ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

guttering

G AH1 T ER0 IH0 NG   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -guttering-, *guttering*, gutter
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gutterings of a Candleลักษณะคล้ายเทียนหยด [การแพทย์]
Gutterings of Candleรอยเทียนหยดข้างเทียนไข [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
GUTTERING G AH1 T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
guttering (v) gˈʌtərɪŋ (g uh1 t @ r i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gutter \Gut*ter\, v. t. [imp. & p. p. {Guttered}; p. pr. & vb.
   n. {Guttering}.]
   1. To cut or form into small longitudinal hollows; to
    channel. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To supply with a gutter or gutters. [R.] --Dryden.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top