ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hairbrush

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hairbrush-, *hairbrush*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hairbrushn. แปรงขน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Looks like it must've been somebody's hairbrush once upon a time.ดูเหมือนว่าครั้งนึง มันเคยเป็นแปรงผมของใครสักคน The Fog (2005)
I hit her with a hairbrush until it broke.ฉันตีเธอด้วยแปรงหวีผมจนมันหัก Pilot (2010)
I once walked into my bedroom and I caught Steven sticking my hairbrush up his ass.ชั้นเคยเข้าห้องตัวเอง แล้วเจอสตีเฟนกำลังเอาแปลงม้วนผม ยัดตูดตัวเองอยู่ American Reunion (2012)
hairbrush singers ♪♪ hairbrush singers ♪ The Callback (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hairbrush (n) hˈɛəʳbrʌʃ (h e@1 b r uh sh)
hairbrushes (n) hˈɛəʳbrʌʃɪz (h e@1 b r uh sh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haarbürste {f} | Haarbürsten {pl}hairbrush | hairbrushes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘアブラシ[, heaburashi] (n) hairbrush [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Hairbrush \Hair"brush`\ (-br[u^]sh`), n.
     A brush for cleansing and smoothing the hair.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  hairbrush
      n 1: a brush used to groom a person's hair

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top