ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gunshot

G AH1 N SH AA2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gunshot-, *gunshot*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gunshot(n) กระสุนปืน, Syn. bullet, ammunition

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gunshot(กัน'?ชอท) n. กระสุนปืน, เครื่องกระสุนปืน, ระยะกระสุนปืน, การยิงด้วยปืน. adj. ซึ่งเกิดจากกระสุนปืน, Syn. bullet

English-Thai: Nontri Dictionary
gunshot(n) เสียงปืน, วิถีกระสุน, กระสุนปืน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gunshot wound; wound, bulletบาดแผลถูกลูกปืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's no gunshot wound.ดู ไม่มีแผลจากการถูกยิง Clue (1985)
It could only be 'cause he realized his scheme had misfired, and the gunshot was intended to kill him, not me.อาจจะเป็นได้เพราะ เขารู้ว่าปืนได้ยิงพลาด และกระสุนปืนนั้น ตั้งใจจะฆ่าเขาไม่ใช่ผม Clue (1985)
[ Gunshots ] Goeth lined up everybody from the missing man's barracks.เกิธให้คนทั้งหมู่เข้าแถว Schindler's List (1993)
[ Gunshots ]เหลือเชื่อจริงๆ... Schindler's List (1993)
- [ Gunshot ] - [ Screaming ]- [ กระสุนปืน ] - [ กรีดร้อง ] Pulp Fiction (1994)
- [ Gunshot ]- [ กระสุนปืน ] Pulp Fiction (1994)
- [ Grunts ] - [ Gunshot ]- [ ร้อง ] - [ กระสุนปืน ] Pulp Fiction (1994)
- [ Gunshot ]- [ กระสุนปืน ] Pulp Fiction (1994)
- [ Groans Loudly ] - [ Gunshots ]- [ ครางเสียงดัง ] - [ Gunshots ] Pulp Fiction (1994)
You gotta have an opinion. You think God came down from Heaven and stopped [ Gunshot ]คุณจำต้องมีความเห็น คุณคิดว่าพระเจ้าลงมาจากสวรรค์และ stopped- Pulp Fiction (1994)
Another suspect, Donald Breedan, who died of gunshot wounds... during the extensive gunfire between police and suspects.เสียชีวิตจากพิษกระสุน ที่ตำรวจกับผู้ร้ายสาดใส่กัน Heat (1995)
Two gunshot wounds coming through!พวกมันยิงเค้า ที่หัว พวกหมูสกปรกนั่น Fight Club (1999)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GUNSHOT G AH1 N SH AA2 T
GUNSHOTS G AH1 N SH AA2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gunshot (n) gˈʌnʃɒt (g uh1 n sh o t)
gunshots (n) gˈʌnʃɒts (g uh1 n sh o t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flintenschuss { m }; Kanonenschuss { m } | Flintenschüsse { pl }; Kanonenschüsse { pl }gunshot | gunshots [Add to Longdo]
Schussverletzung { f }; Schußverletzung { f } [ alt ]gunshot wound; bullet wound [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
射撃[しゃげき, shageki] (n, vs) firing; shooting; fire; gunshot; marksmanship; (P) [Add to Longdo]
射創[しゃそう, shasou] (n) (obsc) (See 銃創) bullet wound; gunshot wound [Add to Longdo]
銃傷[じゅうしょう, juushou] (n) gunshot wound [Add to Longdo]
銃声[じゅうせい, juusei] (n) gunshot; (gun) report; (P) [Add to Longdo]
銃創[じゅうそう, juusou] (n) gunshot wound [Add to Longdo]
硝煙反応[しょうえんはんおう, shouenhan'ou] (n) (1) chemical reaction used to detect residue from gunshots; (2) (col) gunpowder residue; gun shot residue; GSR [Add to Longdo]
弾傷;丸傷(iK)[たまきず, tamakizu] (n) bullet wound; gunshot wound [Add to Longdo]
弾着距離[だんちゃくきょり, danchakukyori] (n) range (of a gun); (within) gunshot [Add to Longdo]
着弾距離[ちゃくだんきょり, chakudankyori] (n) in (gunshot) range [Add to Longdo]
鉄砲弾;鉄砲玉[てっぽうだま, teppoudama] (n) gunshot; bullet; lost (truant) messenger; bull's-eye [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 gunshot \gun"shot`\, a.
   Made by the shot of a gun; as, a gunshot wound.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gunshot \Gun"shot`\ (g[u^]n"sh[o^]t), n.
   1. Act of firing a gun; a shot.
    [1913 Webster]
 
   2. The distance to which shot can be thrown from a gun, so as
    to be effective; the reach or range of a gun.
    [1913 Webster]
 
       Those who are come over to the royal party are
       supposed to be out of gunshot.    --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gunshot
   n 1: the act of shooting a gun; "the gunfire endangered innocent
      bystanders"; "they retreated in the face of withering enemy
      fire" [syn: {gunfire}, {gunshot}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top