ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hopped-up

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hopped-up-, *hopped-up*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hopped-up มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hopped-up*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hopped-up(ฮอพทฺ'อัพ) adj. ตื่นเต้น,กระตือรือร้น,มีพลังงานเพิ่มขึ้น,มอมยา,ใช้ยา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then, like, years later, a farmer was plowing his field and he found a shallow grave with a bunch of chopped-up teenagers in it.แล้วแบบ ปีต่อมา ชาวนาก็ไถทุ่งของเขา และเขาก็เจอหลุมศพเตี้ยๆ ..ที่เต็มไปด้วย รอยสับของวัยรุ่นในนั้น Halloween (2010)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hopped-up (j) hˈɒpt-ˈʌp (h o1 p t - uh1 p)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hopped-up
   adj 1: (of an automobile) having the engine modified to give
       extra power; "a hopped-up jalopy"
   2: under the influence of narcotics [syn: {hopped-up}, {stoned}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top