ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hydrophobic

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hydrophobic-, *hydrophobic*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hydrophobicไม่ชอบน้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Japanese-English: EDICT Dictionary
疎水コロイド[そすいコロイド, sosui koroido] (n) hydrophobic colloid [Add to Longdo]
疎水基[そすいき, sosuiki] (n) hydrophobic group [Add to Longdo]
疎水性[そすいせい, sosuisei] (adj-no) (See 親水性) hydrophobic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hydrophobic \Hy`dro*phob"ic\, a. [L. hydrophobicus, Gr. ?: cf.
   F. hydrophobique.]
   Of or pertaining to hydrophobia; producing or caused by
   rabies; as, hydrophobic symptoms; the hydrophobic poison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hydrophobic
   adj 1: lacking affinity for water; tending to repel and not
       absorb water; tending not to dissolve in or mix with or
       be wetted by water [ant: {hydrophilic}]
   2: abnormally afraid of water [syn: {hydrophobic}, {aquaphobic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top