ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

guinevere

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -guinevere-, *guinevere*
Possible hiragana form: ぐいねう゛ぇれ
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tell me Guinevere will use the Unholy Grail to free Lancelot from Arthur's torture.โอ้พระเจ้า ไม่มีทาง! โปรดบอกผมทีว่า ว่า กวิเนอเวียร์ จะใช้จอกแห่งความชั่วราย They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
Sire, I have reason to believe that Guinevere has been kidnapped.ข้ามีเหตุผลที่น่าเชื่อถือว่าเกวนถูกลักพาตัว The Castle of Fyrien (2010)
Guinevere made her choice. She betrayed me.กวินนิเวียร เธอเลือกเอง, เธอหักหลังข้า The Hunter's Heart (2011)
Guinevere informs me that you live in Longstead in the Feorre Mountains.เกวนนิเวียบอกข้าว่าท่านอาศัยอยู่ที่ Longstead Lamia (2011)
But you're forgetting one thing, uncle. Guinevere is with them.แต่ เจ้าลืมไปว่ากวินเนเวียร์อยู่กับพวกเขา Lamia (2011)
Guinevere has proved herself a valuable support and shrewd counsellor these past few months.เกวนนิเวียได้พิสูจน์ตัวเองแล้ว ว่าเป็นผู้สนับสนุนที่มีค่า และที่ปรึกษาที่หลักแหลม ในหลายเดือนที่ผ่านมา Lancelot du Lac (2011)
I want Guinevere to be my queen, and I want you to accept her as such.ข้าต้องการเกวนนิเวียมาเป็นราชินี\ และข้าต้องการให้ท่านยอมรับนางเช่นนั้น Lancelot du Lac (2011)
Arthur is to make Guinevere his queen.อาร์เธอกำลังจะตั้งเกวนนิเวียเป็นราชินิ Lancelot du Lac (2011)
Guinevere is wise, and strong, and I trust her more than anyone.เกวนนิเวียร์เฉลียวฉลาด และเข้มแข็ง ข้าเชื่อใจนางยิ่งกว่าใคร The Death Song of Uther Pendragon (2012)
He means to cleanse Guinevere at the Cauldron of Arianrhod.เขาตั้งใจจะล้างคำสาปให้เกว็นนิเวียที่หม้อแห่งอาเรียนรอดห์ With All My Heart (2012)
We haven't much time. Guinevere could wake at any moment.เรามีเวลาไม่มากนัก เกว็นนีเวียอาจจะตื่นเมื่อไหร่ก็ได้ With All My Heart (2012)
When I awake Guinevere from her sleep, she must walk into the Cauldron of Arianrhod of her own will.นางจะต้องเดินลงไปในหม้อแห่งอาริแอนรอดด้วยความสมัครใจของนางเอง With All My Heart (2012)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Guinevere
   n 1: (Arthurian legend) wife of King Arthur; in some versions of
      the legend she became Lancelot's lover and that led to the
      end of the Knights of the Round Table [syn: {Guinevere},
      {Guenevere}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top