ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

highbrow

HH AY1 B R AW2   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -highbrow-, *highbrow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
highbrow[N] ผู้มีการศึกษาสูง, See also: ผู้มีการศึกษาดี, Syn. egghead, intellectual, savant, Ant. idiot, moron
highbrow[SL] คนรสนิยมสูง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
highbrow(ไฮ'เบรา) n. ผู้ (ถือดีว่า) มีการศึกษาสูง รสนิยมสูง, See also: highbrowism n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thank you, Dorota. A brilliant and extremely highbrow idea.ขอบคุณโดโรต้า ความคิดหรูๆและผู้ดี๊ผู้ดี Despicable B (2012)
I must become as highbrow as Dan this instant.ฉันต้องกลายไปเป็นคนชั้นสูง เหมือนแดนให้ได้ไงล่ะ Despicable B (2012)
He's highbrow and I'm lowbrowเขากลายเป็นคนชั้นสูง แต่ฉันกลายเป็นดาวตกกระป๋อง Despicable B (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปราชญ์[n.] (prāt) EN: philosopher ; sage ; learned man ; savant ; scholar ; highbrow   FR: philosophe [m] ; sage [m] ; érudit [m] ; savant [m] ; intellectuel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HIGHBROW    HH AY1 B R AW2
HIGHBROWS    HH AY1 B R AW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
highbrow    (n) hˈaɪbrau (h ai1 b r au)
highbrows    (n) hˈaɪbrauz (h ai1 b r au z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハイブラウ;ハイブロー[, haiburau ; haiburo-] (adj-na) highbrow [Add to Longdo]
教養人[きょうようじん, kyouyoujin] (n) person of culture; educated person; highbrow [Add to Longdo]
高踏[こうとう, koutou] (n) highbrow; aloof; transcendent [Add to Longdo]
女史[じょし, joshi] (n) (1) Ms (nuance of status); Miss; Madame; (adj-f) (2) highbrow (woman); cerebral; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 highbrow \high"brow`\ n.
   a person of intellectual or erudite tastes; an intellectual.
   [WordNet 1.5] highbrow

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 highbrow \highbrow\ highbrowed \highbrowed\adj.
   highly cultured or educated; pertaining to highly educated
   people; as, highbrow events such as the ballet or opera.
   [informal]
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 highbrow
   adj 1: highly cultured or educated; "highbrow events such as the
       ballet or opera"; "a highbrowed literary critic" [syn:
       {highbrow}, {highbrowed}]
   n 1: a person of intellectual or erudite tastes

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top