ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hopple

HH AA1 P AH0 L   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hopple-, *hopple*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hopple มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hopple*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Clippety-clop, clippety-clop.Hoppe, hopple Reiter. Freddy's Dead: The Final Nightmare (1991)
There are fruit flies live on Hoppledom 6 that live for 20 minutes and they don't even mate for life.Es gibt Fruchtfliegen auf Hoppledom 6, die 20 Minuten lang leben und sich nicht mal für das Leben paaren. The Pandorica Opens (2010)
I love you, though.- Ich hopple mal los. Ich liebe dich. Out to Sea (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
HOPPLE    HH AA1 P AH0 L

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hopple \Hop"ple\, v. t. [imp. & p. p. {Hoppled}; p. pr. & vb. n.
   {Hoppling}.] [From {Hop}; cf. {Hobble}.]
   1. To impede by a hopple; to tie the feet of (a horse or a
    cow) loosely together; to hamper; to hobble; as, to hopple
    an unruly or straying horse.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To entangle; to hamper. --Dr. H. More.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hopple \Hop"ple\, n.
   A fetter for horses, or cattle, when turned out to graze; --
   chiefly used in the plural.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hopple
   v 1: strap the foreleg and hind leg together on each side (of a
      horse) in order to keep the legs on the same side moving in
      unison; "hobble race horses" [syn: {hopple}, {hobble}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top