ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hunt down

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hunt down-, *hunt down*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hunt down[PHRV] ล่าสัตว์
hunt down[VT] ตามหาจนพบ, See also: เสาะหาจนเจอ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a program that's fed into a system that will hunt down and destroy any desired memories.มันเป็นโปรแกรมที่ป้อนเข้า ระบบได้ ที่จะตามล่าและทำลาย ความทรงจำใด ๆ ที่ต้องการ 2010: The Year We Make Contact (1984)
So the army's working with the police to hunt down anti-government groups now, huh?กองทัพได้ทำงาน ร่วมกับตำรวจ... ...เพื่อที่จะจัดการกับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลตอนนี้,หืม? Akira (1988)
You will hunt down Porthos...เจ้าจงไปกำจัดปอร์โธส อาโธสกับอะรามิส The Man in the Iron Mask (1998)
Must have taken you a long time to hunt down all that history.คงทำให้คุณใช้เวลาไปมาก กับการศึกษาประว้ติศาสตร์ National Treasure (2004)
Help me hunt down every strain of virus within this company and destroy them.ช่วยผมตามหาไวรัสทุกสายพันธุ์ ภายในองค์กรนี้จนเจอ และทำลายมัน Chapter Ten 'Truth & Consequences' (2007)
We will hunt down this enemy.หาพวกมันให้เจอ เจอเมื่อไร Transformers (2007)
not to hunt down some carnival party really?ไม่ได้ถูกให้ ไปไล่ตาม งาน เทศกาลอะไรโง่ ๆ เลย จริง หรือ Next (2007)
You wanna be a Company agent, hunt down bad guys, that means making hard choices just like your daddy.เธอต้องการจะเป็นสายลับของ องค์กร เพื่อที่จะตามล่าเหล่าคนชั่ว นั่นหมายความว่า เธอจะต้องพบเรื่องยุ่งยากแบบพ่อของเธอ Chapter Thirteen 'Dual' (2008)
The Haitian's there to hunt down level five escapees.เฮติไปที่นั้นเพื่อไปจับ นักโทษระดับ ห้าที่หนีไปน่ะพี่ Chapter Ten 'The Eclipse Part 1' (2008)
The Jedi Council sends Master Plo Koon to hunt down the menace before it strikes again.สภาเจไดส่งอาจารย์โพล คูน ไปยับยั้งภัยนี้ ก่อนที่การจู่โจมจะเกิดขึ้นอีกครั้ง Rising Malevolence (2008)
This strike force has been commisioned by the Senate to hunt down the enemy's new battleship.กองบินจู่โจมนี้ได้รับมอบภารกิจมาจากสภาสูง ในการทำลายยานรบลำใหม่ของพวกแบ่งแยก Shadow of Malevolence (2008)
Dr. Stravinsky, I want you to hunt down Jake Gallo.ดร สตราวินสกี้ เราต้องการคุณ ช่วยติดตามเจค แกลโล Pathology (2008)

Japanese-English: EDICT Dictionary
駆り立てる;駆立てる;狩り立てる;駆りたてる[かりたてる, karitateru] (v1,vt) (1) to flush out (game, etc.); to drive (animals); to beat; to hunt down; (2) (駆り立てる, 駆立てる only) to urge; to spur on; to push on; to impel [Add to Longdo]
襲う[おそう, osou] (v5u,vt) (1) to attack; to assail; to make an assault; to strike; to hunt down; (2) to succeed (someone in a post, role, etc.); (3) to make a sudden visit; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hunt down
   v 1: pursue for food or sport (as of wild animals); "Goering
      often hunted wild boars in Poland"; "The dogs are running
      deer"; "The Duke hunted in these woods" [syn: {hunt},
      {run}, {hunt down}, {track down}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top