ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

huffish

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -huffish-, *huffish*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา huffish มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *huffish*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
huffish(ฮัฟ'ฟิช) adj. ขุ่นเคือง,ฉุน,ทะลึ่ง,หยิ่งยโส,โอหัง., See also: huffishly adv. huffishness n., Syn. irritable,insolent

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
huffish    (j) hˈʌfɪʃ (h uh1 f i sh)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gereitzheit {f}huffishness [Add to Longdo]
übelnehmerisch {adj}huffish; huffy [Add to Longdo]
übelnehmerisch {adv}huffishly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Huffish \Huff"ish\, a.
   Disposed to be blustering or arrogant; petulant. --
   {Huff"ish*ly}, adv. -- {Huff"ish*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 huffish
   adj 1: sullen or moody [syn: {huffish}, {sulky}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top