ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hose down

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hose down-, *hose down*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hose down[PHRV] ใช้ท่อฉีดน้ำล้าง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What do you say we get your fire hoses out here and hose down the cars ?เอาสายดับเพลิงมาฉีดมั้ย ตามใจผมหน่อย Schindler's List (1993)
Put the hose down. Stop it!สายเบรคเสื่อมหลังจากใช้ไป1000ไมลส์ Fight Club (1999)
Hose down the boat, lock it up so we don't go out of business.กลับไปเฝ้าเรือ ล็อคประตู - ตอนนี้เรายังมีธุระต้องจัดการ The Fog (2005)
I could use a little hose down. Help me wash this off.ฉันสามารถใช้ท่อเล็ก ๆ น้อย ๆ ลง ช่วยฉันล้างออกนี้ Cars (2006)
You are lucky I don't shove a hose down your throat and drown you.แกโชคดีที่ฉันไม่ยัดสายยาง ลงไปในคอให้แกสำลักน้ำตาย Broken (2013)
And I make the white folk proud when I hose down their ladies. I dick 'em down!และฉันจะทำให้ชาวบ้านสีขาวที่มีความภาคภูมิใจเมื่อ ผมลงท่อผู้หญิงของพวกเขา ฉันกระเจี๊ยว 'em ลง! American Sniper (2014)

Japanese-English: EDICT Dictionary
放水[ほうすい, housui] (n,vs) hose down; drainage; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  hose down
      v 1: water with a hose; "hose the lawn" [syn: {hose}, {hose
           down}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top