Search result for

great auk

(3 entries)
(0.0275 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -great auk-, *great auk*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
great aukนกดำน้ำขนาดใหญ่บินไม่ได้

Japanese-English: EDICT Dictionary
大海烏[おおうみがらす;オオウミガラス, ooumigarasu ; ooumigarasu] (n) (uk) great auk (Pinguinus impennis) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 great auk
   n 1: large flightless auk of rocky islands off northern Atlantic
      coasts; extinct [syn: {great auk}, {Pinguinus impennis}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

great auk ( G R EY1 T)

 


  

 
great auk
 • นกดำน้ำขนาดใหญ่บินไม่ได้ [Hope]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
Grat, Gerät, geragt, gerate, Grate, Grats, Grete, grabt, grast, graut, Rest, gräbt, grämt, Kreta, Rat, gerbt, Granat, geregt, greift, grient, Brest, Freak, freit, freut, Grab, Grad, Graf, Gral, Gras, Graz, gebt, geht, grau, real, reit, trat, Gerda, Hera, erbat, geraten, giert, Areal, Brett, Greis, Gruft, breit, dreht, gießt, greif, grell, grubt, grölt, grünt, grüßt, getan, GATT, GEMA, Göre, Gerd, gern, Arena, Grieß, Gären, glatt, gären, Gier, Gros, frei, Bea, GEW, GEZ, Gel, Gen, IRA, Ire, Reh, Ren, gen, reg, Ära, Korea, grasen, Brei, Crew Au, au, AOK, Aue, Aug, auf, aus, buk, pauken, außen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
gréât, gréant, grenat, grenât, grevât, grésât, grêlât, gréait, gréa, gréent, réât, agréât, gréas, guéât, créât, grenant, grenats, grevant, grésant, gérât, réant, agréant, gréâtes, guéant au, aux, haïk, eau, ac, eaux, haut, quo

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top