ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hg

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hg-, *hg*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hg[N] ตัวย่อของเฮกโตกรัม (หน่วยชั่งน้ำหนัก)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hgbabbr. hemoglobin
ahgabbr. antihemophiliac globulin
thoroughgoing(เธอ'โรโกอิง) adj. เต็มที่,ไม่อั้น,ถ้วนทั่ว,เต็มที่,โดยตลอด,สมบูรณ์., See also: thoroughgoingness n., Syn. thorough

English-Thai: Nontri Dictionary
thoroughgoing(adj) ครบถ้วน,เต็มที่,ตลอด,ถ้วนทั่ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The vivid imaginations of HG Wells and Buck Rogers never cooked up a more fantastic experience than the Army engineers at their laboratory in Belmar, New Jersey.จินตนาการสดใส ของ แอชจีเวลส และบั๊กโรเจอร์ส ไม่เคยปรุงขึ้นเป็นประสบการณ์ ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น The Immortals (2014)
Well, if HG couldn't find it, how do we?ถ้าเอชจีหามันไม่เจอ แล้วเราจะหาเจอยังไง We All Fall Down (2012)
- Did HG find it?เอชจี เจอมันไหม? We All Fall Down (2012)
So, HG found out that the dagger belonged to the Fourth Duke of Gandia.เอชจี หากริชเจอแล้ว มันเป็นของ ขุนนางที่สี่ ในกันดีอา We All Fall Down (2012)
He was obsessed with it, so obsessed, in fact, that HG became concerned.เขาหมกมุ่นกับมันมาก หมกมุ่นจนกระทั่ง เอชจี เริ่มเป็นห่วง We All Fall Down (2012)
I entrusted HG Wells with the astrolabe.ฉันได้มอบแอสโทรลาเบไว้ให้ กับ เอช.จี. เวลส์ We All Fall Down (2012)
It's not the HG hologram device, it's one of Hugo's.ไม่ใช่เครื่อง เอชจี โอโลแกรม แต่เป็นของฮิวโก้ We All Fall Down (2012)
I have the HG hologram device.ฉันมีเครื่องสร้างภาพ ฮอโรเกรมของ เอชจี We All Fall Down (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก๊าซเรือนกระจก[n. exp.] (kāt reūoen krajok) EN: greenhouse gas (GHG)   FR: gaz à effet de serre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HGH    EY1 CH JH IY1 EY1 CH

German-Thai: Longdo Dictionary
Gleichgewicht(n) |das, nur Sg.| ความสมดุล
nachgeben(vt) |gibt nach, gab nach, hat nachgegeben| ยอมทำตาม, ยินยอมให้

Japanese-English: EDICT Dictionary
フラッシュガン[, furasshugan] (n) flashgun [Add to Longdo]
海開き[うみびらき, umibiraki] (n) opening of the beachgoing season [Add to Longdo]
酸化水銀[さんかすいぎん, sankasuigin] (n) (1) mercurous oxide (Hg2O); (2) mercuric oxide (HgO) [Add to Longdo]
土神[つちがみ;どじん, tsuchigami ; dojin] (n) earthgod; earth deity [Add to Longdo]
硫化水銀[りゅうかすいぎん, ryuukasuigin] (n) mercury sulfide (esp. mercuric sulfide, HgS, but also mercurous sulfide, Hg2S) (sulphide) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Hg
   n 1: a heavy silvery toxic univalent and bivalent metallic
      element; the only metal that is liquid at ordinary
      temperatures [syn: {mercury}, {quicksilver}, {hydrargyrum},
      {Hg}, {atomic number 80}]
   2: 100 grams [syn: {hectogram}, {hg}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top