หรือคุณหมายถึง hairineß?
Search result for

hairiness

(5 entries)
(0.033 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hairiness-, *hairiness*, hairines
English-Thai: Nontri Dictionary
hairiness(n) ความมีผมดก

CMU English Pronouncing Dictionary
HAIRINESS    HH EH1 R IY0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hairiness    (n) (h e@1 r i n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hairiness \Hair"i*ness\ (-[i^]*n[e^]s), n.
   1. The state of abounding, or being covered, with hair.
    --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. The quality of being hairy.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hairiness
   n 1: the quality of having hair [syn: {hairiness}, {pilosity}]
      [ant: {hairlessness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top