ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

i.q.

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -i.q.-, *i.q.*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
i.q.ดูintelligence quotient

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have an I.Q. of 187... and it's been suggested that Stephen Hawking... stole his Brief History of Time... from my fourth grade paper.มีไอคิว 187 และมีหลักฐานว่า สตีเฟน ฮอว์กกิง ขโมยเรื่อง Brief History of time Legally Blonde (2001)
I don't believe that intelligence can be accurately quantified-- but I do have an I.Q. of 187 and an eidetic memory and can read 20,000 words per minute.ผมไม่คิดว่าความฉลาด จะสามารถบอกเป็นตัวเลขที่แม่นยำได้ แต่ผมมีไอคิว 187 และความทรงจำอันแม่นยำ และสามารถอ่านได้ 20,000 คำต่อนาที Extreme Aggressor (2005)
A low I.Q. and short pants.แล้วตอนนี้ แกจะเอายังไง Harold (2008)
Her i.Q. Skyrocketed. Her memories were being erased.IQ ของเธอสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ความทรงจำของเธอค่อยๆเลือนไป Legion (2009)
The kid's I.Q. Scores were off the charts, yet he was failing all his classes... bored, obviously.I.Q.เด็กชายทะลุสกอร์ แต่เขาก็สอบตกทุกชั้นเรียน น่าเบื่ออยู่เห็นได้ชัด Revelation Zero: Part 1 (2010)
All of our test subjects started with an I.Q. of less than 65.ผู้เข้ารับการทดลองทุกคน มีไอคิวเริ่มต้นไม่ถึง 65 The Plateau (2010)
Measured I.Q. of 56, severe cognitive deficiency.มีไอคิวแค่ 56 กระบวนการทางความคิด บกพร่องอย่างรุนแรง The Plateau (2010)
Just like that, I.Q. of 187 is slashed to 60.ก็แบบนี้ไง 187ไอคิวกลายเป็น 60 ไอคิวไปเลย Reflection of Desire (2010)
I'd actually like to have her I.Q. tested.ฉันมีผลคะแนนทดสอบ I.Q. The Tell (2011)
He has the I.Q. of a squirrel.เขามีสมองเท่ากระรอก Heartbreak Hotel (2011)
Garcia, I need you to compile a list of people with I.Q.s of 160 or above in the region.การ์เซีย ผมอยากให้คุณรวบรวม รายชื่อของคนที่มีไอคิว 160หรือมากกว่า ในแถบนี้ True Genius (2012)
Beyond smart. Profoundly gifted. An I.Q. Of at least 160.ยิ่งกว่าฉลาด พรสวรรค์สุดๆ ไอคิวอย่างต่ำ160 True Genius (2012)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 IQ \IQ\, IQ \I.Q.\n.
   a measure of a person's intelligence as indicated by an
   intelligence test; the ratio of a person's mental age to
   their chronological age (multiplied by 100).
 
   Syn: intelligence quotient, IQ.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 I.Q.
   n 1: a measure of a person's intelligence as indicated by an
      intelligence test; the ratio of a person's mental age to
      their chronological age (multiplied by 100) [syn:
      {intelligence quotient}, {IQ}, {I.Q.}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 IQ /ik/
  I.Q.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top