ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

high jinks

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -high jinks-, *high jinks*, high jink
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
high jinks(ไฮ'จิงคซฺ) n. การเฉลิมฉลองอย่างอึกทึก,การหาความสำราญที่อึกทึก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your library high jinks made the morning paper.ห้องสมุดคนเยอะไป หนังสือพิมพ์พรุ่งนี้เช้าต้องลงแน่ๆ Kill Your Darlings (2013)
Aw, but there were gonna be more high jinks in Scranton.โห่ แต่มันจะมีเรื่องสนุกมากกว่านี้ ในสแครนตันนะ Excellence in Broadcasting (2010)

Japanese-English: EDICT Dictionary
どんちゃん騒ぎ[どんちゃんさわぎ, donchansawagi] (n) merrymaking; high jinks; spree [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 High \High\, a. [Compar. {Higher}; superl. {Highest}.] [OE.
   high, hegh, hey, heh, AS. he['a]h, h?h; akin to OS. h?h,
   OFries. hag, hach, D. hoog, OHG. h?h, G. hoch, Icel. h?r, Sw.
   h["o]g, Dan. h["o]i, Goth. hauhs, and to Icel. haugr mound,
   G. h["u]gel hill, Lith. kaukaras.]
   1. Elevated above any starting point of measurement, as a
    line, or surface; having altitude; lifted up; raised or
    extended in the direction of the zenith; lofty; tall; as,
    a high mountain, tower, tree; the sun is high.
    [1913 Webster]
 
   2. Regarded as raised up or elevated; distinguished;
    remarkable; conspicuous; superior; -- used indefinitely or
    relatively, and often in figurative senses, which are
    understood from the connection; as
    (a) Elevated in character or quality, whether moral or
      intellectual; pre["e]minent; honorable; as, high aims,
      or motives. "The highest faculty of the soul."
      --Baxter.
    (b) Exalted in social standing or general estimation, or
      in rank, reputation, office, and the like; dignified;
      as, she was welcomed in the highest circles.
      [1913 Webster]
 
         He was a wight of high renown.  --Shak.
    (c) Of noble birth; illustrious; as, of high family.
    (d) Of great strength, force, importance, and the like;
      strong; mighty; powerful; violent; sometimes,
      triumphant; victorious; majestic, etc.; as, a high
      wind; high passions. "With rather a high manner."
      --Thackeray.
      [1913 Webster]
 
         Strong is thy hand, and high is thy right hand.
                          --Ps. lxxxix.
                          13.
      [1913 Webster]
 
         Can heavenly minds such high resentment show?
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
    (e) Very abstract; difficult to comprehend or surmount;
      grand; noble.
      [1913 Webster]
 
         Both meet to hear and answer such high things.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Plain living and high thinking are no more.
                          --Wordsworth.
    (f) Costly; dear in price; extravagant; as, to hold goods
      at a high price.
      [1913 Webster]
 
         If they must be good at so high a rate, they
         know they may be safe at a cheaper. --South.
    (g) Arrogant; lofty; boastful; proud; ostentatious; --
      used in a bad sense.
      [1913 Webster]
 
         An high look and a proud heart . . . is sin.
                          --Prov. xxi.
                          4.
      [1913 Webster]
 
         His forces, after all the high discourses,
         amounted really but to eighteen hundred foot.
                          --Clarendon.
      [1913 Webster]
 
   3. Possessing a characteristic quality in a supreme or
    superior degree; as, high (i. e., intense) heat; high (i.
    e., full or quite) noon; high (i. e., rich or spicy)
    seasoning; high (i. e., complete) pleasure; high (i. e.,
    deep or vivid) color; high (i. e., extensive, thorough)
    scholarship, etc.
    [1913 Webster]
 
       High time it is this war now ended were. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       High sauces and spices are fetched from the Indies.
                          --Baker.
    [1913 Webster]
 
   4. (Cookery) Strong-scented; slightly tainted; as, epicures
    do not cook game before it is high.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mus.) Acute or sharp; -- opposed to {grave} or {low}; as,
    a high note.
    [1913 Webster]
 
   6. (Phon.) Made with a high position of some part of the
    tongue in relation to the palate, as [=e] ([=e]ve), [=oo]
    (f[=oo]d). See Guide to Pronunciation, [sect][sect] 10,
    11.
    [1913 Webster]
 
   {High admiral}, the chief admiral.
 
   {High altar}, the principal altar in a church.
 
   {High and dry}, out of water; out of reach of the current or
    tide; -- said of a vessel, aground or beached.
 
   {High and mighty} arrogant; overbearing. [Colloq.]
 
   {High art}, art which deals with lofty and dignified subjects
    and is characterized by an elevated style avoiding all
    meretricious display.
 
   {High bailiff}, the chief bailiff.
 
   {High Church}, & {Low Church}, two ecclesiastical parties in
    the Church of England and the Protestant Episcopal Church.
    The high-churchmen emphasize the doctrine of the apostolic
    succession, and hold, in general, to a sacramental
    presence in the Eucharist, to baptismal regeneration, and
    to the sole validity of Episcopal ordination. They attach
    much importance to ceremonies and symbols in worship.
    Low-churchmen lay less stress on these points, and, in
    many instances, reject altogether the peculiar tenets of
    the high-church school. See {Broad Church}.
 
   {High constable} (Law), a chief of constabulary. See
    {Constable}, n., 2.
 
   {High commission court}, a court of ecclesiastical
    jurisdiction in England erected and united to the regal
    power by Queen Elizabeth in 1559. On account of the abuse
    of its powers it was abolished in 1641.
 
   {High day} (Script.), a holy or feast day. --John xix. 31.
 
   {High festival} (Eccl.), a festival to be observed with full
    ceremonial.
 
   {High German}, or {High Dutch}. See under {German}.
 
   {High jinks}, an old Scottish pastime; hence, noisy revelry;
    wild sport. [Colloq.] "All the high jinks of the county,
    when the lad comes of age." --F. Harrison.
 
   {High latitude} (Geog.), one designated by the higher
    figures; consequently, a latitude remote from the equator.
    
 
   {High life}, life among the aristocracy or the rich.
 
   {High liver}, one who indulges in a rich diet.
 
   {High living}, a feeding upon rich, pampering food.
 
   {High Mass}. (R. C. Ch.) See under {Mass}.
 
   {High milling}, a process of making flour from grain by
    several successive grindings and intermediate sorting,
    instead of by a single grinding.
 
   {High noon}, the time when the sun is in the meridian.
 
   {High place} (Script.), an eminence or mound on which
    sacrifices were offered.
 
   {High priest}. See in the Vocabulary.
 
   {High relief}. (Fine Arts) See {Alto-rilievo}.
 
   {High school}. See under {School}.
 
   {High seas} (Law), the open sea; the part of the ocean not in
    the territorial waters of any particular sovereignty,
    usually distant three miles or more from the coast line.
    --Wharton.
 
   {High steam}, steam having a high pressure.
 
   {High steward}, the chief steward.
 
   {High tea}, tea with meats and extra relishes.
 
   {High tide}, the greatest flow of the tide; high water.
 
   {High time}.
    (a) Quite time; full time for the occasion.
    (b) A time of great excitement or enjoyment; a carousal.
      [Slang]
 
   {High treason}, treason against the sovereign or the state,
    the highest civil offense. See {Treason}.
    [1913 Webster]
 
   Note: It is now sufficient to speak of high treason as
      treason simply, seeing that petty treason, as a
      distinct offense, has been abolished. --Mozley & W.
 
   {High water}, the utmost flow or greatest elevation of the
    tide; also, the time of such elevation.
 
   {High-water mark}.
    (a) That line of the seashore to which the waters
      ordinarily reach at high water.
    (b) A mark showing the highest level reached by water in a
      river or other body of fresh water, as in time of
      freshet.
 
   {High-water shrub} (Bot.), a composite shrub ({Iva
    frutescens}), growing in salt marshes along the Atlantic
    coast of the United States.
 
   {High wine}, distilled spirits containing a high percentage
    of alcohol; -- usually in the plural.
 
   {To be on a high horse}, to be on one's dignity; to bear
    one's self loftily. [Colloq.]
 
   {With a high hand}.
    (a) With power; in force; triumphantly. "The children of
      Israel went out with a high hand." --Ex. xiv. 8.
    (b) In an overbearing manner, arbitrarily. "They governed
      the city with a high hand." --Jowett (Thucyd. ).
 
   Syn: Tall; lofty; elevated; noble; exalted; supercilious;
     proud; violent; full; dear. See {Tall}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 high jinks
   n 1: noisy and mischievous merrymaking [syn: {jinks}, {high
      jinks}, {hijinks}, {high jinx}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top