ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hermaphrodites

   
84 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hermaphrodites-, *hermaphrodites*, hermaphrodite
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hermaphrodites มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hermaphrodites*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hermaphrodite[N] คนที่มีทั้งอวัยวะเพศชายและเพศหญิง (ทางกายภาพ), Syn. androgyne

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hermaphrodite(เฮอแมฟ'ฟระไดทฺ) n.,adj. กะเทย (แท้)

English-Thai: Nontri Dictionary
hermaphrodite(n) สัตว์หรือพันธุ์ไม้ที่เป็นเพศคู่,กะเทย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pseudohermaphroditeกะเทยเทียม, กะเทยไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perfect flower; bisexual flower; hermaphroditic flowerดอกสมบูรณ์เพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sex intergrade; hermaphrodite; intersexualกะเทย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bisexual; hermaphroditeสมบูรณ์เพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bisexual flower; hermaphroditic flower; perfect flowerดอกสมบูรณ์เพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
intergrade, sex; hermaphrodite; intersexualกะเทย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intersexual; hermaphrodite; intergrade, sexกะเทย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hermaphrodism; hermaphroditism; hermaphroditismusภาวะกะเทย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hermaphrodite; intergrade, sex; intersexualกะเทย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hermaphrodite; bisexualสมบูรณ์เพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hermaphroditic flower; bisexual flower; perfect flowerดอกสมบูรณ์เพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hermaphroditism; hermaphrodism; hermaphroditismusภาวะกะเทย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hermaphroditismus; hermaphrodism; hermaphroditismภาวะกะเทย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hermaphroditismกะเทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He is not a hermaphrodite, okay? He's a nice guy.เขาไม่ได้แต๋ว เขาเป็นคนดี There's No Place Like Homecoming (2010)
She called me hermie the hermaphrodite for three years just because she didn't like my glasses.เค้าเรียกผม "ไอ้แต๋ว" ตลอด 3 ปี แค่เพราะเค้าไม่ชอบแว่นผม The Homecoming Hangover (2010)
I was a hermaphrodite, but that wasn't true. Others saidหลายคนบอกว่าฉันเป็นพวกเบี่ยงเบน ซึ่งนั่นไม่จริง บางคนก็บอกว่า A Night of Neglect (2011)
The category: "hermaphrodite nazi sympathizers."ในหมวด \"กะเทย การชอบนาซี\" A Night of Neglect (2011)
I think Hermie the Hermaphrodite needs a jumbo coffee.ฉันคิดว่า นายสองเพศคงต้องการกาแฟแก้วใหญ่ Salt Meets Wound (2011)
You see Hermaphrodite, a demigod.Zu Hermaphrodite, einem Halbgott. Fellini's Satyricon (1969)
Hermaphrodite cure everything, even our mistress of her plague.Hermaphrodite kann jeden heilen, auch unsere Herrin von ihrem Leid. Fellini's Satyricon (1969)
Hermaphrodite.Hermaphrodite. Fellini's Satyricon (1969)
Hermaphrodite.Hermaphrodit... Roy Colt & Winchester Jack (1970)
H is for hermaphroditism, hibernation, holozoic.H steht für Hermaphrodit. Winterschlaf, Hologramm. H Is for House (1973)
- What? "Your death will stand as a landmark in the continuing struggle to liberate the parent land from the hands of the Roman imperialist aggressors excluding those concerned with drainage, medicine, roads, housing education. And any other Romans contributing to the welfare of Jews of both sexes and hermaphrodites."Dein Tod ist ein Meilenstein im Kampf um die Befreiung von den Römern... außer denen, die für Kanalisation, Bildung und Weinbau zuständig sind... und den Wohltätern der Juden beider Geschlechter und Hermaphroditen. Life of Brian (1979)
They helped the world decay and they're hermaphrodite and can satisfy their own sexual needs.Als Hermaphroditen befriedigen sie sich selbst. A Zed & Two Noughts (1985)
I think she's a hermaphrodite.Ich sehe in ihr einen Hermaphroditen. The Belly of an Architect (1987)
Worms are hermaphroditic.Würmer sind Hermaphroditen. Ice (1993)
He's also a hermaphrodite. Ohh!Er ist auch noch ein HermaphroditThe Prophecy (1995)
I'm a hermaphrodite.Ich bin ein HermaphroditBoys Don't Cry (1999)
Unfortunately, lack of action on the part of local authorities has allowed the creature to metamorphose into the second stage of its life cycle, producing six shriekers a voracious, hermaphroditic life-form which can double in number every few minutes by eating sufficient food.Leider ermöglichte die fehlende Reaktion seitens der Behörden... dem Tier die Verwandlung in die zweite Stufe... seines Daseinszyklus. Es produzierte sechs Kreischer, eine gefräßige, hermaphroditische Lebensform, deren Anzahl sich durch ausreichendes Fressen ständig verdoppelt. Tremors 3: Back to Perfection (2001)
You know what they say, oysters are hermaphrodites.Ich habe gehört, Austern sind Hermaphroditen. You Are So Beautiful (2005)
But that.Aber Hermaphroditen? You Are So Beautiful (2005)
- Well... no one called, left a note, smoke-signaled, Morse-coded... semaphore-flagged, or came by.- Tja... Niemand hat angerufen, geschrieben, gemorst, Rauchzeichen oder Flaggensignal gegeben oder war da, ob Männlein, Weiblein oder HermaphroditSay Something (2005)
You've got male pseudohermaphroditism.Sie leiden an männlichem Pseudohermaphroditismus. Skin Deep (2006)
A sexless monster, fit for stoning, like the hermaphrodites of antiquity.Ein geschlechtsloses Monster, bereit für die Steinigung, wie die Hermaphroditen der Antike. A Curtain Raiser (2006)
Hermaphrodite.Ein Hermaphrodit2 Days in Paris (2007)
Hey, man, maybe she's a hermaphrodite.Vielleicht ist sie ein HermaphroditAmerican Pie Presents: Beta House (2007)
Hermaphrodite!Ein HermaphroditChapter Five: Dressed to Kill (2008)
His hermaphrodite side.- Seine hermaphroditische Seite. De l'autre côté du lit (2008)
Well, at least I'm not a hermaphrodite.Wenigstens bin ich kein HermaphroditHatchet II (2010)
Hermaphrodite, big word of the day for you.- "Hermaphrodit!" Das Fremdwort des Tages. Hatchet II (2010)
What is a hermaphrodite, darling?Was ist ein Hermaphrodit, Schätzchen? Hatchet II (2010)
My mother is a hermaphrodite.Meine Mutter ist ein Hermaphrodit200 (2010)
You want me to try "Hermaphrodite"?Willst du das ich "Hermaphrodit" probiere? The Reunion Job (2010)
You and Marshall have basically melded into one big hermaphroditic blob.Marshall und du seid praktisch zu einem großen, hermaphroditischen Klumpen verschmolzen. The Exploding Meatball Sub (2011)
Little Fran is sure to be the pariah of the playground in this hermaphroditic burlap sack.Klein-Fran wird ganz sicher der Außenseiter auf dem Spielplatz in diesem hermaphroditischen Leinensack. Mystery vs. History (2011)
My witch doctor. She's a hermaphrodite.Mein Medizinmann, sie ist ein HermaphroditThe Rum Diary (2011)
By night, she becomes Papa Nebo, the hermaphroditic oracle of the dead.Nachts wird sie zu Papa Nebo, das hermaphroditische Orakel der Toten. The Rum Diary (2011)
Do not let me think you have dressed as Hermaphodite?Seid Ihr etwa als Hermaphrodite verkleidet? The Borgia Bull (2012)
Mother of Hermaphrodite.Mutter von Hermaphrodite. The Borgia Bull (2012)
I thought the man-woman act was a con, but she was a real hermaphrodite.Ich dachte, die Mann-Frau wäre ein Schwindel, aber sie war ein echter HermaphroditBlood and Circuses (2012)
This hermaphrodite society practises gender swapping and gender mixing, and it intends to pave the way for a new and more enlightened humanity.Dieser hermaphroditische Bund praktiziert... die Vermischung der Geschlechter... und will auf diese Weise... eine aufgeklärtere Menschheit fördern. Le crime de l'hôtel Saint-Florentin (2013)
Hermaphrodite.Hermaphrodite. I Think I Banged Lucille Ball (2013)
There are actually several varieties of fish that are hermaphroditic.Es gibt tatsächlich mehrere Arten... von Fischen, die hermaphroditisch sind. Alcohol Related Injury (2014)
I'm a full blown hermaphrodite.Ich bin ein ausgewachsener HermaphroditMassacres and Matinees (2014)
Hermaphroditism.Hermaphroditismus. Episode #1.4 (2015)
Cross-dressers, transvestites hermaphrodites, everyone is welcome here.Transvestiten, Hermaphroditen, jeder ist hier willkommen. Cherry Blossoms (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตุ๊ด[N] homosexual, See also: gay, hermaphrodite, transvestite, Syn. กะเทย, Example: ผู้ชายที่ท่าทางเรียบร้อยมักจะถูกมองว่าเป็นตุ๊ด, Thai definition: ผู้ชายที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเป็นหญิง
แต๋ว[N] homosexual, See also: bisexual person, hermaphrodite, Syn. กะเทย, ตุ๊ด, Example: ผู้ชายคนนี้มีกริยาท่าทางเหมือนพวกแต๋ว, Thai definition: เรียกผู้ชายที่ทำกริยากระตุ้งกระติ้ง, Notes: (สแลง)
กะเทย[N] hermaphrodite, See also: bisexual person, Example: กะเทยส่วนใหญ่ชอบแต่งกายคล้ายผู้หญิง, Count unit: คน, Thai definition: คนที่มีจิตใจและกิริยาอาการตรงข้ามกับเพศของตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะเทย[n.] (kathoēi) EN: homosexual ; tranvestite ; ladyboy ; bisexual person ; male-to-female transsexual ; hermaphrodite ; gay ; eunuch   FR: homosexuel [m] ; pédéraste [m] ; pédé (inj.) [m] ; tapette [f] (vulg.) ; tante [f] (vulg.) ; tata [f] (pop.) ; androgyne [m] ; travesti [m] ; travelo [m] (inj.) ; hermaphrodite [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HERMAPHRODITE HH ER0 M AE1 F R AH0 D AY2 T
HERMAPHRODITIC HH ER0 M AE2 F R AH0 D IH1 T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hermaphrodite (n) hˈɜːʳmˈæfrədaɪt (h @@1 m a1 f r @ d ai t)
hermaphrodites (n) hˈɜːʳmˈæfrədaɪts (h @@1 m a1 f r @ d ai t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
两性[liǎng xìng, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] the two sexes; bisexual; hermaphrodite; having two characteristics; heterosexual, #23,063 [Add to Longdo]
两性花[liǎng xìng huā, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄥˋ ㄏㄨㄚ, / ] hermaphrodite flower, #168,644 [Add to Longdo]
两性动物[liǎng xìng dòng wù, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ, / ] hermaphrodite creature [Add to Longdo]
雌雄同体[cí xióng tóng tǐ, ㄘˊ ㄒㄩㄥˊ ㄊㄨㄥˊ ㄊㄧˇ, / ] hermaphroditism [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mischkontakt {m}hermaphroditic contact [Add to Longdo]
Mischpol-Steckverbinder {m} [electr.]hermaphroditic connector [Add to Longdo]
Zwitter {m}; Zwitterwesen {n}hermaphrodite [Add to Longdo]
zwittertümlich {adj}; Misch...hermaphroditic [Add to Longdo]
zwittertümlich {adv}hermaphroditically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
雌雄同体[しゆうどうたい, shiyuudoutai] (n,adj-no) hermaphroditism [Add to Longdo]
男女[だんじょ(P);なんにょ, danjo (P); nannyo] (n) (1) masculine (mannish) woman; (2) feminine (effeminate) man; (3) intersexual; hermaphrodite [Add to Longdo]
二形;二成;両形;双成り;二成り[ふたなり, futanari] (n,adj-no) (uk) hermaphrodite; androgyny; hermaphroditism [Add to Longdo]
半陰陽[はんいんよう, han'inyou] (n,adj-no) hermaphrodite; intersexual; androgynous; bisexual (characteristics) [Add to Longdo]
両性具有[りょうせいぐゆう, ryouseiguyuu] (n,adj-no) androgynous; hermaphroditic [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top