ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hendecagon

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hendecagon-, *hendecagon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hendecagon[N] รูปทรงสิบเอ็ดเหลี่ยม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hendecagon; undecagonรูปสิบเอ็ดเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิบเอ็ดเหลี่ยม[N] hendecagon, Example: เขาจะทำกล่องที่มีสิบเอ็ดเหลี่ยมให้ฉัน, Thai definition: รูปที่มีเส้นประกอบมุม 11 เส้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รูปสิบเอ็ดเหลี่ยม[n. exp.] (rūp sip-et līem) EN: hendecagon   

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Hendecagon \Hen*dec"a*gon\, n. [Gr. ? eleven + ? angle: cf. F.
     hend['e]cagone.] (Geom.)
     A plane figure of eleven sides and eleven angles. [Written
     also {endecagon}.]
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top