ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

homozygous

HH OW2 M OW0 Z AY1 G AH0 S   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -homozygous-, *homozygous*, homozygou
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
homozygousพันธุ์แท้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
homozygousฮอโมไซกัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
homozygous geneฮอมอไซกัสยีน, ยีนคู่ใดคู่หนึ่งที่มียีนที่แสดงลักษณะเด่นอยู่ด้วยกัน หรือยีนที่แสดงลักษณะด้อยอยู่ด้วยกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

CMU English Pronouncing Dictionary
HOMOZYGOUS    HH OW2 M OW0 Z AY1 G AH0 S

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 homozygous
   adj 1: having identical alleles at corresponding chromosomal
       loci; "these two fruit flies are homozygous for red eye
       color" [ant: {heterozygous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top