1975)
Now for our next impression, we'd like to do...Als Nächstes imitieren wir: James Brown! Car Wash (1976)
If humidifier and wind tunnel are included in the next model there won't be any point going to Deauville's course.Wenn das Nachfolgemodell noch Nebel und Seitenwind imitieren kann, muss man nicht mehr nach Deauville fahren. Body of My Enemy (1976)
And make the sound of birds.Und Vogelzwitschern imitierenThe Nightwalker (1976)
I can do an imitation of Mae West.Ich kann Mae West imitierenBobby Deerfield (1977)
I said, I can do an impersonation of Mae West.Ich sage, ich kann Mae West imitierenBobby Deerfield (1977)
I can impersonate her.Ich kann sie imitierenBobby Deerfield (1977)
- I do a fabulous Jolson. You ain't heard nothin' yet!Ich kann Jolson sehr gut imitierenEscape to Athena (1979)
Besides, if we don't put this lock on, somebody else might do what Jeffrey did.Außerdem, falls wir kein Schloss haben, könnte jemand Jeffrey imitierenThe Kinfolk (1979)
Although they are conventionally dead... they're capable of very closely imitating the living.Nun, obwohl sie an und für sich tot sind, können sie die Lebenden sehr gut imitierenDead & Buried (1981)
Lauren, there's only so far you can make life imitate art.Lauren, bis jetzt kannst du nur die Kunst im Leben imitierenThe Nesting (1981)
You know, French painters are imitating the Japanese, even the African masks.Wissen Sie, die Pariser Maler imitieren nur vage die Japaner. Und kopieren die afrikanische Kultur. Antonieta (1982)
And we are copying the Europeans.Und wir imitieren die Europäer. Antonieta (1982)
We shall never imitate or stop imitating.Ohne zu imitieren, oder es zu versuchen. Immer suchen. Antonieta (1982)
You think it's possible to duplicate a man so closely that he won't be exposed as a fraud?Glauben Sie, dass es möglich ist, jemanden so gut zu imitieren, dass er nicht als Fälschung enttarnt wird? Goliath Returns (1984)
At the casino, I acted really cold and mean to you because the Mongoose told me I had to impersonate him.Im Casino war ich wirklich kaltschnäuzig und gemein zu dir, weil der Mungo mir sagte, ich solle ihn imitierenTo Catch a Mongoose (1984)
The idea of impersonating James Mason was the furthest thing from my mind.Die Idee James Mason zu imitieren, war mir nicht im entferntesten gekommen. Broadway Danny Rose (1984)
In other words, don't attempt to imitate us.Imitieren Sie uns nicht. Non c'è due senza quattro (1984)
Can you imitate Mr. C's voice?Kannst du Mr. Cs Stimme imitierenThe Nineteenth Hole (1985)
Is the war over?(PHILIP UND JAMIE IMITIEREN WAFFENGERÄUSCHE) DOTTY: Ist der Krieg schon vorbei? A Little Sex, a Little Scandal (1985)
And very fortunate that you have a talented partner with the ability to imitate your voice.Glücklicherweise kann Ihr Partner Ihre Stimme imitierenSteele on the Air (1986)
Killing and arranging the people to imitate it.Er tötet sie und arrangiert sie, um es zu imitierenManhunter (1986)
You have barely started out in life, you've already set more limitations for yourselves than society ever would.Sie sind noch ganz am Anfang Ihres Lebens und limitieren sich schon mehr, als es die Gesellschaft je tun würde. A Night to Remember (1987)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
begrenzen; beschränken; einschränken; limitieren (auf) | begrenzend; beschränkend; einschränkend; limitierend | begrenzt; beschränkt; eingeschränkt; limitiertto limit (to) | limitting | limited [Add to Longdo]
imitieren; nachahmen | imitierend; nachahmend | imitiert; nachgeahmt | er/sie imitiert; er/sie ahmt nach | ich/er/sie imitierte; ich/er/sie ahmte nachto imitate | imitating | imitated | he/she imitates | I/he/she imitated [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[も, mo] NACHAHMEN, IMITIEREN, MODELL [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  imitieren /iːmiːtiːrən/
   to imitate

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top