Search result for

gurgled

(69 entries)
(0.0221 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gurgled-, *gurgled*, gurgl, gurgle
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gurgled มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gurgled*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gurgle[VT] (น้ำ) ไหลโกรกกราก, See also: (เสียงน้ำ) ไหลริน, (เสียง) เทน้ำ, Syn. babble, burble, splash
gurgle[VT] ทำเสียงกลั้วคอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gurgle(เก้อ'เกิล) vi. ไหลโครก,ทำให้เกิดเสียงไหลโครก. vt. กลั้วคอเสียงดัง. n. การไหลโครก,เสียงไหลโครก,เสียงกลั้วคอ., See also: gurglingly adv., Syn. babble,purl,sputter

English-Thai: Nontri Dictionary
gurgle(n) เสียงดังปุดๆ,เสียงกลั้วคอ,เสียงไหลโกรก
gurgle(vt) ทำเสียงดังปุดๆ,กลั้วคอ,ไหลโกรก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rugitus; borborygmus; sound, gurglingเสียงท้องร้อง, เสียงลำไส้บีบตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sound, gurgling; borborygmus; rugitusเสียงท้องร้อง, เสียงลำไส้บีบตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
borborygmus; rugitus; sound, gurglingเสียงท้องร้อง, เสียงลำไส้บีบตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gurgling sound; borborygmus; rugitusเสียงท้องร้อง, เสียงลำไส้บีบตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gurglingเสียงคล้ายลมผ่านในน้ำ [การแพทย์]
Gurgling Raleเสียงน้ำไหลในท่อ [การแพทย์]
Gurgling Soundเสียงลำไส้เคลื่อน [การแพทย์]
Gurgling Stomachท้องลั่นโครกคราก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[ Gurgling ][Gurgling] City of Ember (2008)
[ Stomach Gurgling ][Stomach Gurgling] City of Ember (2008)
I'd love to see their dumb faces when Malibu and Beverly Hills get sucked into the gurgling maw of the Pacific.ฉันอยากเห็นหน้าเจ้าพวกนั้นจัง ตอนที่มาลีบู กับ เบเวอลี่ฮิล จมลงไปใต้มหาสมุทรแปซิฟิกน่ะ 2012 (2009)
(GURGLING)(GURGLING) The Fourth Kind (2009)
(GURGLlNG)(GURGLING) The Fourth Kind (2009)
This guy killed Donna. (gurgling) (gunshot)หมอนี่เป็นคนฆ่าดอนน่า ให้ตายสิ Albification (2009)
(Coffee gurgling)เสียงกาแฟที่กำลังไหลริน Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
- [screams, gurgles][เสียงกรีดร้อง] Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
You could be drowning, and gurgle the same.โอ! Mark of the Brotherhood (2010)
You're gonna have to kill me. [gurglg] [elena gasping]นายต้องฆ่าฉัน ต้องให้เรา--ทำยังไง\ถึงจะหาคนที่เหลือมา Unpleasantville (2010)
I can't see anything. Give me some suction. No, no, no, no, no. (suction gurgling)ดูดตรงนี้ที ไม่นะ ไม ไม่ Death and All His Friends (2010)
(STOMACH GURGLING) (SIGHS)....... / ปู๊ด Bridesmaids (2011)
(STOMACH GURGLING)..................... ) Bridesmaids (2011)
Back off! My child, it'd be pretty easy for me to shoot you in the throat, watch you gurgle, while I eat my morning grapefruit.กลับ off! ดูคุณ ไหลโครกในขณะที่ผมกินส้มโอทุกเช้าของฉัน Drive Angry (2011)
They make this, like, gurgling sound, it's like:เขาทำเสียงแบบว่า อย่างนี้ Crazy, Stupid, Love. (2011)
The gurgling's a nice touch.เข้าใจทำเสียงนะ A Fistful of Paintballs (2011)
(GURGLING)(GURGLING) Super 8 (2011)
(gurgling, hissing)(gurgling, hissing) Open House (2011)
DRAGON GURGLESแคร๊กๆๆ Aithusa (2011)
( gurgling )( ศพร่วง ) Walk with Me (2012)
[Gurgles](เสียง ในลำคอ) Transilience Thought Unifier Model-11 (2012)
(Gurgling) (Gasps) Oh, my God!โอ้ พระเจ้า Twenty Years (2012)
(gurgling)Internment (2013)
(gurgling, growling)The Sisters Mills (2015)
I see that time before me... and I've been feeling the urge to make some plays... before the great cosmic Pete comes to cut my throat unceremoniously and I gurgle my last breath.ผมเห็นช่วงเวลานั้นก่อนผม... แล้วมันทำให้ผมรู้สึกอยากจะ... ก่อนที่มันจะขยายวงกว้าง จนตัดคอ Always Accountable (2015)
(MELISSA GURGLING)We All Fall Down (2016)
Yeah. I just make a series of gurgling noises at the moment.ใช่ ตอนนี้ผมทำแค่เสียงกลั้วคอ The Six Thatchers (2017)
- (gurgling) Oh, yeah, I'm OK.ส่งฉันขึ้นรถ Fight Club (1999)
(GURGLING)ไม่ใช่การขอร้อง Chapter Seventeen 'Company Man' (2007)
Like a gurgling stream frothing and gigglingเหมือนลำธาร ขับขานเสียงหัวเราะ Like Stars on Earth (2007)
I talk so softly that people tell me to speak up, 'cause I have that weird,you know,gurgling,swishing sound in my head.ฉันว่าฉันพูดดังแล้วคนพวกนั้นกลับบอกให้ฉันพูดดังขึ้นอีก, "ฉันมีอาการแปลกๆคุณรู้มั๊ยมีเสียงน้ำไหลโกรกกรากไปมาในหัวของฉัน " Last Man Standing (2008)
-Then gargle.- Dann gurgle. Fame (1980)
Garghle.Gurgle ihn ab. Day of the Wacko (2002)
The best drink in existence is the Pan-Galactic Gargle Blaster, the effect of which is like having your brains smashed out by a slice of lemon wrapped round a large gold brick.Der beste Drink, den es gibt, ist der pangalaktische Donnergurgler. Seine Wirkung ist: Das Gehirn wird platt gedrückt von einer Zitronenscheibe, in der sich ein riesiger Goldbarren verbirgt. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (2005)
Then I rinse and repeat. See, guys, I'm not the only one not paying bills.Dann gurgle ich und fange von vorne an. Lassie Did a Bad, Bad Thing (2009)
You're going to be a gargle... and I'm going to be an evil village bruja.Du wirst ein "Gargle" sein. (Gurgler) Ich werde eine böse Dorfbruja sein. Halloween (2010)
Yeah, gargle with it every morning.Ja, ich gurgle jeden Morgen damit. Tarantella (2012)
Gargle that.Gurgle das. In a World... (2013)
I see that time before me... and I've been feeling the urge to make some plays... before the great cosmic Pete comes to cut my throat unceremoniously and I gurgle my last breath.Ich sehe diese Zeit vor mir liegen und ich habe das Bedürfnis ein paar Züge zu spielen, bevor der große kosmische Herr kommt, um mir die Kehle kurzerhand durchzuschlitzen und ich meinen letzten Atemzug gurgle. Always Accountable (2015)
- Beth, this is my house, which makes this my garage, my secret hatch, my hidden subterranean lair, and my faceless gargler.- Beth, das hier ist mein Haus, was das hier zu meiner Garage macht, und meiner geheimen Luke, meinem unterirdischen Versteck, und meinem gesichtslosen Gurgler. Auto Erotic Assimilation (2015)
I gargle. I eat radishes.Ich gurgle, esse Rettich. Bell Book and Candle (1958)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อึก[n.] (euk) EN: sound of a gulp ; gurgling sound ; swallowing sound   

CMU English Pronouncing Dictionary
GURGLE    G ER1 G AH0 L
GURGLING    G ER1 G AH0 L IH0 NG
GURGLING    G ER1 G L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gurgle    (v) (g @@1 g l)
gurgled    (v) (g @@1 g l d)
gurgles    (v) (g @@1 g l z)
gurgling    (v) (g @@1 g l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gurgeln | gurgelnd | gegurgelt | gurgelt | gurgelteto gurgle | gurgling | gurgled | gurgles | gurgled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごぼっ[, gobotsu] (adv-to) gurgling down; being sucked into; caving in suddenly [Add to Longdo]
ほろほろ[, horohoro] (adv) (1) (on-mim) by ones and twos; (2) (See はらはら,ぼろぼろ) tears or flower petals falling quietly; (3) gurgling bird sound; (4) falling apart; crumbling; melting (in one's mouth) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哗哗[huā huā, ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄚ, / ] sound of gurgling water, #22,991 [Add to Longdo]
咯咯[gē gē, ㄍㄜ ㄍㄜ, ] onomat. gurgle, #24,064 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gurgle \Gur"gle\, v. i. [imp. & p. p. {Gurgled};p. pr. & vb. n.
   {Gurgling}.] [Cf. It. gorgogliare to gargle, bubble up, fr.
   L. gurgulio gullet. Cf. {Gargle}, {Gorge}.]
   To run or flow in a broken, irregular, noisy current, as
   water from a bottle, or a small stream among pebbles or
   stones.
   [1913 Webster]
 
      Pure gurgling rills the lonely desert trace,
      And waste their music on the savage race. --Young.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top