ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hip roof

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hip roof-, *hip roof*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hip roofหลังคาทรงปั้นหยา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Japanese-English: EDICT Dictionary
寄せ棟;寄棟[よせむね, yosemune] (adj-f,adj-no,n) (See 寄せ棟造り) hipped roof; hip roof; hipped roof construction; hip roof construction [Add to Longdo]
寄せ棟屋根;寄棟屋根[よせむねやね, yosemuneyane] (n) hipped roof; hip roof [Add to Longdo]
寄せ棟造り;寄棟造り;寄せ棟造;寄棟造[よせむねづくり, yosemunedukuri] (n) hip roof; hipped roof; building with a hip roof [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hip \Hip\, n. [OE. hipe, huppe, AS. hype; akin to D. heup, OHG.
   huf, G. h["u]fte, Dan. hofte, Sw. h["o]ft, Goth. hups; cf.
   Icel. huppr, and also Gr. ? the hollow above the hips of
   cattle, and Lith. kumpis ham.]
   [1913 Webster]
   1. The projecting region of the lateral parts of one side of
    the pelvis and the hip joint; the haunch; the huckle.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) The external angle formed by the meeting of two
    sloping sides or skirts of a roof, which have their wall
    plates running in different directions.
    [1913 Webster]
 
   3. (Engin) In a bridge truss, the place where an inclined end
    post meets the top chord. --Waddell.
    [1913 Webster]
 
   {Hip bone} (Anat.), the innominate bone; -- called also
    {haunch bone} and {huckle bone}.
 
   {Hip girdle} (Anat.), the pelvic girdle.
 
   {Hip joint} (Anat.), the articulation between the thigh bone
    and hip bone.
 
   {Hip knob} (Arch.), a finial, ball, or other ornament at the
    intersection of the hip rafters and the ridge.
 
   {Hip molding} (Arch.), a molding on the hip of a roof,
    covering the hip joint of the slating or other roofing.
 
   {Hip rafter} (Arch.), the rafter extending from the wall
    plate to the ridge in the angle of a hip roof.
 
   {Hip roof}, {Hipped roof} (Arch.), a roof having sloping ends
    and sloping sides. See {Hip}, n., 2., and {Hip}, v. t., 3.
    
 
   {Hip tile}, a tile made to cover the hip of a roof.
 
   {To catch upon the hip}, or {To have on the hip}, to have or
    get the advantage of; -- a figure probably derived from
    wresting. --Shak.
 
   {To smite hip and thigh}, to overthrow completely; to defeat
    utterly. --Judg. xv. 8.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hip roof
   n 1: a roof having sloping ends as well as sloping sides [syn:
      {hip roof}, {hipped roof}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top