Search result for

im grunde genommen

(55 entries)
(0.2202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -im grunde genommen-, *im grunde genommen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา im grunde genommen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *im grunde genommen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fact is, I've always been furious with her, even though I liked her.Im Grunde genommen hatte ich immer eine Wut auf sie, obgleich ich sie zugleich mochte. From the Life of the Marionettes (1980)
! Don't be a bitch and open your legs.Na, siehst du, ich wusste doch, dass du meinen Freund im Grunde genommen gerne hast. House on the Edge of the Park (1980)
Look, Jim, I'm not sure that I really want Number 10.Hören Sie, Jim, im Grunde genommen will ich nicht nach Nr. 10. Party Games (1984)
My job is a somewhat outdated institution.Mein Job ist im Grunde genommen eine längst überholte Institution. Water (1985)
In fact, I had to conduct the inquiry myself, virtually.Ich musste diese Untersuchung im Grunde genommen allein durchführen. One of Us (1986)
This is a stupid question. Everyone, in everyday, there are a lot happen around you.Im Grunde genommen ist das eine dumme Frage, denn es passieren ständig seltsame Dinge in deinem Bekanntenkreis, die man zu einer Geschichte verarbeiten kann. The Seventh Curse (1986)
Basically, this means... ..that you have been fucking a mutant!Das bedeutet im Grunde genommen, dass Sie eine Mutantin gevögelt haben. Dead Ringers (1988)
All things considered... ... Ifeelprettygood.Im Grunde genommen... geht es mir recht gut. A Perfect World (1993)
Actually, nectarines, but basically.Eigentlich Nektarinen, aber im Grunde genommen... The One with George Stephanopoulos (1994)
And, um, since we are all basically... just a mass of molecules, what does our brain send out to all the other parts of the body?Und da wir im Grunde genommen nur ein Haufen von Molekülen sind schickt unser Gehirn also was an den Rest unseres Körper? Lindsey? Powder (1995)
Basically, yes.Im Grunde genommen schon. A Day in the Strife (1995)
This dust hunting is an intellectual imagination game.Müll ist im Grunde genommen Science Fiction, so wie ein großes Ooru naito ronga 3: Sanji (1996)
Deep down, you're just like them!Im Grunde genommen bist du nicht anders als die! Dance with the Devil (1997)
All things considered...Im Grunde genommen... Perfect World (1997)
He's basically just running on remote control.Er läuft im Grunde genommen nur über Fernbedienung. Lost in Space (1998)
I'm cursing my self.Im Grunde genommen schimp fe ich über mich selbst. Everything's Gonna Be Great (1998)
- The ride was exciting after all.- Im Grunde genommen war der Tag nett. Fuks (1999)
Marriage itself is the biggest falsity.Die Institution der Ehe ist im Grunde genommen die Lüge. Love's Illusions (1999)
Remember, cops are basically stupid.Ja, aber die Bullen sind im Grunde genommen blöd. Rape Me (2000)
Basically, I'm fine.Im Grunde genommen,mir geht's gut. Girls on Top (2001)
Basically, I'm depressing you?Also im Grunde genommen deprimiere ich dich nur. Star-Crossed Lovers and Other Strangers (2001)
When it comes down to it, that's what this is.Im Grunde genommen ist es genau das. 40 Days and 40 Nights (2002)
But when you break it down, I'm a simple man.Aber im Grunde genommen bin ich ein einfacher Mann. xXx (2002)
It wasn't me paying for your studies but the workers in the plant, and the crews on the boats.Im Grunde genommen habe nicht ich dein Studium finanziert, sondern die Arbeiter der Fabrik... und die Männer auf den Schiffen. The Sea (2002)
But we're exactly like you.Im Grunde genommen waren wir genau wie du. The Sea (2002)
So essentially we're looking for...Also im Grunde genommen suchen wir...? A Prefect Murder (2002)
Essentially, uh, yes.Im Grunde genommen, ja. Episode #1.2 (2003)
We're gonna make it essentially a model... of the British and U.S. Navies... from, like, 1945 to 1960.Im Grunde genommen steht uns... die englische und amerikanische Marine... anno 1945 bis 1960 Modell. Battlestar Galactica: The Lowdown (2003)
Brooke and I are in the last stages, basically. - Really?Ja, Brooke und ich, wir sind im Grunde genommen im letzten Stadium. Anything Else (2003)
I hope it's ready.- Na ja, im Grunde genommen... ist es so gut wie vollständig bis zur Hälfte fertig. Mortadelo & Filemon: The Big Adventure (2003)
Essentially, uh, yes.Im Grunde genommen, ja. Battlestar Galactica (2003)
I mean, my memories are basically highlights.Meine Erinnerungen bestehen im Grunde genommen nur aus Highlights. Paycheck (2003)
-Basically, yes.- Im Grunde genommen, ja. The Best of Youth (2003)
Basically, yeah.Im Grunde genommen schon. Y Tu Mummy También (2003)
The bottom line is, you've been spending a lot of time with this lady.Im Grunde genommen ist es einfach, du hast viel Zeit mit dieser Dame verbracht. Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004)
Well, he didn't say much of anything actually but he did claim that he didn't do anything to Shawn.Im Grunde genommen hat er gar nicht viel gesagt. Aber er hat behauptet, dass er Shawn nichts getan hat. A Day in the Life (2005)
There's nothing to figure out.Und ich wusste im Grunde genommen schon immer, dass es Bullshit ist. The Ex (2006)
And it pained me to be accused of basically abanding the battery electrics.Denn ich habe den größten Respekt für Alec. Es schmerzte mich wirklich angeklagt zu werden das ich im Grunde genommen die Elektroautos im Stich ließe. Who Killed the Electric Car? (2006)
My brother basically saved my life.Mein Bruder hat im Grunde genommen mein Leben gerettet. Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
So essentially today, we are inverting his,uh,her,uh-- her penis.Kommen Sie, Grey. Also im Grunde genommen invertieren wir heute seinen, uh, ihre, uh... ihren Penis. Where the Boys Are (2006)
After all, you live in a world different from mine.Im Grunde genommen leben wir doch in zwei verschiedenen Welten. Love My Life (2006)
Basically he's just stuck in the day before his accident.Im Grunde genommen, ist er an dem Tag vor seinem Unfall hängen geblieben. Ludachristmas (2007)
I mean I invited him but he basically cut me off.Ich meine, ich hab ihn eingeladen, aber er hat mich im Grunde genommen abgewürgt. The Prophet (2007)
Well, basically it's about how nothing good ever lasts, how, no matter what you do, it all just turns to shit in the end -- you know, like you and mom.Also, im Grunde genommen geht es darum, dass nichts Gutes auf immer hält, ganz egal was du machst, es wird alles immer zu Scheiße am Ende. du weißt schon, wie du und Mom. Girls, Interrupted (2007)
Also, Jesus' assumed birth date is essentially the start of this age.Zudem ist Jesus' geschätztes Geburtsjahr im Grunde genommen der Beginn dieses Zeitalters. Zeitgeist (2007)
In fact, the Egyptian religion is likely the primary foundational basis for the Judeo‐Christian theology.Im Grunde genommen ist die Ägyptische Religion sehr wahrscheinlich die hauptsächliche, grundlegende Basis für die Jüdisch-Christliche Theologie, Zeitgeist (2007)
Basically that's right.Im Grunde genommen stimmt das. Zeitgeist (2007)
Actually...Aber im Grunde genommen... Ex Drummer (2007)
- It's basically the same thing.Im Grunde genommen dasselbe. Adrift (2007)
Uh,basically,it costs a dollar to make-- and we charge $20!Ähm, im Grunde genommen kostet es einen Dollar in der Herstellung... und wir verlangen 20 Dollar! God, That's Good (2007)

German-Thai: Longdo Dictionary
im Grunde genommen(phrase) โดยพื้นฐาน, See also: S. grundsätzlich, hauptsächlich,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
im Grunde genommen; im Innerstenat heart [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  im Grunde genommen [imgrundəgənɔmən]
     at heart
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top