ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hageln

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hageln-, *hageln*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hageln มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hageln*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're on the gravy choo-choo, chickie.Bald wird es Geld hagelnWill Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Be careful!Vorsicht, es wird Schläge hagelnThe Human Condition II: Road to Eternity (1959)
Pelting him left and right.Schläge hageln auf Rocky nieder. Rocky (1976)
No, I wish it was hailing!Nein, ich wünschte, es würde hagelnTurner & Hooch (1989)
I wish it was hailing, God.Ich wünschte, es würde hageln, Gott. Turner & Hooch (1989)
Lucky for me, the hailstones stopped just as I pulled into the garage.Zum Glück hörte es auf zu hageln, als ich in die Garage reinfuhr. Al... with Kelly (1990)
Oh. So, if we were competing, then you'd be throwing the strikes and I'd be throwing the gutter balls?Du meinst, wenn es einer wäre, würde es bei dir Strikes hageln, während ich alles danebenhaue? Up Your Alley (1992)
The Russians have attacked.Die Bomben hageln auf uns herab. Matinee (1993)
You seem full of piss and vinegar today. I was talking to Toby.- Wie kann einem früh morgens die Petersilie so verhagelnNobody's Fool (1994)
It's going to be raining like cats...Es wird Katzen hageln und... Private Parts (1997)
He might spoil my spring time by being dedicated to his wife.Der könnte mir vor lauter Liebe zu seiner Frau den Frühling verhagelnThe Widow of Saint-Pierre (2000)
There would be locusts or frogs or... or hail!Und es würde Heuschrecken.... regnen oder Frösche, oder hagelnHoly Mackerel (2002)
It's gonna hail this afternoon.Heute wird es hagelnStay (2005)
We have more time. No, I, uh- l'm gonna go home before this hail starts.Ich gehe nach Hause, bevor es zu hageln anfängt. Stay (2005)
It's gonna rain cats and dogs, folks.Es wird Hunde und Katzen hageln Leute. Come On (2006)
- Oh, there are gonna belawsuits aplenty, trust me.Das wird Gerichtsverfahren hageln, das verspreche ich. - Klappe! Trojan Horst (2008)
We will send thunder, haiI one day.Eines Tages wird der Himmel donnern, es wird hageln wir werden fliessen. 120 (2008)
Let's not let a few rotten apples spoil a great time, all right?Wir wollen uns von ein paar Miesmachern nicht die Stimmung verhageln lassen. Furry Vengeance (2010)
Let's drop some lead on those mother..Lassen wir es Blei hageln auf diese... Battleship (2012)
What are you trying to do? Rain on my parade?Wollt ihr mir den Tag verhagelnThe Three Stooges (2012)
Bebother and confusticate these Dwarves!Dass ihnen die Bärte verhageln, diesen Zwergen! The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
Just after we set off, it started raining, then it started hailing, and the idea had been that we'd stop here for an hour or two and do some shots. But as you can probably see, there's not a great deal of view.Kurz nachdem wir aufbrachen begann es zu regnen, dann fing es an zu hageln, die Idee war, dass wir hier ein oder zwei Stunden anhalten, und ein paar Aufnahmen machen, aber wie Sie vermutlich sehen können, kann man nicht viel erkennen. Savannah (2013)
Think of all the lesbian jokes we're gonna have to suffer.Es wird Lesbenwitze hagelnDebate (2014)
Aw, shit! I'm gonna get so many questions about this hair.Scheiße, es wird Fragen zu ihrer Frisur hagelnDebate (2014)
- Or it starts to hail! Ow!Oder es fängt an zu hagelnAnd the Near Death Experience (2014)
Well, we're going to catch some flack if word gets out that I'm back in business with the White House.Es wird Kritik hageln, wenn rauskommt, dass ich mit dem Weißen Haus... zu tun habe. Chapter 44 (2016)
I'm sure I'll take flack for it, but I won't give in, and you shouldn't, either.Es wird dafür Kritik hageln. Aber ich gebe nicht nach, das sollten Sie auch nicht. Party Lines (2017)
- With fireworks up his arse!Es wird Fußtritte hagelnHeartbeat (1938)
This is just lovely!Das wird Überstunden hagelnParis Frills (1945)

German-Thai: Longdo Dictionary
hageln(vt) |hagelte, hat gehagelt| Es hagelt. ลูกเห็บตก , See also: der Hagel

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hageln | hagelnd | gehagelt | hagelt | hagelteto hail | hailing | hailed | hails | hailed [Add to Longdo]
niederprasseln; niederhagelnto hail down [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top