ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hackles

HH AE1 K AH0 L Z   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hackles-, *hackles*, hackle
CMU English Pronouncing Dictionary
HACKLES HH AE1 K AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hackles (n) hˈæklz (h a1 k l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gereizt; angriffslustighackles up [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
手枷足枷[てかせあしかせ, tekaseashikase] (n) manacles; shackles; fetters [Add to Longdo]
束縛[そくばく, sokubaku] (n,vs) restraint; shackles; restriction; confinement; binding; (P) [Add to Longdo]
足械;足枷(oK);足かせ[あしかせ, ashikase] (n) fetters; shackles; hobbles; encumbrance, hindrance or burden; trap [Add to Longdo]
怒らせる[おこらせる(P);いからせる, okoraseru (P); ikaraseru] (v1) (1) to anger someone; to provoke; to offend someone; to make somebody's hackles rise; (2) (いからせる only) to square one's shoulders; (P) [Add to Longdo]
[かせ, kase] (n) (1) shackles; fetters; irons; handcuffs; restraint; constraint; (2) bonds (e.g. family); ties; binding relationship; binding relationships; encumbrance [Add to Longdo]
羈束[きそく, kisoku] (n,vs) fetters; shackles; restraints [Add to Longdo]
羈絆;覊絆[きはん, kihan] (n) fetters; shackles; restraints; bond; connection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  hackles
      n 1: a feeling of anger and animosity; "having one's hackles or
           dander up" [syn: {dander}, {hackles}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top