ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hard-bitten

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hard-bitten-, *hard-bitten*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hard-bitten(adj) แข็งแกร่งจากประสบการณ์, See also: แข็งแกร่งจากการต่อสู้มามาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hard-bittenadj. ดื้อ, ดื้อร้น, หัวดื้อ, แข็งแกร่งจากการต่อสู้มามาก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And even the political press corps, the hard-bitten political press corps, called David up with messages of contrition and congratulation.และแม้แต่กลุ่มนักหนังสือพิมพ์การเมือง, พวกกลุ่มนักหนังสือพิมพ์การเมืองที่เขี้ยวลากดิน, โทรหาเดวิดด้วยความสำนึกผิดและแสดงความยินดี, Frost/Nixon (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดูก[kradūk] (adj) EN: difficult to deal with ; tough ; strict ; resolute ; unbending ; hard-bitten

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hard-bitten (j) hˈaːd-bˈɪtn (h aa1 d - b i1 t n)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 hard-bitten \hard-bitten\ hard-boiled \hard-boiled\adj.
   not given to sentimentality or gentleness; -- of people; as,
   a hard-bitten character.
 
   Syn: pugnacious, tough.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hard-bitten
   adj 1: tough and callous by virtue of experience [syn: {hard-
       bitten}, {hard-boiled}, {pugnacious}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top