ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hebdomadaire

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hebdomadaire-, *hebdomadaire*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าจ้างรายสัปดาห์[n. exp.] (khājāng rāisapdā ) EN: weekly wage   FR: salaire hebdomadaire [m]
หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์[n. exp.] (nangseūphim rāisapdā ) EN: weekly newspaper   FR: hebdomadaire [m] ; presse hebdomadaire [f]
หนังสือรายสัปดาห์[n. exp.] (nangseū rāisapdā ) EN: weekly ; weekly magazine   FR: hebdomadaire [m] ; magazine [m]
ประจำอาทิตย์[adj.] (prajamāthit) FR: hebdomadaire
ประจำสัปดาห์[X] (prajam sapdā) EN: weekly   FR: hebdomadaire
รายสัปดาห์[adj.] (rāisapdā ) EN: weekly   FR: hebdomadaire
ตลาดนัด[n. exp.] (talāt nat) EN: weekly market ; market fair ; weekend market ; free market ; occasional market ; morning market ; Sunday market   FR: marché hebdomadaire [m] ; foire [f]

French-Thai: Longdo Dictionary
hebdomadaire(adj) รายสัปดาห์, ที่ออกทุกสัปดาห์ เช่น journal hebdomadaire หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์
hebdomadaire(n) |m| หนังสือหรือนิตยสารรายสัปดาห์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top