Search result for

iceland

(39 entries)
(0.0303 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -iceland-, *iceland*, icelan
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Iceland[N] ประเทศไอซ์แลนด์ (เกาะใหญ่ในมหาสมุทรแอตแลนติก)
Iceland[N] ไอซ์แลนด์ (เกาะใหญ่ในมหาสมุทรแอตแลนติก)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
iceland(ไอซฺ'เลินดฺ) n.ชื่อประเทศเอกราช, See also: icelander n.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Icelandไอซ์แลนด์ [TU Subject Heading]
Iceland Sparผลึกคาลไซด์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The governments of New Zealand, Iceland, Austria, Sweden and other nations have made the development of renewable energy sources top priority.รัฐบาลของนิวซีแลนด์, ไอร์แลนด์ ออสเตรีย, สวีเดนและประเทศอื่นๆ ได้สร้างแผนพัฒนา แหล่งพลังงานหมุนเวียน เป็นเรื่องเร่งด่วน Home (2009)
I have seen, in Iceland, an electricity plant powered by the Earth's heat.ฉันเห็นในไอซ์แลนด์ มีโรงไฟฟ้าพลังงาน ความร้อนใต้พิภพ Home (2009)
Iceland.ไอซ์แลนด์ Pilot (2010)
But sometimes telling the truth does more harm than good. Now, when we were in iceland,แต่บางที ความจริงก็เจ็บปวดยิ่งกว่า The Jenna Thing (2010)
Yes, you met someone when you were living in Iceland.เธอเจอใคร ตอนอยู่ไอซ์แลนด์ There's No Place Like Homecoming (2010)
And Hanna... told me about the boy back in Iceland.และแฮนนา... บอกผมเรื่องไอซ์แลนด์ Please, Do Talk About Me When I'm Gone (2010)
Is that what Iceland was all about? Yeah.- คุณไปไอซ์แลนด์ เพราะเรื่องนี้เหรอ? Reality Bites Me (2010)
I smuggled it, all of it, from Iceland.ผมลักลอบนำเข้ามาเอง ทั้งหมดเลย จากไอซ์แลนด์ Sketchy (2010)
We've got some salmon, some nice Icelandic cod and a whole smoked eel.เรามี แซลมอน และ ปลาไอซ์แลน.. แล้วก็ ปลาไหลรมควัน How to Train Your Dragon (2010)
Airlines are warning passengers to expect more delays even when the dust from the volcano in Iceland has settled.สายการบินได้ประกาศเตือนผู้โดยสารว่าการเดินทางจะล่าช้ามากขึ้น เนื่องจากเถ้าของภูเขาไฟ ที่ปะทุขึ้นในไอซ์แลนด์ปกคลุม The Rite (2011)
! Okay, so you don't have a boyfriend in Iceland?โอเค งั้นเธอก็ไม่ได้มีแฟนอยู่ที่ไอซ์แลนด์น่ะสิ? Moments Later (2011)
I mean, this whole time I thought I was helping you get over this viking boy in Iceland who, turns out, doesn't exist.ตลอดเวลา ฉันคิดว่าฉันกำลังช่วยเธอ ให้ลืมหนุ่มไวกิ้งจากไอซ์แลนด์ กลายเป็นว่า ไม่ได้มีตัวตนซะงั้น Salt Meets Wound (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
icelandIceland used to belong to Denmark.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประเทศไอซ์แลนด์[n. prop.] (Prathēt Aislaēn = Prathēt Ailaēn) EN: Iceland   FR: Islande [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ICELAND    AY1 S L AH0 N D
ICELANDIC    AY0 S L AE1 N D IH0 K
ICELANDAIR    AY2 S L AE0 N D EH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Iceland    (n) (ai1 s l @ n d)
Icelander    (n) (ai1 s l @ n d @ r)
Icelandic    (n) (ai1 s l @1 n d i k)
Icelanders    (n) (ai1 s l @ n d @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Polarmöwe {f} [ornith.]Iceland Gull (Larus glaucoides) [Add to Longdo]
Island {n} [geogr.]Iceland (is) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイスランドキャットシャーク[, aisurandokyattosha-ku] (n) Iceland catshark (Apristurus laurussonii, an Atlantic species) [Add to Longdo]
アイスランドポピー[, aisurandopopi-] (n) Iceland poppy (Papaver nudicaule); Icelandic poppy [Add to Longdo]
アイスランド語[アイスランドご, aisurando go] (n) Icelandic (language) [Add to Longdo]
アイスランド苔;イスランド苔[アイスランドごけ(アイスランド苔);イスランドごけ(イスランド苔), aisurando goke ( aisurando koke ); isurando goke ( isurando koke )] (n) (obsc) Iceland moss (Cetraria islandica); Iceland lichen [Add to Longdo]
タラ戦争;鱈戦争[タラせんそう(タラ戦争);たらせんそう(鱈戦争), tara sensou ( tara sensou ); tarasensou ( tara sensou )] (n) Cod Wars (conflicts between the United Kingdom and Iceland regarding fishing rights (1958, 1971, 1975)) [Add to Longdo]
愛斯蘭[あいすらんど;アイスランド, aisurando ; aisurando] (n) (uk) Iceland [Add to Longdo]
依蘭苔[えいらんたい;エイランタイ, eirantai ; eirantai] (n) (uk) (obsc) Iceland moss (Cetraria islandica); Iceland lichen [Add to Longdo]
現代アイスランド語[げんだいアイスランドご, gendai aisurando go] (n) modern Icelandic [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冰岛[Bīng dǎo, ㄅㄧㄥ ㄉㄠˇ, / ] Iceland, #24,686 [Add to Longdo]
冰洲石[Bīng zhōu shí, ㄅㄧㄥ ㄓㄡ ㄕˊ, ] Iceland spar, #187,243 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Iceland
   n 1: an island republic on the island of Iceland; became
      independent of Denmark in 1944 [syn: {Iceland}, {Republic
      of Iceland}]
   2: a volcanic island in the North Atlantic near the Arctic
     Circle

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top