Search result for

hava

(51 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hava-, *hava*
Possible hiragana form: はう゛ぁ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Havana[N] เมืองท่าและเมืองหลวงของคิวบา
Havana[N] บุหรี่ซิการ์ของคิวบา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
havana(ฮะแวน'นะ) เมืองท่าและเมืองหลวงของคิวบา,บุหรี่ซิการ์ของคิวบา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The very same tactics that you used on all those counter-insurgency programs you ran from havana to kabul.วิธีเดียวกันกับที่คุณใช้ตอบโต้ในเวลาก่อจลาจล คุณวิ่งจาก ฮาวานา(คิวบา) ไป คาบูล(อัฟกานิสถาน) Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
You take Self and go to Little Havana.นายไปกับเซลฟ์ที่ ลิตเติ้ล ฮาวานา The Mother Lode (2009)
One's in Little Havana.ที่แรกอยู่ใน ลิตเติ้ล ฮาวานา The Mother Lode (2009)
And who would be looking for Scylla at some run-down storefront church in Little Havana?และคนที่กำลังหาซิลล่า ที่ด้านหน้าโบสถ์ ในลิตเติลฮาวานา? The Mother Lode (2009)
Listen, we're a little outmanned down in Little Havana.พวกคุณอยู่ที่นี่. ฟังนะ พวกเรากำลังได้เปรียบ The Mother Lode (2009)
Oh, you threw your back out with a Havana hooker.คุณไปทำหลังคุณเจ็บกับแม่สาวนั่นสินะ Chuck Versus the Role Models (2010)
I was in Havana with Castro the whole time.ฉันอยู่ในฮาวาน่ากับแคสโตรตลอด Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
Uh, Havana room.เอ่อ จากห้องฮาวาน่า Beauty and the Beast (2010)
Havana room.ห้องฮาวาน่า Beauty and the Beast (2010)
Look, if you like cigars, Cher, or the circus, it's all about Havana.นี่ ถ้าคุณชอบ ซิการ์ แชร์ หรือละครสัตว์ล่ะก็ ที่ฮาวานาเลยล่ะ My Heart Will Go On (2011)
"an Irishman, and a Cuban on loan from some Havana mob family."เป็นคนไอริช และคิวบา ซึ่งทำหน้าที่ ทวงหนี้ให้กับตะกูลมาเฟีย" The Blue Butterfly (2012)
Speaking of which, this isn't Havana in the 1950s.พูดตามตรงก็คือ นี่ไม่ใช่Havanaในปี1950 All In (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาจักรทวาราวดี[n. prop.] (Ānājak Thawārāwadī) EN: Dhavaravati Kingdom   
ชวลิต ยงใจยุทธ[n. prop.] (Chawalit Yongjaiyut) EN: Gen Chavalit Yongchaiyudh ; Gen Chavalit ; Chavalit   FR: Chavalit Yongchaiyudh
สุขาวดี[n.] (sukhāwadī) EN: paradise ; heaven ; Eden ; Sukhavadi   FR: paradis [m] ; éden [m]
วัดอรุณราชวราราม[n. prop.] (Wat Arunrātchawarārām) EN: Wat Arun ; Temple of Dawn ; Wat Arun Rachavararam ; Arun Rachavararam Temple   FR: wat Arun ; temple de l'Aurore [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HAVAS    HH AA1 V AA0 Z
HAVANA    HH AH0 V AE1 N AH0
HAVARD    HH AE1 V ER0 D
HAVANA'S    HH AH0 V AE1 N AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Havana    (n) (h @1 v a1 n @)
Havanas    (n) (h @1 v a1 n @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Havarie {f}; Schaden {f} (auf See) | kleine Havarie {f}average | petty average [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
阿弥陀経[あみだきょう, amidakyou] (n) (See 浄土三部経) Sukhavati sutra [Add to Longdo]
加持身[かじしん, kajishin] (n) (1) {Buddh} buddha-body within a practitioner (esoteric Buddhism); (2) (See 本地身) altruistic manifested form of Mahavairocana (New Shingon) [Add to Longdo]
極楽[ごくらく, gokuraku] (n) (1) {Buddh} (See 阿弥陀) Sukhavati (Amitabha's Pure Land); (2) paradise; (P) [Add to Longdo]
極楽浄土[ごくらくじょうど, gokurakujoudo] (n) {Buddh} (See 阿弥陀) Sukhavati (Amitabha's Pure Land) [Add to Longdo]
遮那[しゃな, shana] (n) Mahavairocana (name of a Bodhisattva) [Add to Longdo]
宿曜経[すくようきょう;しゅくようきょう;すくようぎょう, sukuyoukyou ; shukuyoukyou ; sukuyougyou] (n) Xiuyaojing (Indian astrological text written by Amoghavajra) [Add to Longdo]
大日[だいにち, dainichi] (n) Mahavairocana (Tathagata); Great Sun; Supreme Buddha of Sino-Japanese esoteric Buddhism [Add to Longdo]
大日経[だいにちきょう, dainichikyou] (n) (abbr) Mahavairocana Sutra [Add to Longdo]
大日如来[だいにちにょらい, dainichinyorai] (n) {Buddh} Vairocana; Mahavairocana (Bliss Body of the historical Gautama Buddha); Dainichi Buddha; Nyorai Buddha [Add to Longdo]
大毘盧遮那成仏神変加持経[だいびるしゃなきょうじょうぶつしんぺんかじきょう, daibirushanakyoujoubutsushinpenkajikyou] (n) (obsc) Mahavairocana Sutra [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哈瓦那[hā wǎ nà, ㄏㄚ ㄨㄚˇ ㄋㄚˋ, ] Havana (capital of Cuba) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (14 entries found)

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 hava
   have; have got
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 boisterous
 
 1. gürültülü
 2. şiddetli
 3. fırtınalı (dalga, hava, rüzgar) boisterously gürültülü olarak. boisterousness gürültülü olma.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cavatina
 
 1. (müz.) basit bir melodi, hava.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 element
 
 1. öğe, eleman, unsur
 2. cevher
 3. cüz
 4. esas
 5. basit cisim
 6. (hava, ateş, toprak, su gibi) dört ana unsurdan her biri
 7. (kim.) element, öğe. the elements hava, açık hava
 8. kötü hava şartları
 9. temel esaslar. be in his element (k.dili.) havasını bulmak. be out of one's element bir işin acemisi olmak, kendini yabancı hissetmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 mien
 
 1. surat, çehre
 2. eda, tavır, görünüş, hava.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 music
 
 1. müzik, musiki
 2. ahenk, hava, nağme, makam, nota
 3. müzik ilmi
 4. orkestra, bando. music book nota kitabı. music box latarna. music hall müzik salonu
 5. (İng.) vodvil tiyatrosu. music master musiki üstadı, müzik hocası. music of the spheres Pitagor kuramına göre gökcisimlerinin çıkardığı ve yalnız tanrılar tarafından işitilebilen müzik sesleri. music paper çizgili nota kağıdı. music roll otomatik piyanoda müzik parçasının çalınmasına yarayan delikli kağıt tomarı. music stand nota sehpası. music stool piyano taburesi. chamber music oda müziği. electronic music elektronik müzik. face the music herhangi nahoş bir şeyi veya güçlüğü yılmadan karşılamak. instrumental music çalgı ile çalınan müzik. program music belirli bir konu ifade eden müzik. set a poem to music bir şiiri bestelemek. vocal music sesle söylenen müzik.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sky
 
 1. (skied veya skyed, skying) gökyüzü, gök, sema, asuman
 2. hava
 3. (k. dili) topu havaya vurmak, yukanya fırlatmak
 4. duvarın üst tarafına asmak (resim) sky blue gök mavisi. sky pilot (argo) orduda papaz veya rahip. out of a clear sky birdenbire, tepeden inme. praise to the skies göklere çıkarmak, aşırı derecede övmek. under the open sky açık havada, gök kubbe altında.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 spirit
 
 1. ruh can, insan ruhu
 2. (fels.) tin
 3. tayf, hayalet
 4. peri, cin
 5. önder, örnek kimse
 6. heves, canlılık
 7. hava
 8. huy, tabiat, meşrep
 9. mana, öz, meram
 10. hayalete ait
 11. ruhlara inanmayla ilgili
 12. ispirto ile çalışan. spirit lamp ispirtoluk, kamineto. spirit level düzeç, kabarcıklı düzeç, düzeldek, tesviyeruhu, su terazisi. spirit rapping ispritizmada ruhların masaya hafif hafif vurmaları. spirit writing ruhların yazdığına inanılan yazı. familiar spirit bir insana hizmet eden peri. spiritless cansız, ruhsuz, hevessiz.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 air
 
 1. hava, nefes
 2. (müz.) hava, nağme
 3. tavır. air base hava üssü.air bladder (zool.) baIıklarda hava ile dolu bir kese, hava kesesi. airborne havadan gelen (toz mikrop v.b.)
 4. havadan nakledilen
 5
  on the air. radyoda söylüyor. take the air dışarıya çıkıp dolaşmak.up in the air karar verilmemiş, neticeye bağlanmamış. walk on air ayakları yere değmemek (sevincinden)
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 tune
 
 1. beste, hava, nağme
 2. ahenk, düzen
 3. akort
 4. hal, mizaç
 5. akort etmek, ahenk vermek
 6. ahenkle çalmak
 7. düzen vermek
 8. ahenkli olmak, sesi uymak. tune down sesi bastırmak. tune in belirli bir istasyonu açmak. tune out istasyonu düzeltmek. tune up salgıları akort etmek
 9. ayarlamak. change one' tune ağız değiştirmek. in tune akortlu. out of tune akortsuz
 10. ahenksiz, düzensiz. to the tune of bestesiyle
 11. meblağına kadar.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 weather
 
 1. hava, hava durumu
 2. kötü hava, fırtına
 3. ortam, şart, durum
 4. (den.) rüzgâr üstü tarafındaki. weather bureau meteoroloji bürosu. weather eye hava değişikliğini çabuk sezme kabiliyeti. keep one' weather eye open (k. dili) göz kulak olmak. weather map hava haritası, meteoroloji haritası. weather ship okyanus meteoroloji istasyonu. weather signal hava durumunu bildiren işaret. weather station meteoroloji istasyonu. weather vane fırıldak, rüzgârgülü. make heavy weather yalpa vurmak, yalpalamak
 5. zorluk çıkarmak. under the weather (k. dili) keyifsiz, hasta, rahatsız
 6. kafası dumanlı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 weathered
 
 1. (hava, güneş, rüzgâr veya yağmur etkisiyle) yıpranmış. weathered in (A.B.D.) hava muhalefeti yüzünden kapalı (havaalanı)
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 wind
 
 1. ruzgar, yel, hava
 2. kasırga, hortum, bora
 3. havanın estiği yön
 4. havanın getirdiği koku, nefes
 5. haber
 6. soluk, nefes
 7. boş laf
 8. (çoğ.) orkestrada nefesli çalgılar
 9. bağırsakta gaz. in the wind olmakta, patlamak üzere
 10. kafası dumanlı, sarhoş. in the wind' eye tam rüzgara karşı. break wind yellenmek, osurmak. get wind of sezmek, haber almak, duymak, ipuçlardan anlamak. have the wind of rüzgar yönünde olmak
 11. kokusunu almak
 12. üstün durumda olmak. have ones wind up tetik durmak. sail close to the wind hemen hemen rüzgâra karşı gitmek
 13. tehlikeyi göze almak
 14. az parayla geçinmek. wind gap dağ silsilesi içinde akarsuyun geçmediği boğaz. wind gauge tüfekte rüzgar ayarı. wind instrument nefesli çalgı. wind rose rüzgargülü. wind scale ruzgâr cetveli. wind tunnel hava deneme tuneli. an ill wind felâket, şanssızlık. fair wind elverişli ruzgâr. fling to the winds saçıp dağıtmak, atmak. foul wind aksi rüzgâr, fırtınalı ruzgar. go like the wind ruzgar gibi hızlı gitmek. high wind kuvvetli rüzgâr. in the teeth of the wind şiddetli rüzgâra karşı. into the wind rüzgâra karşı. take the wind out of one' sails yelkenlerini suya indirtmek. the four winds dört yönden esen rüzgârlar
 15. dört taraf. trade winds alizeler. It' an ill wind that blows no good Her işde bir hayır var. There is something in the wind Ortalıkta bir şeyler dönüyor.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 aura
 
 1. bir cismin saçtığı buhar, koku vb
 2. ruh, hava, atmosfer.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top