ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

groveling

G R AO1 V AH0 L IH0 NG   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -groveling-, *groveling*, grovel
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A request like yours requires flattery and groveling.การร้องขอเหมือนที่คุณต้องการ การประจบสอพลอ ประจบประแจง A Walk to Remember (2002)
Well, I hope you're as good at groveling.ลูกคงทำได้ดีพอๆกับการปลิ้นปล้อนนะแหละ The Serena Also Rises (2008)
Groveling comes easy for you,doesn't it?นายง้อเก่งนะเนี่ย Sir Lancelot's Litter Box (2009)
That was not even begging but groveling.นั่นไม่ใช่แค่ขอร้องแต่เธอไปคุกเข่าอ้อนวอนเค้า Episode #1.3 (2009)
Groveling, commitment.ผมเป็นเด็กและโง่ๆ Family Ties (2009)
Well, more groveling, of course.มันฝรั่งอบชีท Family Ties (2009)
No groveling necessary, William.การประจบไม่จำเป็น วิลเลี่ยม The Substitute (2010)
You know how demoralizing it is to have saved the world twice and still be groveling for a job?คุณรู้ไหมว่ามันแย่ขนาดไหน ที่ผมช่วยโลกไว้2ครั้ง แต่ยังหางานทําไมได้ Transformers: Dark of the Moon (2011)
All the groveling I had to do in front of Senator What`s-His-Name`s committees?-ผมรู้ -ผมต้องไปทำตัวประจบประแจง พวกนักการเมืองพวกนั้น Captain America: The First Avenger (2011)
I guess you were charmed by my groveling.ฉันนึกว่าคุณคงเกรงใจที่ฉันอ้อนใส่ Is This What You Call Love? (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
GROVELING    G R AO1 V AH0 L IH0 NG

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grovel \Grov"el\, v. i. [imp. & p. p. {Groveled}or {Grovelled};
   p. pr. & vb. n. {Groveling} or {Grovelling}.] [From OE.
   grovelinge, grufelinge, adv., on the face, prone, which was
   misunderstood as a p. pr.; cf. OE. gruf, groff, in the same
   sense; of Scand. origin, cf. Icel. gr[=u]fa, in [=a] gr[=u]fu
   on the face, prone, gr[=u]fa to grovel.]
   1. To creep on the earth, or with the face to the ground; to
    lie prone, or move uneasily with the body prostrate on the
    earth; to lie flat on one's belly, expressive of
    abjectness; to crawl.
    [1913 Webster]
 
       To creep and grovel on the ground.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To tend toward, or delight in, what is sensual or base; to
    be low, abject, or mean.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 groveling \grov"el*ing\, grovelling \grov"el*ling\, a.
   Lying prone; low; debased; submissive in a self-abasing
   manner. "A groveling creature." --Cowper.
 
   Syn: cringing, wormlike, wormy.
     [1913 Webster + WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 groveling
   adj 1: totally submissive [syn: {cringing}, {groveling},
       {grovelling}, {wormlike}, {wormy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top