ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hospitably

   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hospitably-, *hospitably*, hospitab
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hospitably มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hospitably*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hospitable[ADJ] ที่มีความโอบอ้อมอารีย์, See also: ที่มีใจยินดี, ที่มีอัธยาศัยดี, ที่มีมิตรไมตรีจิต, Syn. cordial, friendly, welcoming, Ant. unfriendly
inhospitable[ADJ] ซึ่งไม่ต้อนรับ, See also: ซึ่งไม่เป็นมิตร, Syn. unkind, unfriendly, hostile, unsociable
inhospitable[ADJ] ซึ่งไม่เหมาะสำหรับอยู่อาศัย, See also: ซึ่งไม่เอื้ออำนวย, Syn. harsh, uninhabitable, desolate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hospitable(ฮอส'พิทะเบิล) adj. มีมิตรไมตรีจิต,มีอัธยาศัย,ชอบต้อนรับแขก,ตอนรับขับสู่,เมตตากรุณา,ต้อนรับความคิดใหม่ ๆ, See also: hospitably adv., Syn. cordial,receptive
inhospitable(อินฮอส'พิทะเบิล) adj. ไม่ต้อนรับ,ไม่มีไมตรีจิต,ไม่อารี,ไม่เอื้ออำนวย,ไม่เหมาะสำหรับอยู่อาศัย., See also: inhospitableness n. inhospitably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
hospitable(adj) ใจดี,ต้อนรับขับสู้,อารี,มีเมตตากรุณา,มีอัธยาศัย
hospitably(adv) อย่างต้อนรับขับสู้,อย่างมีน้ำใจ,อย่างมีมารยาท
inhospitable(adj) ไม่ผาสุก,ไม่ต้อนรับ,ไม่มีไมตรีจิต

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Most hospitable.- คุณเอื้อเฟื้อดีจริง ๆ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Especially when we've been so hospitable.ขนาดพวกเรา มีไมตรีจิตให้ขนาดนี้ The Dreamers (2003)
I am not a persuasive man Sayuri, but if you, and a few Geisha, would once again put on your kimono and join us, we can show the Americans how hospitable our country can be.ผมไม่ใช่คนชักจูงใครเก่ง แต่ถ้าคุณ และเกอิชาซักสองสามคน ใส่กิโมโน และทำงานกับเราอีกครั้ง เราจะแสดงให้ชาวอเมริกัน เห็นว่าประเทศเราน่าสนใจแค่ไหน Memoirs of a Geisha (2005)
Or a house full of dwarves. I hear they're very hospitable.หรือปราสาทที่มี ทหารรายล้อมอยู่ก็ได้นะ Enchanted (2007)
Some are already looking for new, more hospitable lands.บ้างมองหาที่อยู่ใหม่ ที่ปลอดภัยกว่าแล้ว Home (2009)
Who would dare set foot on this inhospitable summit?ใครล่ะจะกล้าย่างเท้าเข้าไป ในสถานที่แบบนี้ Up (2009)
He's created a super-baby-- one capable of surviving in the most inhospitable environment.เขาได้สร้างเด็กทารกพิเศษ ซึ่งสามารถ อยู่รอดได้ ในสิ่งแวดล้อม ที่ไม่เอื้ออำนวย Night of Desirable Objects (2009)
That ain't very hospitable now, is it?ที่ไม่ได้ ใจดี มาก ตอนนี้ มันคือ อะไร I Spit on Your Grave (2010)
Your Majesty has been very hospitable.ฝ่าบาททรงโอบอ้อมอารีมาก Beautifully Broken (2010)
Since no one was hospitable enough to invite me in,เมื่อไม่มีใครที่ใจดีพอ ที่จะชวนผมเข้าไปล่ะก็ Night on the Sun (2010)
I need to find a location that's more hospitable than the mean streets of Pasadena, like...ฉันต้องการสถานที่ๆใจดี มากกว่าถนนที่ใจร้ายของพาซาดีน่า เช่น... The Bozeman Reaction (2010)
That's a cold and inhospitable palce for your manhood as the dangered species.นั้นเป็นสิ่งที่เย็นชาและไม่เป็นมิตรกับผู้ชายเรา เป็นอันตรายกับเผ่าพันธุ์ The Switch (2010)
You get back in there and you assert yourself, and I think you'll find the people of this here town to be surprisingly hospitable.รับรองนายต้องเจอกับคนที่ดีและมีน้ำใจ Rango (2011)
If this new territory is hospitable, she releases a pheromone which can be detected by the male of the species from over a mile away.เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ เพศเมียจะหลั่งสารฟีโรโมนออกมา มันสามารถล่อตัวผู้ในสายพันธุ์เดียวกัน ได้ไกลออกไปเป็นหลายๆไมล์ Attack the Block (2011)
He's just not feeling particularly hospitable.เขาก็แค่ไม่ยินดีต้อนรับ The Tell (2011)
They're not exactly hospitable this time of year.ช่วงนี้ที่นั่นไม่ค่อยยินดีต้อนรับใคร Hit (2012)
Not very hospitable, is it?..โปรดทราบ เตรียมปฏิบัติการขนส่ง ..เริ่มขั้นตอนสุดท้าย Ender's Game (2013)
I'm not feeling real hospitable right now.หนูยังไม่พร้อมจะต้อนรับใครตอนนี้ You're No Good (2013)
I suppose I could stand to be a little more hospitable, especially since I've suffered from the same nasty habit myself.ฉันควรจะทำตัวให้มี อัธยาศัยที่ดีขึ้นบ้าง You're No Good (2013)
Oliver's as hospitable as they come.โอลิเวอร์มีความเมตตากับแขกผู้มาเยือน Let the Games Begin (2013)
My cousins are usually so hospitable.ลูกพี่ลูกของของฉันมักจะเป็นมิตรมากกว่านี้ Chestnut (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hospitabWhomsoever she invites, she is quite hospitable.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอารี[N] generosity, See also: kindness, benevolence, benignancy, helpfulness, hospitableness, Syn. ความเอื้อเฟื้อ, ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Example: คนในชนบทจะมีน้ำใจไมตรีหรือมีความอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แม้แต่กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกัน, Thai definition: การมีแก่ใจเอื้อเฟื้อ, การมีใจเผื่อแผ่
อารีอารอบ[ADJ] kind, See also: generous, hospitable, Syn. เอื้อเฟื้อ, เผื่อแผ่, Ant. ขี้เหนียว, ใจดำ, Example: เขาเป็นคนอารีอารอบมาก, Thai definition: มีใจเผื่อแผ่ทั่วไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous   FR: bienveillant ; hospitalier
อารีอารอบ[adj.] (ārī-ārøp) EN: kind ; generous ; hospitable   
ด้วยไมตรีจิต[adj.] (dūay maitrījit) EN: hospitable   

CMU English Pronouncing Dictionary
HOSPITABLE    HH AA1 S P IH1 T AH0 B AH0 L
INHOSPITABLE    IH2 N HH AA1 S P IH0 T AH0 B AH0 L
INHOSPITABLE    IH2 N HH AA0 S P IH1 T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hospitable    (j) hˈɒspˈɪtəbl (h o1 s p i1 t @ b l)
hospitably    (a) hˈɒspˈɪtəbliː (h o1 s p i1 t @ b l ii)
inhospitable    (j) ˌɪnhɒspˈɪtəbl (i2 n h o s p i1 t @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好客[hào kè, ㄏㄠˋ ㄎㄜˋ, ] hospitality; to treat guests well; to enjoy having guests; hospitable; friendly, #40,172 [Add to Longdo]
穷山恶水[qióng shān è shuǐ, ㄑㄩㄥˊ ㄕㄢ ㄜˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] barren hills and treacherous rapids (成语 saw); inhospitable natural environment, #78,420 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gastfreiheit {f}hospitability [Add to Longdo]
Gastlichkeit {f}hospitableness [Add to Longdo]
Ungastlichkeit {f}inhospitableness [Add to Longdo]
gastfreundlich {adj}hospitable [Add to Longdo]
gastfreundlich {adv}hospitably [Add to Longdo]
ungastlich {adj} | ungastlicher | am ungastlichsteninhospitable | more inhospitable | most inhospitable [Add to Longdo]
ungastlich {adv}inhospitably [Add to Longdo]
unwirtlichinhospitable [Add to Longdo]
unwirtlich {adv}inhospitably [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
厚い(P);篤い[あつい, atsui] (adj-i) (1) (厚い only) thick; deep; heavy; (2) kind; cordial; hospitable; warm; faithful; (3) (篤い only) serious (of an illness); (4) (厚い only) abundant; (P) [Add to Longdo]
懇ろ;懇(io)[ねんごろ;ねもころ(ok), nengoro ; nemokoro (ok)] (adj-na) (1) kind; courteous; hospitable; warmly respectful; (2) (See 懇ろになる) intimate; (n,vs) (3) (arch) becoming intimate; having an intimate relationship (sometimes esp. a homosexual relationship) [Add to Longdo]
丁重(P);鄭重[ていちょう, teichou] (adj-na,n) polite; courteous; hospitable; (P) [Add to Longdo]
薄遇[はくぐう, hakuguu] (n,vs) poor or inhospitable reception [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hospitably \Hos"pi*ta*bly\, adv.
   In a hospitable manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hospitably
   adv 1: in a hospitable manner; "she was received hospitably by
       her new family" [ant: {inhospitably}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top